miércoles, 8 de mayo de 2013

El Peletero/La rissaga (i 2)


Platja a l'oest d'Accra, a Ghana, fotografiada per l'Alícia la setmana passada
____________________________________________________________

Hemeroteca pelletera.

La rissaga (i 2)

On som?

En aquest cas li toca a Joaquim Molins fer de progressBar i dir-nos, de manera aproximada, que les polítiques keynesianes, d’aquests pocs darrers anys i mesos, d’injecció de diners –de diner ful- per fer créixer les economies han tingut uns resultats perversos que calia que els Bancs Centrals, els emissor d’aquesta allau monetària, haguessin previst i que si no ho han fet o és perquè no volien o per un estrany fenomen que ell mateix anomena, fent servir llenguatge econòmic, “gana pel risc”. És difícil de creure, sembla, si més no, falsa ingenuïtat que entitats d’aquesta mena no es poden permetre fora de caure en la irresponsabilitat malèvola i criminal. Però és que la base de l’argumentació de tot l’article és, precisament, “l’exuberància irracional”.

Des que era petit ja em deia el meu pare que el diner és el més poruc que hi ha al món.

En Joaquim Muns qual·lifica, crec que amb encert,  a “l’economia financera” d’allunyada i contraposada al que es coneix com a “economia real” i ens diu:

“Com pot haver-se produït aquest divorci entre economia real i economia financera si sempre se'ns ha ensenyat que l'evolució d'aquesta última es basa en el que es coneix com els fonaments de l'economia real? Crec que ha arribat el moment que canviem aquest paradigma.

Avui els mercats financers poden funcionar i guanyar-se la vida en gran part al marge de l'economia real. Han trobat la manera de sobreviure, créixer i extreure beneficis de forma autònoma. I ho han aconseguit amb creativitat i innovació, que han produït nous instruments que faciliten el palanquejament”.

(...)

El fet fins ara l'únic que ha aconseguit és aprofundir el divorci entre l'economia real i la financera i això no és bo, a llarg termini, per a ningú”.


A mi, el que em preocupa no es que la dita “economia financera” no formi part de l’economia real, sinó que al final ho acabi sent de real, tan real com el pa, si no és que ja ho és ara, un article de luxe i de necessitat alhora.

¿On podem anar?

El tercer torn, el de web searchengine, li toca a José Luís Álvarez de El País i que aprofita la mort de Margaret Tatcher per fer, precisament, una crítica a l’esquerra, com si li reconegués a ella, a la Dama de ferro, haver marcat el camí a seguir també als seus rivals. Del enemics sempre se n’ha aprèn més que dels amics, no en tinc cap dubte, per a mi és una cosa fàcil d’entendre, però sembla que a molts els hi costa de comprendre i limiten les seves lectures a llegir el que ja saben per a confirmar així el nivell del que ignoren.

“Que el talent de Margaret Thatcher es posés finalment al servei d'idees conservadores extremes i a una visió social sense compassió, que acabés sent la primera gran contrarevolucionària de la segona meitat el segle XX -després van venir Ronald Reagan i Karol Wojtyla- el podem deixar a atzars biogràfics  i a la seva afinitat psicològica amb l'autoritarisme, més natural a la dreta que a l'esquerra, com José María Aznar va exhibir sobreactuat a Espanya. El fet és que el seu llegat segueix mantenint a l'esquerra a la defensiva perquè aquesta encara no reconeix que l'Estat no cal defensar-lo com està, que cal reformar-lo.Y la dreta no el vol reformar, el vol destruir. L'esquerra no ha entès que en un món global que proporciona oportunitats a demografies immenses fins ara en la pobresa només el mèrit és font de legitimitat. La desigualtat serà inevitable. La diferència serà entre una desigualtat de sortida, l'opció de dretes, o una igualtat de sortida, en què el mèrit és l'única font legítima de desigualtat.

No hi ha política que valgui la pena si no és des de la superioritat moral i des de la fricció constant amb l'oponent, i l'esquerra espanyola encara està instal·lada en les maneres institucionals i amables, al màxim iròniques, de Felipe González.

Margaret Thatcher per ser de classe mitjana baixa, per ser d'un gènere discriminat, per la seva aposta vital pel mèrit d'haver estat d'esquerres, però aquestes segueixen tenint atractiu per a sectors socials i psicologies que creuen en la igualtat de sortida, però no en una igualtat d'arribada”.


Corolari:


Tot és molt complicat, les factures que no es poden pagar, les que mai arribarem a cobrar, els fills que no hem tingut amb la dona de la nostre vida, els amors que ens han rebutjat, els que nosaltres em dit que no, el temps perdut,  els diamants, les roses, el nom de la rosa, les traïdories que cal cometre per menjar calent cada dia, la dignitat que malgastem per mantenir-nos mitjanament dempeus i les mentires que oblidem amb la mateixa rapidesa que les diem per poder-nos mirar al mirall al dematí, amnèsics. Sí, tot és molt enrevessat i complex, saber si fem bé o fem mal, saber alguna cosa...

