martes, 14 de octubre de 2014

El Gat vell
Diari de tardor (6)

El Gat vell

Una bona amiga m'ha enviat el vídeo que encapçala aquest post.

Deixant de banda la controvèrsia de si plou o plovisqueja hi ha que senyalar que és la nena que s'enfronta al nen, o a la inversa, la que utilitza per dues vegades la violència física i ambdós el recurs a l'autoritat, "la meva mare diu que ..."

Hi ha una segona nena que intenta posar pau i utilitzar el bon judici al demanar sortir a comprovar si plou o plovisqueja, és una demanda intel·ligent que demostra que aquesta nena ho és i ho és moltíssim més que els seus altres dos companys lluitadors. També seria convenient, dit sigui de passada, posar-se d'acord en les diferències entre una cosa i l'altra, però no és el moment perquè els protagonistes són massa petits encara; sigui com sigui, ningú fa cas a la segona nena, ningú surt a l'exterior a comprovar si plou o plovisqueja, els dos contendents persisteixen, només volen que la seva tesi prevalgui a força de repetir o cridar, perdrà el que es cansi abans, el que es rendeixi. És aquesta segona nena també la que requereix a la primera que demani perdó al nen per haver-lo colpejat, però no ho aconsegueix, la primera no li demana perdó. Els tres ens mostren clarament, malgrat la seva edat tan primerenca, quin serà el seu futur i els seus papers en la vida.

Qualsevol aprenent d'anàlisi de conflictes, una de les primeres coses que aprèn és saber distingir entre posicions i necessitats. Per resoldre o transformar qualsevol conflicte, sigui micro o macro, intern o internacional, cal diferenciar entre què és el que volem (democràcia, eleccions lliures, llibertat de culte, aprenentatge de l'idioma, respecte a la identitat cultural, independència, autogovern, etc .) i com ho exigim (violentament, pacíficament, amb diàleg o sense, amb o sense ajuda de tercers, etc), amb el "perquè" del que volem (per necessitat de reconeixement, per voler tenir la capacitat de decidir nostre futur, etc). Sabem també, que els conflictes es resolen més ràpidament i amb millors resultats si ens centrem més en les necessitats que en les posicions. A més, el model triat de discussió (dialogant, amb respecte, amb oportunitats d'exposar qualsevol posició o, per contra, amb insults, sospites, demonitzacions, sordesa, menyspreu, silenciament, etc) permet o impedeix "humanitzar" la controvèrsia, condició necessària per a flexibilitzar les posicions i trobar els suficients punts en comú per aconseguir una solució acceptable per a totes les parts. http://www.caffereggio.net/2014/10/05/posiciones-y-necesidades-respecto-catalunya-de-vicenc-fisas-en-publico/

Què volem?
Per què ho volem?
Com ho demanem?
Què estem disposats a fer per aconseguir-ho?
- ¿Fins on estem disposats a arribar?
- ¿Què estem disposats a cedir?
- A oferir?
- A sacrificar?

Serveixi aquest preàmbul per a les controvèrsies entre particulars com per a les públiques i polítiques també com la que en aquests dies i anys està posant, per part del sobiranisme català, en perill tot l'entramat de l'Estat espanyol que va néixer en la Transició política que es va produir a la mort del Dictador en la seva última i, un cop més, ja frustrada i caduca versió des que don Pelayo va fer la seva proclama en la seva Astúries pàtria querida.

