domingo, 18 de octubre de 2015

Sabor de Barrio
Diari de tardor (8)

Sabor de barrio

Si con el alma abierta se deja hablar al cuerpo,
en un idioma propio que resulta familiar,
ruge desde dentro el pulso de la sangre,
la rabia y el orgullo, Siglos de hambre.

(Sabor de barrio, Gato Pérez.)

Sí, segles de fam.

L’autor d’un dels millors blogs sobre la ciutat de Barcelona i la seva història, l’Enric H. March, m’ha fet recordar que ahir, 18 d’octubre, fa 25 anys que va morir Xavier Patricio Pérez Álvarez, més conegut com a Gato Pérez, un argentí establert de petit a Barcelona que va renovar la rumba catalana, una persona entranyable i molt estimada, tot un referent en la música popular d'aquí. Sentir les seves cançons m’endolceixen l’ànima després de veure la llarga llista negre d’esdeveniments hispànics dels darrers dies i que han coincidit amb un altre aniversari, el de l’afusellament de Companys ara fa 75 anys, el mateix dia que l’Estat espanyol es posava en ridícul davant del món a l’interrogar a l’actual President de la Generalitat com a conseqüència d’una querella criminal per haver posat unes urnes de cartró. Qui era Lluis Companys i Jover?, qui no ho sàpiga i ho vulgui saber que investigui si és que encara no menysté el que ignora.

En tot cas només vull fer esment al fet que fa uns anys, concretament el 1990, tant el canceller alemany, Helmut Kohl, com el president francès, François Mitterrand, demanaven disculpes formals a la Generalitat de Catalunya per la implicació d'Alemanya i França en la deportació del 123é President de la Generalitat de Catalunya, Lluis Companys i Jover. Els seus governs eren i són hereus directes, administrativament parlant, dels règims de Vichy i Berlin durant la guerra, els executors de la presa i entrega a les autoritats franquistes de Companys. Aquest simple lligam administratiu va ser per a ells motiu suficient per fer el que van fer, demanar perdó.

Poc després d’haver-lo entregat a la policia de Franco, Companys va ser jutjat en un consell militar i afusellat un 15 d’octubre al Castell de Montjuic de Barcelona, tenint el trist honor d’haver estat l’únic President de Govern elegit democràticament afusellat a Europa. Per aquest fet, però, l’Espanya democràtica no considera pas ni troba cap motiu que la impel·lí ha demanar perdó de res; com diu en Marc Álvaro: La democràcia mira cap a un altre costat quan es tracta de buscar la reparació d'aquelles víctimes que eren "els vençuts". La dictadura les va insultar i la democràcia les ha ignorat. La demanda continuada de nul·litat tant de la sentència com del mateix consell militar no ha estat mai atesa, ni per part de governs del PP ni del PSOE ni de les corresponents institucions que governen el poder judicial.

En aquest sentit paga la pena recordar també els ciments de la dita transició democràtica espanyola que es van construir amb l’estratègia de Torcuato Fernández Miranda que ell va saber resumir de manera magistral en aquella famosa frase seva que deia “de llei a llei”, és a dir, que les lleis franquistes havien de ser les que donessin pas a les futures lleis del nou Règim que havia de néixer a la mort del Dictador. Així va ser i així es va fer acceptant també algunes concessions per ambdues bandes, la més important de totes fou la amnistia general, on es pactava la nul·litat dels expedients penals per raons polítiques a canvi de la no assumpció de represàlies, per les noves autoritats i justícia democràtica, pels delictes o crims comesos en el règim que concloïa. La coneguda amnèsia general que no pas amnistia general.

Jakob Friedrich von Biel fou un polític alemany nascut el 1717 a Hamburg, membre honorari de l’Acadèmia Prussiana de Ciències que en el seu llibre Institucions polítiques va escriure: “En matèria política, cal desenganyar-se de les idees especulatives que la plebs es fa de la justícia, de l'equitat, de la moderació, de la bona fe, i de les altres virtuts de les nacions i dels seus dirigents. Comptat i debatut tot es redueix a la força”.