Ignorants o saberuts al final el vent s’endurà les molles de pa que deixem pel camí, el mateix vent que els habitants de Menorca en general i els de Ciutadella en particular sembla ser que oloren anticipant els canvis en l’atmosfera que provocaran aquestes rissagues que buidaran el port igual com si fos algú que es mora de repent per després ressuscitar, també de repent.

--------------------------------------------------------------

Hemeroteca peletera.

La rissaga (y 2)

¿Dónde estamos?

En este caso le toca a Joaquim Molins hacer de progressBar y decirnos, de manera aproximada, que las políticas keynesianas, de esos pocos últimos años y meses, de inyección de dinero -de dinero ful- para hacer crecer las economías han tenido unos resultados perversos que era necesario que los Bancos Centrales, los emisor de esta avalancha monetaria, hubieran previsto y que si no lo han hecho o es porque no querían o por un extraño fenómeno que él mismo llama, usando lenguaje económico, "apetito por el riesgo ". Es difícil de creer, parece, cuando menos, falsa ingenuidad que entidades de este tipo no se pueden permitir fuera de caer en la irresponsabilidad malévola y criminal. Pero es que la base de la argumentación de todo el artículo es, precisamente, "la exuberancia irracional".

De pequeño ya me decía mi padre que el dinero es lo más miedoso que hay en el mundo, pero lo que no sabía es que también puede ser el más valiente a cambio de serlo de una manera irracional e  irresponsable. ¿A eso le llaman codicia?

Joaquín Muns califica, creo que con acierto, a "la economía financiera" de alejada y contrapuesta a la que se conoce como "economía real" y nos dice:

“¿Cómo puede haberse producido este divorcio entre economía real y economía financiera si siempre se nos ha enseñado que la evolución de esta última se basa en lo que se conoce como los fundamentos de la economía real? Creo que ha llegado el momento de que cambiemos este paradigma.

Hoy los mercados financieros pueden funcionar y ganarse la vida en gran parte al margen de la economía real. Han encontrado la manera de sobrevivir, crecer y extraer beneficios de forma autónoma. Y lo han logrado con creatividad e innovación, que han producido nuevos instrumentos que facilitan el apalancamiento”.

(...)

Lo hecho hasta ahora lo único que ha conseguido es ahondar el divorcio entre la economía real y la financiera y esto no es bueno, a largo plazo, para nadie".


A mí, lo que me preocupa no es que dicha "economía financiera" no forme parte de la economía real, sino que al final lo acabe siendo, real, tan real como el pan, si es que no ya lo es ahora, un artículo de lujo y de necesidad a la vez.

¿Dónde podemos ir?

El tercer turno, el de web web searchengine, le toca a José Luis Álvarez de El País que aprovecha la muerte de Margaret Tatcher para hacer, precisamente, una crítica a la izquierda, como si le reconociera a ella, a la Dama de hierro , haber marcado el camino a seguir también a sus rivales. De los enemigos siempre se ha aprende más que de los amigos, no tengo ninguna duda, para mí es algo fácil de entender, pero parece que a muchos les cuesta comprender y limitan sus lecturas a leer lo que ya saben para confirmar así el nivel de lo que ignoran.

"Que el talento de Margaret Thatcher se pusiera finalmente al servicio de ideas conservadoras extremas ya una visión social sin compasión, que acabara siendo la primera gran contrarrevolucionaria de la segunda mitad del siglo XX-después vinieron Ronald Reagan y Karol Wojtyla-lo podemos dejar a azares biográficos ya su afinidad psicológica con el autoritarismo, más natural a la derecha que a la izquierda, como José María Aznar exhibió sobreactuado en España. El hecho es que su legado sigue manteniendo a la izquierda a la defensiva porque ésta aún no reconoce que el Estado no hay que defenderse como está, que hay que reformarla lo.Y la derecha no lo quiere reformar, el quiere destruir . La izquierda no ha entendido que en un mundo global que proporciona oportunidades a demografías inmensas hasta ahora en la pobreza sólo el mérito es fuente de legitimidad. La desigualdad será inevitable. La diferencia será entre una desigualdad de salida, la opción de derechas, o una igualdad de salida, en la que el mérito es la única fuente legítima de desigualdad.

No hay política que valga la pena si no es desde la superioridad moral y desde la fricción constante con el oponente, y la izquierda española todavía está instalada en los modos institucionales y amables, el máximo irónicas, de Felipe González.