El que el senyor Fisas, però, no ens aclareix és què fer quan una de les parts és al mateix temps jutge. Quan això passa sempre cito, ho he fet en innombrables ocasions en el meu blog, una famosa anècdota del món del pòquer que explica què és un Gat vell:

Segons els germans Maverick "un foraster entra en una partida de pòquer i lliga una escala de color. Aposta i posa tots els seus diners a la taula. El seu adversari ensenya un dos, un quatre, un set, un nou, una sota de diferents pals i comença a arrambar amb els diners. El nostre amic, incrèdul, assenyala la seva escala de color i protesta. L'altre assenyala un rètol a la paret que diu "2-4-7-9-sota fan un Gat Vell. El Gat vell guanya a tot. ""

La conclusió dels germans Maverick i la meva és la següent: "Cal conèixer les regles. Quan alguna cosa és massa bona per ser certa és que no és certa. Quan jugues el joc d'un altre el més segur és que acabis pagant. "

És a dir, els catalans ens hem ficat en una timba de pòquer de la qual no coneixem les regles i Rajoy no ha fet més que assenyalar el rètol que hi ha penjat a la paret del seu despatx que diu: "el Gat vell guanya a tot i el Gat vell sóc jo i tot el que em segueix, l'aparell de l'Estat espanyol i la societat que li dóna suport, la seva casta i la seva plebs".

Un altre bon consell, en aquest cas d'Herbert Yardley, un també prestigiós jugador de pòquer, és: "Fes una ullada a la taula i esbrina qui és la víctima; si no pots localitzar-la, és que ets tu ". És evident que el nen del vídeo no ha pres aquesta necessària precaució, encara és massa petit, si ho hagués fet s'hauria adonat que la víctima era, sense cap dubte, ell.

¡Has fet mal al meu cor !, li diu a la nena ploriquejant; aquest lament provoca en nosaltres tendresa i empatia i, si estiguéssim a la mateixa habitació, l’abraçaríem i l’ompliríem de petons intentant consolar-lo, recordant les ocasions, no en les que ens han fet mal, sinó en aquelles en què hem estat nosaltres els ofensius i agressors, però no som allà per confortar-lo, ens separa un abisme.

Així que, es vulgui que no, al pobre nen ara només li queda el recurs al plor, situació inevitable i predestinada sempre que es freqüenten males companyies.

-----------------

Les anècdotes del pòquer estan extretes de Joyas de la biblioteca de un jugador, llibre de David Mamet

-------------------------------------------

Diario de otoño(6)

El Gato viejo

Una buena amiga me ha enviado el vídeo que encabeza el presente post.

Dejando aparte la controversia de si llueve o chispea hay que señalar que es la niña que se enfrenta al niño, o viceversa, la que utiliza por dos veces la violencia física y ambos el recurso a la autoridad, “mi madre dice que…”

Hay una segunda niña que intenta poner paz y usar el buen juicio al pedir salir a comprobar si llueve o chispea, es una demanda inteligente que demuestra que esa niña lo es y lo es muchísimo más que sus otros dos compañeros peleones. También sería conveniente, dicho sea de paso, ponerse de acuerdo en las diferencias entre una cosa y la otra, pero no es el momento porque los protagonistas son demasiado pequeños todavía; sea como sea, nadie hace caso a la segunda niña, nadie sale al exterior a comprobar si llueve o chispea, los dos contendientes persisten, sólo desean que su tesis prevalezca a fuerza de repetirla o gritarla, perderá el que se canse antes, el que se rinda. Es esa segunda niña también la que requiere a la primera que pida perdón al niño por haberle golpeado, pero no lo consigue, la primera no le pide perdón. Los tres nos muestran claramente, a pesar de su edad tan temprana, cuál será su futuro y sus papeles en la vida.