---------------------------------------------

Diario de otoño (8)

Sabor de barrio

Si con el alma abierta se deja hablar al cuerpo,
en un idioma propio que resulta familiar,
ruge desde dentro el pulso de la sangre,
la rabia y el orgullo, Siglos de hambre.

(Sabor de barrio, Gato Pérez.)

Sí, siglos de hambre.

El autor de uno de los mejores blogs sobre la ciudad de Barcelona y su historia, Enric H. March, me ha hecho recordar que ayer, 18 de octubre, hace 25 años que murió Xavier Patricio Pérez Álvarez, más conocido como Gato Pérez, un argentino establecido de pequeño en Barcelona que renovó la rumba catalana, una persona entrañable y muy querida, todo un referente en la música popular de aquí. Oír sus canciones me endulza el alma después de ver la larga lista negra de acontecimientos hispánicos de los últimos días y que han coincidido con otro aniversario, el del fusilamiento de Companys hace 75 años, el mismo día que el Estado español se ponía en ridículo ante el mundo al interrogar al actual Presidente de la Generalidad como consecuencia de una querella criminal por haber puesto unas urnas de cartón. ¿Quién era Lluis Companys i Jover?, ¿quién no lo sepa y quiera saberlo que investigue si es que aún no menosprecia lo que ignora.

En todo caso sólo quiero hacer mención a que hace unos años, concretamente en 1990, tanto el canciller alemán, Helmut Kohl, como el presidente francés, François Mitterrand, pedían disculpas formales a la Generalidad de Cataluña por la implicación de Alemania y Francia en la deportación del 123º Presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluis Companys y Jover. Sus gobiernos eran y son herederos directos, administrativamente hablando, de los regímenes de Vichy y Berlin durante la guerra, los ejecutores del apresamiento y entrega a las autoridades franquistas de Companys. Este simple vínculo administrativo fue para ellos motivo suficiente para hacer lo que hicieron, pedir perdón.

Poco después de haberlo entregado a la policía de Franco, Companys fue juzgado en un consejo militar y fusilado un 15 de octubre en el Castillo de Montjuic de Barcelona, ​​teniendo el triste honor de haber sido el único Presidente de Gobierno elegido democráticamente fusilado en Europa. Por este hecho, sin embargo, la España democrática no considera ni encuentra ningún motivo que la impele a pedir perdón de nada; como dice Marc Álvaro: La democracia mira hacia otro lado cuando se trata de buscar la reparación de aquellas víctimas que eran "los vencidos". La dictadura las insultó y la democracia las ha ignorado. La demanda continuada de nulidad tanto de la sentencia como del mismo consejo militar no ha sido nunca atendida, ni por parte de gobiernos del PP ni del PSOE ni de las correspondientes instituciones que gobiernan el poder judicial.

En este sentido vale la pena recordar también los cimientos de la llamada transición democrática española que se construyeron con la estrategia de Torcuato Fernández Miranda que él supo resumir de manera magistral en aquella famosa frase suya que decía "de ley a ley", es decir, que las leyes franquistas debían ser las que dieran paso a las futuras leyes del nuevo Régimen que había de nacer a la muerte del Dictador. Así fue y así se hizo aceptando también algunas concesiones por ambas partes, la más importante de todas fue la amnistía general, donde se pactaba la nulidad de los expedientes penales por razones políticas a cambio de la no asunción de represalias, por las nuevas autoridades y justicia democrática, por los delitos o crímenes cometidos en el régimen que concluía. La conocida amnesia general que no amnistía general.

Jakob Friedrich von Biel fue un político alemán nacido en 1717 en Hamburgo, miembro honorario de la Academia Prusiana de Ciencias que en su libro Instituciones políticas escribió: "En materia política, es preciso desengañarse de las ideas especulativas que el vulgo se hace de la justicia, de la equidad, de la moderación, de la buena fe, y de las demás virtudes de las naciones y de sus dirigentes. En resumidas cuentas todo se reduce a la fuerza".