Margaret Thatcher por ser de clase media baja, por ser de un género discriminado, por su apuesta vital por el mérito de haber sido de izquierdas, pero éstas siguen teniendo atractivo para sectores sociales y psicologías que creen en la igualdad de salida , pero no en una igualdad de llegada ".


Corolario:


Todo es muy complicado, las facturas que no se pueden pagar, las que nunca llegaremos a cobrar, los hijos que no hemos tenido con la mujer de nuestra vida, los amores que nos han rechazado, los que nosotros hemos dicho que no, el tiempo perdido, los diamantes, las rosas, el nombre de la rosa, las traiciones que cometemos para comer caliente cada día, la dignidad que malgastamos para mantenernos medianamente en pie y las mentiras que olvidamos con la misma rapidez que las decimos para poder mirarnos al espejo por la mañana, amnésicos. Sí, todo es muy enrevesado y complejo, saber si hacemos bien o hacemos mal, saber algo...

Ignorantes o sesudos, al final el viento se llevará las migas de pan que dejamos en el camino, el mismo viento que los habitantes de Menorca en general y los de Ciutadella en particular parece ser que huelen anticipando los cambios en la atmósfera que provocarán esas rissagas que vaciarán el puerto igual como si fuera alguien que se muere de repente para después resucitar, también de repente.


4 comentarios:

Antígona dijo...

Estimado Peletero, ya que veo que Marga acusa problemas con su nuevo formato de blog, le confesaré que yo también, sobre todo para dar con el sitio donde dejar comentarios. O será también el navegador o mi propia torpeza, pero no sabe la de vueltas que le he tenido que dar para que finalmente apareciera la dichosa pestañita de los comments.

Como los dos post que van encabezados con el rótulo de La rissaga son uno en realidad, se los comento a la par, para no abrir dos frentes de debate.

Es cierto que la necesidad puede obligar a hacer cosas inimaginables, terribles, mezquinas. Que puede acabar con la propia dignidad. Pero en las palabras de Sylvia no leo ninguna conexión con el temor a que la necesidad la obligue a hacer algo inimaginable, terrible, mezquino. Antes bien veo su voluntad –mal disimulada por el pretexto de la indigencia– de ser escritora por encima de todo. También por encima de su posible maternidad. Esa misma voluntad que, ya transformada en locura ante una realidad tozuda y frustrante, la llevaría a acabar con su vida en una de sus fases depresivas.

Con los tres artículos que linka podría estar parcialmente de acuerdo. Pero sólo parcialmente.

El primero me lleva a pensar, en contra de sus propios recuerdos, que al menos la existencia del muro ejercía cierto efecto presión sobre los poderes fácticos. Caído éste, se proclamó el fin de la historia y desde entonces, ancha es Castilla y amplio el mundo para las tropelías del principio egoísta de que agita los mercados.

El segundo es el que, pese a estar en parte de acuerdo, más me indigna. Si el autor fue, como se dice, director ejecutivo del FMI y del Banco Mundial, debe de saber mejor que nadie que la abundante liquidez que el Banco Central reparte a los bancos europeos, a tan bajos intereses, tienen por único objetivo que estos paguen sus millonarias deudas al Deutsche Bank. Y es que resulta que si el PIB de Alemania es de unos 2 billones de euros, resulta que el Deutsche Bank tiene en su balance una exposición a productos derivados de más de 50 billones de euros. Gracias a sus juegos de casino, si se hunde, nos hundimos todos. Así que, ¿vamos a dejar que se hunda? No, lo levantaremos, aun sin saberlo, gracias al sudor de nuestra frente. Desde siempre, ocultar partes tan esenciales de la información pertinente para entender una coyuntura es tanto como mentir.

El tercero, me da qué pensar. Pero me temo que Margaret Thatcher nunca hubiera triunfado –tampoco su trabajo, su mérito, su ambición y su agresividad- de no haber tenido sus ideas a todos los poderes económicos y financieros de su lado.

Cincuenta billones de besos

El peletero dijo...

Me siento abrumado, querida Antígona, por los cincuenta billones de besos que me envía. ¿Se puede besar tanto?, ¿hay tantos besos en el mundo?, ¿se pueden crear con ellos una peligrosa burbuja besucona que termine por desvalorizarlos y sumirnos a todos en la más absoluta crisis de ósculos?

Ya me imaginaba que usted estaría en parte de acuerdo con esos artículos, sólo en parte y que el segundo, precisamente el segundo, daría lugar a una respuesta de este tipo.

De él lo que quería resaltar al enlazarlo es el hecho terrible y paradójico de la irrealidad, paradójico por sus consecuencias en la, valga la expresión, realidad, hecho que parece no tener remedio y que en economía es tan antiguo como el mundo, la irracionalidad humana en la toma de decisiones. En este caso yo no estaba hablando de pagos de deuda, sino de inversiones en activos que cotizan en bolsa, que la revalorizan y que, según el parecer del autor, no tienen, exactamente, sentido.