Cualquier aprendiz de análisis de conflictos, una de las primeras cosas que aprende es saber distinguir entre posiciones y necesidades. Para resolver o transformar cualquier conflicto, sea micro o macro, interno o internacional, hay que diferenciar entre qué es lo que queremos (democracia, elecciones libres, libertad de culto, aprendizaje del idioma, respeto a la identidad cultural, independencia, autogobierno, etc.) y cómo lo exigimos (violentamente, pacíficamente, con diálogo o sin él, con o sin ayuda de terceros, etc.), con el ”por qué” de lo que queremos (por necesidad de reconocimiento, por querer tener la capacidad de decidir nuestro futuro, etc.). Sabemos también, que los conflictos se resuelven más rápidamente y con mejores resultados si nos centramos más en las necesidades que en las posiciones. Además, el modelo elegido de discusión (dialogante, con respeto, con oportunidades de exponer cualquier posición o, por el contrario, con insultos, sospechas, demonizaciones, sordera, desprecio, silenciamiento, etc.) permite o impide “humanizar” la controversia, condición necesaria para flexibilizar las posiciones y encontrar los suficientes puntos en común para lograr una solución aceptable para todas las partes. http://www.caffereggio.net/2014/10/05/posiciones-y-necesidades-respecto-catalunya-de-vicenc-fisas-en-publico/

¿Qué queremos?
¿Por qué lo queremos?
¿Cómo lo pedimos?
¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo?
-       ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?
-       ¿Qué estamos dispuestos a ceder?
-       ¿A ofrecer?
-       ¿A sacrificar?

Sirva este preámbulo para las controversias entre particulares como para las públicas y políticas también como la que en estos días y años está poniendo, por parte del soberanismo catalán, en jaque todo el entramado del Estado español que nació en la Transición política que se produjo a la muerte del Dictador en su última y, una vez más, ya frustrada y caduca versión desde que don Pelayo hizo su proclama en su Asturias patria querida.

Lo que el señor Fisas, sin embargo, no nos aclara es qué hacer cuando una de las partes es al mismo tiempo juez. Cuando eso ocurre siempre cito, lo he hecho en innumerables ocasiones en mi blog, una famosa anécdota del mundo del póquer que cuenta qué es un Gato viejo:

Según los hermanos Maverick “un forastero entra en una partida de póquer y liga una escalera de color. Apuesta y pone todo su dinero en la mesa. Su adversario enseña un dos, un cuatro, un siete, un nueve y una sota de distintos palos y empieza a arramblar con el dinero. Nuestro amigo, incrédulo, señala su escalera de color y protesta. El otro señala un letrero en la pared que dice “2-4-7-9-sota hacen un Gato Viejo. El Gato viejo gana a todo.””

La conclusión de los hermanos Maverick y la mía es la siguiente: “Hay que conocer las reglas. Cuando algo es demasiado bueno para ser cierto es que no es cierto. Cuando juegas el juego de otro lo más seguro es que acabes pagándole.”

Es decir, los catalanes nos hemos metido en una timba de póquer de la que no conocemos las reglas y Rajoy no ha hecho más que señalar el letrero que hay colgado en la pared de su despacho que dice: “el Gato viejo gana a todo y el Gato viejo soy yo y todo lo que me sigue, el aparato del Estado español y la sociedad que le da soporte, su casta y su plebe”.

Otro buen consejo, en este caso de Herbert Yardley, un también reputado jugador de póquer, es: “Echa un vistazo a la mesa y averigua quién es la víctima; si no puedes localizarla, es que eres tú”. Es evidente que el niño del vídeo no ha tomado esa necesaria precaución, todavía es demasiado pequeño, si lo hubiera hecho se habría dado cuenta que la víctima era, sin lugar a dudas, él.

¡Dañaste mi corazón!, le dice a la niña gimoteando; ese lamento provoca en nosotros ternura y empatía y, si estuviéramos en la misma habitación, lo abrazaríamos y lo besaríamos intentando consolarlo, recordando las ocasiones, no en las que nos han dañado, sino en aquellas en las que hemos sido nosotros los ofensivos y agresores, pero no estamos allí para confortarlo, nos separa un abismo.  

Así que, quiérase que no, al pobre niño ahora sólo le queda el recurso al llanto, situación inevitable y predestinada siempre que se frecuentan malas compañías.

-----------------

Las anécdotas del póquer están entresacadas de Joyas de la biblioteca de un jugador, libro de David Mamet