miércoles, 8 de mayo de 2013

El Peletero/La rissaga (i 2)


Platja a l'oest d'Accra, a Ghana, fotografiada per l'Alícia la setmana passada
____________________________________________________________

Hemeroteca pelletera.

La rissaga (i 2)

On som?

En aquest cas li toca a Joaquim Molins fer de progressBar i dir-nos, de manera aproximada, que les polítiques keynesianes, d’aquests pocs darrers anys i mesos, d’injecció de diners –de diner ful- per fer créixer les economies han tingut uns resultats perversos que calia que els Bancs Centrals, els emissor d’aquesta allau monetària, haguessin previst i que si no ho han fet o és perquè no volien o per un estrany fenomen que ell mateix anomena, fent servir llenguatge econòmic, “gana pel risc”. És difícil de creure, sembla, si més no, falsa ingenuïtat que entitats d’aquesta mena no es poden permetre fora de caure en la irresponsabilitat malèvola i criminal. Però és que la base de l’argumentació de tot l’article és, precisament, “l’exuberància irracional”.

Des que era petit ja em deia el meu pare que el diner és el més poruc que hi ha al món.

En Joaquim Muns qual·lifica, crec que amb encert,  a “l’economia financera” d’allunyada i contraposada al que es coneix com a “economia real” i ens diu:

“Com pot haver-se produït aquest divorci entre economia real i economia financera si sempre se'ns ha ensenyat que l'evolució d'aquesta última es basa en el que es coneix com els fonaments de l'economia real? Crec que ha arribat el moment que canviem aquest paradigma.

Avui els mercats financers poden funcionar i guanyar-se la vida en gran part al marge de l'economia real. Han trobat la manera de sobreviure, créixer i extreure beneficis de forma autònoma. I ho han aconseguit amb creativitat i innovació, que han produït nous instruments que faciliten el palanquejament”.

(...)

El fet fins ara l'únic que ha aconseguit és aprofundir el divorci entre l'economia real i la financera i això no és bo, a llarg termini, per a ningú”.


A mi, el que em preocupa no es que la dita “economia financera” no formi part de l’economia real, sinó que al final ho acabi sent de real, tan real com el pa, si no és que ja ho és ara, un article de luxe i de necessitat alhora.

¿On podem anar?

El tercer torn, el de web searchengine, li toca a José Luís Álvarez de El País i que aprofita la mort de Margaret Tatcher per fer, precisament, una crítica a l’esquerra, com si li reconegués a ella, a la Dama de ferro, haver marcat el camí a seguir també als seus rivals. Del enemics sempre se n’ha aprèn més que dels amics, no en tinc cap dubte, per a mi és una cosa fàcil d’entendre, però sembla que a molts els hi costa de comprendre i limiten les seves lectures a llegir el que ja saben per a confirmar així el nivell del que ignoren.

“Que el talent de Margaret Thatcher es posés finalment al servei d'idees conservadores extremes i a una visió social sense compassió, que acabés sent la primera gran contrarevolucionària de la segona meitat el segle XX -després van venir Ronald Reagan i Karol Wojtyla- el podem deixar a atzars biogràfics  i a la seva afinitat psicològica amb l'autoritarisme, més natural a la dreta que a l'esquerra, com José María Aznar va exhibir sobreactuat a Espanya. El fet és que el seu llegat segueix mantenint a l'esquerra a la defensiva perquè aquesta encara no reconeix que l'Estat no cal defensar-lo com està, que cal reformar-lo.Y la dreta no el vol reformar, el vol destruir. L'esquerra no ha entès que en un món global que proporciona oportunitats a demografies immenses fins ara en la pobresa només el mèrit és font de legitimitat. La desigualtat serà inevitable. La diferència serà entre una desigualtat de sortida, l'opció de dretes, o una igualtat de sortida, en què el mèrit és l'única font legítima de desigualtat.

No hi ha política que valgui la pena si no és des de la superioritat moral i des de la fricció constant amb l'oponent, i l'esquerra espanyola encara està instal·lada en les maneres institucionals i amables, al màxim iròniques, de Felipe González.

Margaret Thatcher per ser de classe mitjana baixa, per ser d'un gènere discriminat, per la seva aposta vital pel mèrit d'haver estat d'esquerres, però aquestes segueixen tenint atractiu per a sectors socials i psicologies que creuen en la igualtat de sortida, però no en una igualtat d'arribada”.


Corolari:


Tot és molt complicat, les factures que no es poden pagar, les que mai arribarem a cobrar, els fills que no hem tingut amb la dona de la nostre vida, els amors que ens han rebutjat, els que nosaltres em dit que no, el temps perdut,  els diamants, les roses, el nom de la rosa, les traïdories que cal cometre per menjar calent cada dia, la dignitat que malgastem per mantenir-nos mitjanament dempeus i les mentires que oblidem amb la mateixa rapidesa que les diem per poder-nos mirar al mirall al dematí, amnèsics. Sí, tot és molt enrevessat i complex, saber si fem bé o fem mal, saber alguna cosa...

Ignorants o saberuts al final el vent s’endurà les molles de pa que deixem pel camí, el mateix vent que els habitants de Menorca en general i els de Ciutadella en particular sembla ser que oloren anticipant els canvis en l’atmosfera que provocaran aquestes rissagues que buidaran el port igual com si fos algú que es mora de repent per després ressuscitar, també de repent.

