jueves, 30 de marzo de 2017

Súper Veloç.


Diari de primavera (2)

Súper Veloç.

Llegeixo en el blog Pioneros que gestiona l’Emilio Gil, una interessant entrada de Roberto Gamonal sobre tipografia, i més concretament sobre el Súper Veloç, que tot i semblar un nou súperheroi de la factoria Marvel similar al famós Flash, només és un Tipus creat per Esteban Trochut i el seu fill Joan el 1942.

Després d'un lapse de temps imposat per la Guerra Civil, reprenen la seva activitat amb nous àlbums, aquest cop titulats NOVADAM. En el segon número publicat el 1942 es presenta el Super Tipus Veloç, un sistema tipogràfic que havia ideat Joan Trochut format per tres col·leccions de mòduls més altres tres suplements de 72 i 36 punts amb gairebé infinites possibilitats de combinació que no només permetien crear lletres, sinó també dibuixos o il·lustracions”.

L’Albert, en un comentari seu diu que: “L'ideal productiu del disseny es basa en la modulació, la repetició de pocs elements sincrònics amb innombrables variables. Això ho aconsegueix el disseny objectual i el de l'espai quan així ho desitgen perquè els elements instrumentals de què disposen no "signifiquen", aïllats només són elements formals. Però en disseny gràfic, que és disseny de comunicació, tant les imatges com els textos sí que "signifiquen". No obstant això, el disseny gràfic disposa de dos elements instrumentals essencials: l'espai gràfic i la tipografia. És per això que el disseny tipogràfic permet tantes variables. El Tipus Super Veloç va ser pioner i un avançat (i fins ara no superat) per la modulació que va inventar dins de la "combinatòria" que permeten les lletres.”

Ambdós ens parlen de infinites combinacions i d’innombrables variables amb pocs elements que permeten crear lletres i dibuixos. Però el meu amic Xavier Pujol, en la seva darrera crítica de Rigoletto de Verdi que van representar al Liceu el passat 24 de març, i que ell qualifica d’un “Rigoletto cruel”, ens diu que: “És difícil enfrontar dramàticament els grans títols del repertori perquè cal trobar un equilibri entre la redundància i l'extravagància, dos extrems artísticament estèrils.”

L’Institut d’Estudis Catalans afirma que repetir consisteix en dir de nou allò que hom ja ha dit o fer que una cosa s’esdevingui, ocorri, aparegui de nou. En canvi, la redundància, segons l’IEC, és l’abundància excessiva, especialment de mots, i l’acumulació d’elements lingüístics equivalents que no són estrictament necessaris.

Sembla ser, però, que en aquesta representació “Rigoletto ja no es el bufó amoral i impertinent de la cort del Duc de Mantua que es transforma en pare amantíssim de la seva filla quan entra a casa, sinó un pare dominant, cruel i potser maltractador”. Donat els temps que corren a ningú deu interessar ja ni explicar ni entendre la lògica ètica i dramàtica d’un pare amantíssim i amoral alhora, i les infinites combinacions que aquests dos simples elements poden oferir-nos per enriquir el sempre difícil sentit del viure més que no pas el de la vida. Per què cal, doncs, representar un Rigoletto cruel?, per no ser repetitiu ni redundant? Un Rigoletto maltractador és extravagant? Avui en dia segurament no, és simplement mimètic. Si és així, si és pura mimesi, què està copiant?

Sant Tomàs d'Aquino afirmava que "un artista concep la forma que vol representar d'acord amb l'obra d'una altra persona que ha estat contemplada amb anterioritat", i Francastel repetia que "la realitat de l'art són les obres, mai els models ni les fonts d'inspiració". És a dir, i segons ells, es copien altres obres, es copien les unes a les altres, mai el model ni la font d’inspiració, sigui una persona o un arbre, una idea o un instant, l'expressió d'un sentiment o el relat d'uns fets esdevinguts. Aleshores?

La resposta potser la trobem en el comentari de l’Albert i quan Pujol ens parla de l’espectacular escenografia creada per Michael Levine, que té un defecte no sé si greu en aquesta difícil recerca entre la redundància i l’extravagància. “El principal problema d'aquesta escenografia”, escriu Xavier Pujol, “tan bella i freda és la no pertinença al tema.  Aquest escenari tant podria funcionar per a Rigoletto com per a Der Fliegende Holländer, el proper títol que visitarà el Liceu.” 

