sábado, 18 de julio de 2015

Divorci a l'espanyola


Diari d’estiu (8)

Divorci a l’espanyola.

Divorci a la italiana fou una molt bona pel·lícula que va marcar època a Itàlia i a Espanya també; interpretada per l’extraordinari Marcello Mastroianni va rebre el 1963 l’Oscar al millor guió original de Pietro Germi que també va ser el seu director.

En uns temps en els que el divorci no estava legalitzat a Itàlia, un noble sicilià empobrit que viu sense treballar de les rendes de la cada vegada més reduïda fortuna familiar i casat amb una casta dona de la Sicília profunda, s’enamora de la seva cosina joveneta que viu amb ell en el seu palau ruïnós i que interpreta la preciosa Stefania Sandrelli. Per trencar els sagrats lligams matrimonials que l’uneixen per sempre amb la seva dona bigotuda i que l’impedeixen emprendre una nova vida al costat de la cosineta, no se li acut altra cosa millor que intentar que la seva devota esposa l’enganyi amb un altre home i d’aquesta manera tan fàcil sorprendre’ls en flagrant adulteri i poder-los matar amb l’atenuant del que llavors era conegut com un crim passional, i rebre en conseqüència només que una pena menor que era el càstig que en aquella època es feia pagar per aquest tipus de violència que ara en diuen de gènere.

La pel·lícula va tenir també una gran acceptació a Espanya on les similituds eren evidents al no haver aquí tampoc una llei com cal de divorci. Però tan aquí com allà el sistema més habitual de separació matrimonial no era pas l’assassinat vil o passional, naturalment que no!, sinó el que en castellà en deien el “ahí te quedas i si te he visto no me acuerdo”.

En l’actualitat a Espanya la llei de divorci ofereix diferents modalitats, el divorci de comú acord, el contenciós i el divorci exprés. Sigui com sigui, la qüestió fonamental en un divorci és l’acord de les parts. La Viquipèdia ens diu en relació al divorci sense el consentiment d’una de les parts que:  “En alguns països o localitats de diversos països aquest és conegut com divorci necessari (contested divorce, en anglès). Per sol·licitar al jutge que es decreti el divorci necessari, és requisit que el cònjuge sol·licitant provi que el seu marit o esposa ha realitzat o incorregut en fets que la llei marca com a suficients perquè operi el divorci (causals de divorci).

El divorci exprés es fa servir pel divorci sense causa: En algunes parts del món, com Espanya i la Ciutat de Mèxic, hi ha aquesta modalitat de divorci que és unilateral o sense causa o "exprés", que no requereix del consentiment d'ambdós cònjuges, ni l'expressió d'una causa concreta que ho justifiqui o s'hagi de provar en judici, perquè el jutge familiar decreti la dissolució del matrimoni en un curt termini. Això ha motivat que sovint se l'anomeni divorci exprés. És equivalent al que en anglès s'anomena no-fault divorce.

Desconec quina és la legislació americana o britànica, però en moltes pel·lícules d’aquests països hem vist situacions en les que algú es queixa de que el seu cònjuge no li concedeix el divorci, cosa que l’impedeix contraure matrimoni de nou i refer la seva vida. Suposo que deuen ser situacions vinculades a matrimonis catòlics on una de les parts no accepta la nul·litat  matrimonial i la veta. La contra cara d’aquest vet és la institució del repudi, una variant antiga de l’actual divorci exprés.

Totes aquestes qüestions venen a compte per la situació actual a Europa amb Grècia i Alemanya, la marxa de la primera per pròpia voluntat de les institucions europees o com a conseqüència d’una expulsió per part de la segona, Alemanya, possibilitat que està d’amunt de la taula i  que no és pas cap quimera. Alguns analistes com Josep Oliver Alonso ja fa temps que venen dient que el taló d’Aquil·les d’Europa no és pas ni Grècia ni Portugal ni tampoc Itàlia ni molt menys Espanya, sinó la mateixa Alemanya que un dia es pot cansar de tots nosaltres farta de ser la eterna pagana i acabar repudiant-nos com antigament es feia, o fotent el camp ella abandonant la llar familiar europea per anar-se’n a viure a un piset de solters.

