viernes, 2 de enero de 2015

Cremar els vaixellsDiari d’hivern (3)

Cremar els vaixells

Fa un temps vaig escriure un post sobre Tarita Teriipia, la que va ser tercera esposa de Marlon Brando, on explicava una anècdota personal viscuda de nen, quan en Paul Gauguin no s’havia convertit encara en un dels meus pintors preferits i no pas, com deia en el post anterior, per la seva pintura sinó per la seva estància als mars del Sud.

Els bons relats, escrits, dibuixats o filmats, permeten que una part d’ells, un succés específic, una vinyeta, una escena de la història prengui protagonisme per sí sola i s’independitzi de la resta com ho faria un ària d’una òpera que pot ser perfectament cantada despresa de la resta. Aquesta és la raó de les fotografies i dels vídeos en els meus post, raó afegida també al fet que m’agrada acompanyar les imatges amb text, i a l’inversa, com si fossin les dos mans de la mateixa persona que s’ensabonen l’una a l’altra i les dues juntes et renten la cara.

Tothom coneix la dita de l’Oscar Wilde que afirmava que les úniques coses belles “són les coses que no ens concerneixen. Mentre alguna cosa ens sigui útil o necessari, o ens afecti de qualsevol manera, dolorós o plaent, o apel·li amb força a la nostra compassió, o sigui part vital de l'ambient en què vivim, estarà fora de l'esfera pròpia de l'art”. Amb tota la meva modèstia crec que el famós escriptor britànic confon, en un error habitual, la bellesa amb l’art. Sembla estrany en un home que va escriure un elogi a la mentida que no era més que un elogi a l’art i a les coses que ens concerneixen.

La història del Mutiny on the Bounty, film on es van conèixer el Marlon i la Tarita, és el d’una insurrecció en el ampli sentit de la paraula, política i personal; el segon oficial Fletcher Christian es revolta en el viatge de tornada a casa que els ha dut als Mars del Sud per recollir esqueixos de l’arbre del pa. Usurpa violentament el lloc del seu capità que mana el vaixell de manera despòtica i tirànica on l’única cosa que l’importa és el bon destí de la missió que li han encomanat menystenint, si cal, les vides de la tripulació.

La revolta i la bufetada que li dona aquest segon oficial al capità quan veu el mal tracte i els càstigs cruels i arbitraris que reben els mariners no té pas marxa enrere, és una decisió que el durà a buscar refugi, com un fugitiu i un proscrit per les lleis britàniques, als braços de la noia que acaba de conèixer a Tahití i, indubtablement, l’allunyarà per sempre de  tot el seu món anglès, de la seva vida de gentleman i el conduirà directament a la mort física. 

No obstant, algú amb el necessari esperit sentimental i somiador pot imaginar que les raons aparents del motí són una simple excusa, diferents a les de la set de justícia i compassió que provoca la insuportable tirania del capità. En aquest sentit, la bufetada i la sublevació que comporta és, en realitat, l'única circumstància amb força suficient per fer-lo tornar a l'illa on ha conegut a aquesta dona completament aliena al seu món i de la que s’ha enamorat, una bona i eficaç manera, valgui l’avinentesa, de cremar els vaixells i no mirar enrera.

Les imatges que encapçalen el post d’avui són també una escena de ball on surten, com en el post passat, unes noies precioses de pells fosques i cabells negres. Quan la vaig veure de petit al cinema vaig tenir la sensació d’estar presenciant una premonició i un senyal, una marca que no es podria mai desprendre del conjunt de totes les pel·lícules que he vist, de tots els llibres i “tebeos” que he llegit, de totes les noies maques que he mirat, de les coses que em concerneixen i que el pas del temps va corroborar i fer realitat en mi encara que jo no vaig cremar cap vaixell ni organitzar tampoc cap motí.

-----------------------------

Diario de invierno (3)

Quemar los barcos

Hace un tiempo escribí un post sobre Tarita Teriipia, la que fue tercera esposa de Marlon Brando, donde explicaba una anécdota personal vivida de niño, cuando Paul Gauguin no se había convertido aún en uno de mis pintores favoritos y no, como decía en el post anterior, por su pintura sino por su estancia en los mares del Sur.

Los buenos relatos, escritos, dibujados o filmados, permiten que una parte de ellos, un suceso específico, una viñeta, una escena de la historia tome protagonismo por sí sola y se independice del resto como lo haría un aria de una ópera que puede ser perfectamente cantada desprendida del resto. Este es el motivo de las fotografías y los vídeos en mis post, razón añadida también a que me gusta acompañar las imágenes con texto, y viceversa, como si fueran las dos manos de la misma persona que se enjabonan la una a la otra y las dos juntas te lavan la cara.

Todo el mundo conoce el dicho de Oscar Wilde que afirmaba que las únicas cosas bellas "son las cosas que no nos conciernen. Mientras algo nos sea útil o necesario, o nos afecte de cualquier manera, doloroso o placentero, o apele con fuerza a nuestra compasión, o sea parte vital del ambiente en que vivimos, estará fuera de la esfera propia del arte". Con toda mi modestia creo que el famoso escritor británico confunde, en un error habitual, la belleza con el arte. Parece extraño en un hombre que escribió un elogio a la mentira que no era más que un elogio al arte y a las cosas que nos conciernen.

La historia del Mutiny on the Bounty, film donde se conocieron Marlon y Tarita, es el de una insurrección en el amplio sentido de la palabra, política y personal; el segundo oficial Fletcher Christian se amotina en el viaje de vuelta a casa que les ha llevado a los Mares del Sur para recoger esquejes del árbol del pan. Usurpa violentamente el lugar de su capitán que manda el barco de manera despótica y tiránica donde lo único que le importa es el buen destino de la misión que le han encomendado despreciando, si es necesario, las vidas de la tripulación.

La revuelta y la bofetada que le da este segundo oficial al capitán cuando ve el mal trato y los castigos crueles y arbitrarios que reciben los marineros no tiene marcha atrás, es una decisión que lo llevará a buscar refugio, como un fugitivo y un proscrito por las leyes británicas, en los brazos de la chica que acaba de conocer en Tahití y, indudablemente, lo alejará para siempre de todo su mundo inglés, de su vida de gentleman y le conducirá directamente a la muerte física.

Sin embargo, alguien con el necesario espíritu sentimental y soñador puede imaginar que las razones aparentes del motín son una simple excusa, diferentes a las de la sed de justicia y compasión que provoca la insoportable tiranía del capitán. En este sentido, la bofetada y la sublevación que conlleva es, en realidad, el único hecho con fuerza suficiente para hacerlo regresar a la isla donde ha conocido a esta mujer completamente ajena a su mundo y de la que se ha enamorado, una buena y eficaz manera, valga la ocasión, de quemar los barcos y no mirar atrás.

Las imágenes que encabezan el post de hoy son también una escena de baile donde salen, como en el post pasado, unas chicas preciosas de pieles oscuras y pelo negro. Cuando la vi de pequeño en el cine tuve la sensación de estar presenciando una premonición y una señal, una marca que no se podría nunca desprender del conjunto de todas las películas que he visto, de todos los libros y "tebeos" que he leído, de todas las chicas guapas que he mirado, de las cosas que me conciernen y que el paso del tiempo corroboró e hizo realidad en mí aunque yo no llegué a quemar ningún barco ni a organizar tampoco ningún motín.