En relación a Alemania últimamente se está hablando mucho de ella, yo no voy a hacerlo excepto para decir que a su alrededor se está construyendo un buen chivo expiatorio de todos nuestros males. La cuestión es complicada y necesita de complicados argumentos ayudados por el sentido común que, en primer lugar, nos ha de señalar los errores cometidos en casa por nuestra propia clase política y económica.

España es lo que es, siempre lo ha sido, me ahorro los adjetivos para no ofender a nadie, quien quiera cambiarla fracasará estrepitosamente también, como invariablemente ha sucedido desde que España es España. Y Europa igual, como decía un norteamericano, del que no recuerdo el nombre, el fantasma del fascismo siempre planea sobre los Estados Unidos, pero siempre termina por tomar tierra en Europa.

Yo sólo tengo un beso para darle, pero vale mucho, no está devaluado por inflación ninguna.

La política, básicamente, consiste en recabar apoyos para llevar a cabo cosas, establecer alianzas y complicidades con personas y grupos, legítimas o no. Nadie, por buena que sea la “idea”, consigue nada solito o solita. No hay, ni ha habido en la historia, ninguna “idea” política que haga a nadie caerse del caballo, excepto a los bobos o a San Pablo, pero esa, la de San Pablo, como usted ya sabe, es otra historia.

Antígona dijo...

No se deje abrumar, estimado Peletero, que los cincuenta billones de besos que le enviaba eran ciberbesos, de esos que no desgastan los labios y carecen además de toda dimensión temporal y espacial :P Pero no dude que en el mundo hay más de cincuenta billones de besos, cada uno aporta los suyos y entre toda la humanidad besucona reunimos esa cantidad y muchos más. Mientras no especulemos con ellos, no se generará esa temida burbuja besucona a la que alude ni los besos perderán su valor.

Sólo mencioné del artículo aquello con lo que no estaba de acuerdo. Salvo esa omisión –que me sigue pareciendo grave, puesto que es preciso ofrecer el cuadro completo para que nuestra realidad resulte inteligible–, con todo lo demás estoy de acuerdo. Si, sin embargo, sólo aludí a esa omisión, fue porque pienso que es preciso preguntarse por las razones que sustentan ese modo de proceder de los bancos centrales, que no actúan sin ton ni son sino que conocen perfectamente las consecuencias de sus decisiones. Y una de esas consecuencias es que los bancos necesitan recapitalizarse para pagar sus deudas, y lo hacen mucho más rápidamente invirtiendo en la economía financiera que en la economía real.

Creo que es muy diferente señalar el papel que Alemania está jugando en la penosísima gestión de la crisis y convertirla en chivo expiatorio de todos nuestros males. El origen de nuestros males es nuestro. Eso es un hecho. Pero otro hecho es que las políticas de austeridad que Alemania está imponiendo en la Europa del Sur están agravando los problemas económicos cuyo origen es nuestro y sólo nuestro. Creo que argumentar de esta manera no implica convertir a nadie en chivo expiatorio de nada, sino sólo dar César lo que es del César y a dios lo que es de dios. Analizar la realidad es siempre cuestión compleja y más compleja aún cuando deben tenerse en cuenta múltiples factores, sin obviar ninguno.

Este país bien podría perfectamente hundirse en el Atlántico y me temo que con ello haría un gran favor a la humanidad. ¿Ofendo a alguien?

Esta vez no le mandaré millonarios ciberbesos, para que no se abrume, sino uno solo, que mis labios lanzarán al aire dentro de un momento, con la esperanza de que logre atravesar, por quién sabe qué milagro de la naturaleza, los cristales de su tienda y aterrice en su mejilla. ¿Preparado? Uno, dos, tres… allá va: ¡Muacks! :)

El peletero dijo...

He hecho un cálculo a vuela pluma, querida Antígona y me ha salido un beso cada tres días considerando un promedio de vida de ochenta años y una población mundial de seis mil millones. ¿Es mucho, es poco?

Los bancos necesitan recapitalizarse no solamente para pagar sus deudas (cosa que no hacen invirtiendo en bolsa cuya revalorización irracional era el motivo del artículo) sino también para evitar al Estado tener que asumir, si entraran en quiebra, la garantía de los depósitos de hasta 100.000 euros que la ley, hasta hoy, garantiza.

Es muy posible que la gestión alemana de la crisis sea penosa, pero no me gusta en absoluto esta especie de coincidencia en la crítica y los objetivos entre la derecha más radical y reaccionaria y la izquierda mediática y la indignada, cuando eso sucede, y ya ha ocurrido en otras ocasiones, es que los argumentos usados por ambos no son buenos y habría que cambiarlos.

Gracias por su beso, ha llegado perfectamente a mi mejilla. Le envío yo también uno igual.