Tots els països tenen les seves regions pobres, a Espanya en sabem molt d'això, regions incapacitades per a generar riquesa per si mateixes i sempre necessitades d'ajuda constant i permanent, tant en franquisme com en democràcia. Si Europa fos un país i no una suma de països, Grècia no seria pas cap problema com no ho són tampoc les comunitats espanyoles subsidiades que viuen tan contentes i felices reclamant i rebent la solidaritat dels altres, a no ser, naturalment, que Alemanya, que només seria una regió més d’aquest gran país anomenat Europsa, decidís demanar el divorci com ho està fent ara Catalunya a la que no deixen ni tant sols presentar la demanda com si fos un pecat mortal preconciliar pitjor que la masturbació,  l’adulteri o l’assassinat, cosa que demostra i que posa de manifest la inalterable realitat hispana des de Indíbil i Mandoni i que no és pas cap altra que: el més similar a un espanyol de dretes és un espanyol d’esquerres.

Els catalans com a bons mercaders tenim una certa similitud amb els genovesos i venecians, i alguna descendència vam deixar també a Sicília i a Nàpols, però mai se’ns acudiria enginyar una estratagema tan complicada, recargolada i perversa com la que elabora Ferdinando Cefalú, el noble sicilià arruïnat que interpreta el Marcello Mastroianni en Divorci a la italiana, entre d’altres raons perquè els catalans som també una mica luterans i caps quadrats i Espanya és una esposa santa, fidel i devota i mai ens enganyaria ni ens posaria les banyes amb un amant “guaperes” de pa sucat amb oli, impedint-nos obtenir així la necessària excusa criminal i passional que els bascos saben trobar amb tanta facilitat i el que les novel·les de sèrie negra en diuen el mòbil. Així que sense mòbil a la italiana només ens queda la clàssica solució a l’espanyola del “ahí te quedas amor mío i si te he visto sí que me acuerdo porque todavía hemos de decidir quién se queda con la vajilla de la abuela y cómo nos repartimos la hipoteca que Alemania no nos va a perdonar”.

Bromes a banda està clar que la lliçó moral de Divorci a la italiana era una ironia sobra la famosa cadena matrimonial que lligava als cònjuges fins que la mort els separés, cadena que continua sent l’ànima fundacional d’Espanya (i la de molt altres països) i la matriu del seu caràcter i raó de ser en aquest món, sense aquesta santa cadena irrompible Espanya no és Espanya, qui sap si una cosa millor o pitjor, ho ignoro, però una altra cosa sí, Espanya no.

Amén.

-------------------------------------------

Diario de verano (8)

Divorcio a la española.

Divorcio a la italiana fue una muy buena película que marcó época en Italia y en España también; interpretada por el extraordinario Marcello Mastroianni recibió en 1963 el Oscar al mejor guión original de Pietro Germi que también fue su director.

En unos tiempos en los que el divorcio no estaba legalizado en Italia, un noble siciliano empobrecido que vive sin trabajar de las rentas de la cada vez más reducida fortuna familiar y casado con una casta mujer de la Sicilia profunda, se enamora de su prima jovencita que vive con él en su palacio ruinoso y que interpreta la preciosa Stefania Sandrelli. Para romper los sagrados lazos matrimoniales que le unen para siempre con su mujer bigotuda y que le impiden emprender una nueva vida al lado de la primita, no se le ocurre otra cosa mejor que intentar que su devota esposa le engañe con otro hombre y de esta manera tan fácil sorprenderlos en flagrante adulterio y poderlos matar con el atenuante de lo que entonces era conocido como un crimen pasional, y recibir en consecuencia sólo una pena menor que era el castigo que en aquella época se hacía pagar por este tipo de violencia que ahora llaman de género.

La película tuvo también una gran aceptación en España donde las similitudes eran evidentes al no haber aquí tampoco una ley de divorcio. Pero tan aquí como allí el sistema más habitual de separación matrimonial no era el asesinato vil o pasional, ¡naturalmente que no!, sino lo que en castellano llamaban y siguen llamando el "ahí te quedas y si te he visto no me acuerdo".

En la actualidad en España la ley de divorcio ofrece diferentes modalidades, el divorcio de común acuerdo, el contencioso y el divorcio exprés. Sea como sea, la cuestión fundamental en un divorcio es el acuerdo de las partes. La Wikipedia nos dice en relación al divorcio sin el consentimiento de una de las partes que: "En algunos países o localidades de diversos países este es conocido como divorcio necesario (contested divorce, en inglés). Para solicitar al Juez que se decrete el divorcio necesario, es requisito que el cónyuge solicitante pruebe que su esposo o esposa ha realizado o incurrido en hechos que la ley marca como suficientes para que opere el divorcio (causales de divorcio)”.

