sábado, 4 de febrero de 2017

Hem estat explicant mentides


Diari d'hivern (8)

Hem estat explicant mentides

"Si nosaltres hem estat explicant mentides, vostè ha estat explicant mitges veritats. Un home que menteix com jo, simplement amaga la veritat. Però un home que diu mitges veritats ha oblidat on és la veritat". Senyor Dryden (Claude Rains), Lawrence d'Aràbia, David Lean, 1962

Cada vegada més, les notícies, publicades o silenciades, són tractades de manera tan diferent i oposada pels diversos mitjans de comunicació, que els seus lectors ens veiem obligats a un gran esforç sobreafegit per no seguir jutjant el seu grau de certesa o falsedat en funció únicament dels nostres propis prejudicis, em refereixo i no em refereixo a la política perquè, en realitat, tot això va començar abans si més no que hagués política.

Les revistes i els blogs científics cada vegada posen més èmfasi en aquesta estranya deriva. En un d'ells que segueixo regularment afirma el següent: "No interessen els fets comprovats... no interessen els resultats d'estudis i assajos... no interessa què tan sòlids i fundats siguin els arguments. Només interessen les emocions i les creences personals. Una cosa aparentment veritable és més important que la pròpia veritat."

"Si creus que les vacunes causen autisme, i t'és emocionalment acceptable... ho acceptes. Si et diuen que l'aigua embotellada causa càncer de pit... ho difons en el WhatsApp. Si escoltes que uns calçotets de fils de plata et protegirà contra les "nocives" ones de WiFi, el compres sense dubtar-ho. Si un desconegut afirma que una dieta alcalina és increïblement curativa i desintoxicant la segueixes sense dubtar-ho."I jo afegiria la creença que l'ésser humà mai ha trepitjat la Lluna, que només fem servir un 10% del nostre cervell, els beneficis de l'acupuntura, el reiki, i moltíssimes més, entre elles la sempiterna homeopatia.

Però com s'afirma també en el blog que he citat anteriorment: "I per si fos poc, ara des de la mateixa presidència d'un poderós país s'abona aquest tipus de conceptes, ocultant, censurant o tergiversant informació científica".

Els Estats i governs sempre han contribuït a la cerimònia de las confusió, semblen el pirata Jack Sparrow quan reconeix que: "Sóc un home deshonest, i un home deshonest en el qual sempre podràs confiar que sigui deshonest. És als honestos als que has de vigilar, perquè mai pots predir quan faran alguna cosa increïblement ... estúpida ". Jack Sparrow, Pirates del Carib. La maledicció de la perla negra. Gore Verbinski, 2003.

Per això, i perquè cada un de nosaltres dilucidi el que cregui convenient segons la pròpia capacitat emocional, experiència, informació, fidedigna o falsa, i els seus prejudicis que l'acompanyen com ho fa la seva flora intestinal que li facilita tenir bones digestions, em permeto inserir la llista que publica el Nacional .Cat sobre el que ells creuen que són els 18 arguments editorials de la premsa de Madrid contra el procés independentista català.