--------------------------------------------------------------

Hemeroteca peletera.

La rissaga (y 2)

¿Dónde estamos?

En este caso le toca a Joaquim Molins hacer de progressBar y decirnos, de manera aproximada, que las políticas keynesianas, de esos pocos últimos años y meses, de inyección de dinero -de dinero ful- para hacer crecer las economías han tenido unos resultados perversos que era necesario que los Bancos Centrales, los emisor de esta avalancha monetaria, hubieran previsto y que si no lo han hecho o es porque no querían o por un extraño fenómeno que él mismo llama, usando lenguaje económico, "apetito por el riesgo ". Es difícil de creer, parece, cuando menos, falsa ingenuidad que entidades de este tipo no se pueden permitir fuera de caer en la irresponsabilidad malévola y criminal. Pero es que la base de la argumentación de todo el artículo es, precisamente, "la exuberancia irracional".

De pequeño ya me decía mi padre que el dinero es lo más miedoso que hay en el mundo, pero lo que no sabía es que también puede ser el más valiente a cambio de serlo de una manera irracional e  irresponsable. ¿A eso le llaman codicia?

Joaquín Muns califica, creo que con acierto, a "la economía financiera" de alejada y contrapuesta a la que se conoce como "economía real" y nos dice:

“¿Cómo puede haberse producido este divorcio entre economía real y economía financiera si siempre se nos ha enseñado que la evolución de esta última se basa en lo que se conoce como los fundamentos de la economía real? Creo que ha llegado el momento de que cambiemos este paradigma.

Hoy los mercados financieros pueden funcionar y ganarse la vida en gran parte al margen de la economía real. Han encontrado la manera de sobrevivir, crecer y extraer beneficios de forma autónoma. Y lo han logrado con creatividad e innovación, que han producido nuevos instrumentos que facilitan el apalancamiento”.

(...)

Lo hecho hasta ahora lo único que ha conseguido es ahondar el divorcio entre la economía real y la financiera y esto no es bueno, a largo plazo, para nadie".


A mí, lo que me preocupa no es que dicha "economía financiera" no forme parte de la economía real, sino que al final lo acabe siendo, real, tan real como el pan, si es que no ya lo es ahora, un artículo de lujo y de necesidad a la vez.

¿Dónde podemos ir?

El tercer turno, el de web web searchengine, le toca a José Luis Álvarez de El País que aprovecha la muerte de Margaret Tatcher para hacer, precisamente, una crítica a la izquierda, como si le reconociera a ella, a la Dama de hierro , haber marcado el camino a seguir también a sus rivales. De los enemigos siempre se ha aprende más que de los amigos, no tengo ninguna duda, para mí es algo fácil de entender, pero parece que a muchos les cuesta comprender y limitan sus lecturas a leer lo que ya saben para confirmar así el nivel de lo que ignoran.

"Que el talento de Margaret Thatcher se pusiera finalmente al servicio de ideas conservadoras extremas ya una visión social sin compasión, que acabara siendo la primera gran contrarrevolucionaria de la segunda mitad del siglo XX-después vinieron Ronald Reagan y Karol Wojtyla-lo podemos dejar a azares biográficos ya su afinidad psicológica con el autoritarismo, más natural a la derecha que a la izquierda, como José María Aznar exhibió sobreactuado en España. El hecho es que su legado sigue manteniendo a la izquierda a la defensiva porque ésta aún no reconoce que el Estado no hay que defenderse como está, que hay que reformarla lo.Y la derecha no lo quiere reformar, el quiere destruir . La izquierda no ha entendido que en un mundo global que proporciona oportunidades a demografías inmensas hasta ahora en la pobreza sólo el mérito es fuente de legitimidad. La desigualdad será inevitable. La diferencia será entre una desigualdad de salida, la opción de derechas, o una igualdad de salida, en la que el mérito es la única fuente legítima de desigualdad.

No hay política que valga la pena si no es desde la superioridad moral y desde la fricción constante con el oponente, y la izquierda española todavía está instalada en los modos institucionales y amables, el máximo irónicas, de Felipe González.

Margaret Thatcher por ser de clase media baja, por ser de un género discriminado, por su apuesta vital por el mérito de haber sido de izquierdas, pero éstas siguen teniendo atractivo para sectores sociales y psicologías que creen en la igualdad de salida , pero no en una igualdad de llegada ".


Corolario:


Todo es muy complicado, las facturas que no se pueden pagar, las que nunca llegaremos a cobrar, los hijos que no hemos tenido con la mujer de nuestra vida, los amores que nos han rechazado, los que nosotros hemos dicho que no, el tiempo perdido, los diamantes, las rosas, el nombre de la rosa, las traiciones que cometemos para comer caliente cada día, la dignidad que malgastamos para mantenernos medianamente en pie y las mentiras que olvidamos con la misma rapidez que las decimos para poder mirarnos al espejo por la mañana, amnésicos. Sí, todo es muy enrevesado y complejo, saber si hacemos bien o hacemos mal, saber algo...

Ignorantes o sesudos, al final el viento se llevará las migas de pan que dejamos en el camino, el mismo viento que los habitantes de Menorca en general y los de Ciutadella en particular parece ser que huelen anticipando los cambios en la atmósfera que provocarán esas rissagas que vaciarán el puerto igual como si fuera alguien que se muere de repente para después resucitar, también de repente.