El divorcio exprés se usa para el divorcio sin causa: “En algunas partes del mundo, como España y la Ciudad de México, existe otra modalidad de divorcio que es unilateral o sin causa o "expres", que no requiere del consentimiento de ambos cónyuges, ni la expresión de una causa concreta que lo justifique o se tenga que probar en juicio, para que el juez de lo familiar decrete la disolución del matrimonio en el corto plazo. Esto ha motivado que a menudo se le denomine divorcio exprés. Es equivalente a lo que en inglés se denomina no-fault divorce”.

Desconozco cuál es la legislación estadounidense o británica, pero en muchas películas de estos países hemos visto situaciones en las que alguien se queja de que su cónyuge no le concede el divorcio, lo que le impide contraer matrimonio de nuevo y rehacer su vida. Supongo que deben ser situaciones vinculadas a matrimonios católicos donde una de las partes no acepta la nulidad matrimonial y la veta. La contra cara de este veto es la institución del repudio, una variante antigua de el actual divorcio exprés.

Todas estas cuestiones vienen a cuento por la situación actual en Europa con Grecia y Alemania, la marcha de la primera por propia voluntad de las instituciones europeas o como consecuencia de una expulsión por parte de la segunda, Alemania, posibilidad que está encima de la mesa y que no es ninguna quimera. Algunos analistas como Josep Oliver Alonso ya hace tiempo que vienen diciendo que el talón de Aquiles de Europa no es ni Grecia ni Portugal ni Italia ni mucho menos España, sino la misma Alemania que un día se puede cansar de todos nosotros harta de ser la eterna pagana y acabar repudiándonos cómo antiguamente se hacía, o largándose ella abandonando el hogar familiar europeo para irse a vivir a un pisito de solteros.

Todos los países tienen sus regiones pobres, en España sabemos mucho de esto, regiones incapacitadas para generar riqueza por sí mismas y siempre necesitadas de ayuda constante y permanente, tanto en el franquismo como en la democracia. Si Europa fuera un país y no una suma de países, Grecia no sería ningún problema como no lo son tampoco las comunidades españolas o italianas subsidiadas que viven tan contentas y felices reclamando y recibiendo la solidaridad de los demás, a no ser, naturalmente, que Alemania, que sólo sería una región más de este gran país llamado Europa, decidiese pedir el divorcio como lo está haciendo ahora Cataluña a la que no dejan ni siquiera presentar la demanda como si fuera un pecado mortal preconciliar peor que la masturbación, el adulterio o el asesinato, lo que demuestra y pone de manifiesto la inalterable realidad hispana desde Indíbil y Mandonio  y que no es otra que: lo más similar a un español de derechas es un español de izquierdas.

Los catalanes como buenos mercaderes tenemos una cierta similitud con los genoveses y venecianos, y alguna descendencia dejamos también en Sicilia y Nápoles, pero nunca se nos ocurriría ingeniar una estratagema tan complicada, retorcida y perversa como la que elabora Ferdinando Cefalú, el noble siciliano arruinado que interpreta Marcello Mastroianni en Divorcio a la italiana, entre otras razones porque los catalanes somos también un poco luteranos y cabezas cuadradas y España es una esposa santa, fiel y devota y nunca nos engañaría ni nos pondría los cuernos con un amante " guaperas "de medio pelo, impidiéndonos obtener así la necesaria excusa criminal y pasional que los vascos saben encontrar con tanta facilidad y lo que las novelas de serie negra llaman el “móvil”. Así que sin móvil a la italiana sólo nos queda la clásica solución a la española del "ahí te quedas amor mío y si te he visto sí que me acuerdo porque todavía hemos de decidir quién se queda con la vajilla de la abuela y cómo nos repartimos la hipoteca que Alemania no nos va a perdonar".

Bromas aparte está claro que la lección moral de Divorcio a la italiana era una ironía sobra la famosa cadena matrimonial que ligaba a los cónyuges hasta que la muerte los separara, cadena que sigue siendo el alma fundacional de España (y la de muchos otros países) y la matriz de su carácter y razón de ser en este mundo, sin esa santa cadena irrompible España no es España, tal vez sea algo mejor o algo peor, lo ignoro, pero otra cosa sí, España no.

Amén.