1. És una conspiració de les elits catalanes per a mantenir la seva posició de poder sobre els ciutadans. Una variant freqüent diu que és una eina per a tapar la corrupció a Catalunya, especialment de la família Pujol Ferrusola.
2. "Espanya ens roba" és el lema que encara es fa servir per enganyar els bons catalans. El dèficit fiscal no existeix.
3. Mai ha existit Catalunya fora del projecte unitari espanyol. La direcció de la història és la unitat d'Espanya.
4. Catalunya mai havia viscut un període més pacífic, amb més benestar i més autogovern en tota la seva història que els anys en que ha estat una comunitat autònoma d'Espanya.
5. El referèndum (i la independència, evidentment) és un projecte totalitari, fora de la constitució, estrany a les lleis i a les més elementals regles de l’estat de dret.
6. Els referèndums són un instrument típic de les dictadures per sotmetre les persones. Cap estat seriós del món reconeix el dret a decidir o a l'autodeterminació ni tampoc convoca referèndums.
7. Promoure el referèndum és un populisme degradat, el mateix que ha motivat els britànics a votar el Brèxit o el que inspira la política de Trump.
8. Els catalans estan dividits en dos pel referèndum i cal protegir els drets de la meitat de la població que vol romandre a Espanya.
9. El secessionisme va de baixa: totes les enquestes ho assenyalen.
10. La Unió Europea ni les seves autoritats i càrrecs no fan cas als secessionistes. Una variant diu que Brussel·les calla davant del desafiament català i el considera "un problema intern" d'Espanya.
11. A causa de la seva obsessió amb el referèndum, el Govern català no governa, és irresponsable, és incompetent. Només els preocupa la secessió i no el foment de l’ocupació, el benestar de les persones, el bon funcionament dels serveis públics, etcètera.
12. La Generalitat no es vol implicar en la governació d’Espanya i perjudica als seus ciutadans. La prova: no va assistir a la Conferència de Presidents autonòmics.
13. Els independentistes amaguen els seus plans als ciutadans i preparen clandestinament la legislació de la Catalunya independent.
14. Adoctrinen la població —especialment els nens—, la manipulen emocionalment i polititzen tota la vida pública i les manifestacions populars.
15. Un dels objectius bàsics del programa secessionista és anul·lar el castellà a Catalunya.
16. Els partidaris del referèndum —i encara més els favorables a la secessió— són uns rústics provincians i antimoderns, uns mesquins insolidaris i sectaris.
17. Els dirigents polítics que promouen en referèndum estan bojos, deliren.
18. La Generalitat i els líders independentistes rebutgen qualsevol diàleg amb les institucions de l'Estat espanyol, malgrat els esforços del govern de Madrid.

- Neil Sharp (Arthur Kennedy): "Cap a on cavalca el regiment?"
- General Custer (Errol Flynn): "Cap a l'infern, Sharp..., o cap a la glòria. Depèn del punt de vista de cadascú. "

Van morir amb les botes posades, Raoul Walsh, 1941

-------------------

Diario de invierno (8)

Hemos estado contando mentiras

Si nosotros hemos estado contando mentiras, usted ha estado contando medias verdades. Un hombre que miente como yo, simplemente oculta la verdad. Pero un hombre que dice medias verdades ha olvidado dónde está la verdad”. Señor Dryden (Claude Rains), Lawrence de Arabia, David Lean, 1962

Cada vez más, las noticias, publicadas o silenciadas, son tratadas de manera tan diferente y opuesta  por los diversos medios de comunicación, que sus lectores nos vemos obligados a un gran esfuerzo sobreañadido para no seguir juzgando su grado de certeza o falsedad en función únicamente de nuestros propios prejuicios, Me refiero y no me refiero a la política porque, en realidad, todo eso empezó antes siquiera que hubiera política.

Las revistas y los blogs científicos cada vez hacen más hincapié en esa extraña deriva. En uno de ellos que sigo regularmente afirma lo siguiente: “No interesan los hechos comprobados... no interesan los resultados de estudios y ensayos... no interesa qué tan sólidos y fundados sean los argumentos. Solo interesan las emociones y las creencias personales. Algo aparentemente verdadero es más importante que la propia verdad.”

“Si crees que las vacunas causan autismo, y te es emocionalmente aceptable... lo aceptas. Si te dicen que el agua embotellada causa cáncer de mamas... lo difundes en WhatsApp. Si escuchas que un calzoncillo de hilos de plata te protegerá contra las "nocivas" ondas de WiFi, lo compras sin dudarlo. Si un desconocido afirma que una dieta alcalina es increíblemente curativa y desintoxicante la sigues sin dudarlo.” Y yo añadiría la creencia que el ser humano nunca ha pisado la Luna, que sólo usamos un 10% de nuestro cerebro, los beneficios de la acupuntura, el reiki, y muchísimos más, entre ellos la sempiterna homeopatía.

Pero como se afirma también en el blog que he citado anteriormente: “Y por si fuera poco, ahora desde la mismísima presidencia de un poderoso país se abona ese tipo de conceptos, ocultando, censurando o tergiversando información científica”.

Los Estados y gobiernos siempre han contribuido a la ceremonia de la confusión, parecen el pirata Jack Sparrow cuando reconoce que:Soy un hombre deshonesto, y un hombre deshonesto en el que siempre podrás confiar que sea deshonesto. Es a los honestos a quienes tienes que vigilar, porque nunca puedes predecir cuándo van a hacer algo increíblemente… estúpido”. Jack Sparrow, Piratas del Caribe. La maldición de la perla negra. Gore Verbinski, 2003.

Por ello, y para que cada uno de nosotros dilucide lo que crea conveniente según su propia capacidad emocional, experiencia, información, fidedigna o falsa, y sus prejuicios que lo acompañan como lo hace su flora intestinal que le facilita tener buenas digestiones, me permito insertar la lista que publica el Nacional .Cat sobre lo que ellos creen que son los 18 argumentos editoriales de la prensa de Madrid contra el proceso independentista catalán.

1. Es una conspiración de las élites catalanas para mantener su posición de poder sobre los ciudadanos. Una variante frecuente dice que es una herramienta para tapar la corrupción en Catalunya, especialmente de la familia Pujol Ferrusola.
2. "España nos roba" es el lema que todavía se utiliza para engañar a los buenos catalanes. El déficit fiscal no existe.
3. Nunca ha existido Catalunya fuera del proyecto unitario español. La dirección de la historia es la unidad de España.
4. Catalunya nunca había vivido un periodo más pacífico, con más bienestar y mayor autogobierno en toda su historia fuera de los años en que ha sido una comunidad autónoma de España.
5. El referéndum (y la independencia, evidentemente) es un proyecto totalitario, fuera de la constitución, extraño a las leyes y a las más elementales reglas del estado de derecho.
6. Los referéndums son un instrumento típico de las dictaduras para someter a las personas. Ningún estado serio del mundo reconoce el derecho a decidir o a la autodeterminación ni tampoco convoca referéndums.
7. Promover el referéndum es un populismo degradado, lo mismo que ha motivado a los británicos a votar el Brexit o lo que inspira la política de Trump.
8. Los catalanes están divididos en dos por el referéndum y hay que proteger los derechos de la mitad de la población que quiere permanecer en España.
9. El secesionismo va de baja: todas las encuestas lo señalan.
10. Ni la Unión Europea ni sus autoridades y cargos atienden a los secesionistas. Una variante dice que Bruselas calla ante el desafío catalán y lo considera "un problema interno" de España.
11. A causa de su obsesión con el referéndum, el Gobierno catalán no gobierna, es irresponsable, es incompetente. Sólo les preocupa la secesión y no el fomento del empleo, el bienestar de las personas, el buen funcionamiento de los servicios públicos, etcétera.
12. La Generalitat no quiere implicarse en la gobernación de España y perjudica a sus ciudadanos. La prueba: no asistió a la Conferencia de Presidentes autonómicos.
13. Los independentistas esconden sus planes a los ciudadanos y preparan clandestinamente la legislación de la Catalunya independiente.
14. Adoctrinan la población —especialmente a los niños—, la manipulan emocionalmente y politizan toda la vida pública y las manifestaciones populares.
15. Uno de los objetivos básicos del programa secesionista es anular el castellano en Catalunya.
16. Los partidarios del referéndum —y todavía más los favorables a la secesión— son unos rústicos provincianos y antimodernos, unos mezquinos insolidarios y sectarios.
17. Los dirigentes políticos que promueven en referéndum están locos, deliran.
18. La Generalitat y los líderes independentistas rechazan cualquier diálogo con las instituciones del Estado español, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Madrid.

- Neil Sharp (Arthur Kennedy): “¿Hacia dónde cabalga el regimiento?”
- General Custer (Errol Flynn): “Hacia el infierno, Sharp…, o hacia la gloria. Depende del punto de vista de cada uno.”

Murieron con las botas puestas, Raoul Walsh, 1941