L’Albert i el meu amic crític tenen raó, i la tenen perquè la tenen i perquè és tal com diuen que és. I també perquè ens estem fent vells i poques coses ja no ens semblen no redundants ni extravagants ni tampoc no mimètiques, fora, naturalment, dels pares amantíssims i amorals alhora, i d’una tipografia que va a la velocitat de la llum tot i tenir 75 anys.


Diario de primavera (2)

Súper Veloz.

Leo en el blog Pioneros que gestiona Emilio Gil, una interesante entrada de Roberto Gamonal sobre tipografía, y más concretamente sobre el Súper Veloz, que a pesar de parecer un nuevo superhéroe de la factoría Marvel similar al famoso Flash, sólo es un Tipo creado por Esteban Trochut y su hijo Juan en 1942.

"Tras un lapso de tiempo impuesto por la Guerra Civil, retoman su actividad con nuevos álbumes, esta vez titulados NOVADAM. En el segundo número publicado en 1942 se presenta el Super Tipo Veloz, un sistema tipográfico que había ideado Joan Trochut formado por tres colecciones de módulos más otros tres suplementos de 72 y 36 puntos con casi infinitas posibilidades de combinación que no sólo permitían crear letras, sino también dibujos o ilustraciones".

Albert, en un comentario suyo dice que: " El ideal productivo del diseño se basa en la modulación, la repetición de pocos elementos sincrónicos con innumerables variables. Eso lo consigue el diseño objetual y el del espacio cuando así lo desean porque los elementos instrumentales de que disponen no “significan”, aislados sólo son elementos formales. Pero en diseño gráfico, que es diseño de comunicación, tanto las imágenes como los textos sí que “significan”. Sin embargo, el diseño gráfico dispone de dos elementos instrumentales esenciales: el espacio gráfico y la tipografía. Es por ello que el diseño tipográfico permite tantas variables. El Tipo Super Veloz fue pionero y un avanzado (y hasta ahora no superado) por la modulación que inventó dentro de la “combinatoria” que permiten las letras."

Ambos nos hablan de infinitas combinaciones y de innumerables variables con pocos elementos que permiten crear letras y dibujos. Pero mi amigo Xavier Pujol, en su última crítica de Rigoletto de Verdi que representaron en el Liceu el pasado 24 de marzo, y que él califica de un “Rigoletto cruel”, nos dice que: "Es difícil enfrentar dramáticamente los grandes títulos del repertorio porque hay que encontrar un equilibrio entre la redundancia y la extravagancia, dos extremos artísticamente estériles."

El Institut d'Estudis Catalans afirma que repetir consiste en decir de nuevo lo que se ha dicho o hacer que algo suceda, ocurra, aparezca de nuevo. En cambio, la redundancia, según el IEC, es la abundancia excesiva, especialmente de palabras, y la acumulación de elementos lingüísticos equivalentes que no son estrictamente necesarios.

Parece ser, sin embargo, que en esta representación "Rigoletto ya no es el bufón amoral e impertinente de la corte del Duque de Mantua que se transforma en padre amantísimo de su hija cuando entra en casa, sino un padre dominante, cruel y quizás maltractador". Dado los tiempos que corren a nadie debe interesar ya ni explicar ni entender la lógica ética y dramática de un padre amantísimo y amoral al mismo tiempo, y las infinitas combinaciones que estos dos simples elementos pueden ofrecernos para enriquecer el siempre difícil sentido del vivir más que el de la vida. ¿Por qué, pues, representar un Rigoletto cruel?, ¿para no ser repetitivo ni redundante? ¿Un Rigoletto maltractador es extravagante? Hoy en día seguramente no, es simplemente mimético. Si es así, si es pura mímesis, ¿qué está copiando?

Santo Tomás de Aquino afirmaba que "un artista concibe la forma que quiere representar de acuerdo con la obra de otra persona que ha sido contemplada con anterioridad", y Francastel repetía que "la realidad del arte son las obras, nunca los modelos ni las fuentes de inspiración". Es decir, y según ellos, se copian otras obras, se copian unas a otras, nunca el modelo ni la fuente de inspiración, sea una persona o un árbol, una idea o un instante, la expresión de un sentimiento o el relato de unos hechos acaecidos. ¿Entonces?

La respuesta tal vez la encontremos en el comentario de Albert y cuando Pujol nos habla de la espectacular escenografía creada por Michael Levine, que tiene un defecto no sé si grave en esta difícil búsqueda entre la redundancia y la extravagancia. "El principal problema de esta escenografía", escribe Xavier Pujol, "tan bella y fría es la no pertenencia al tema. Este escenario tanto podría funcionar para Rigoletto como para Der Fliegende Holländer, el próximo título que visitará el Liceo." 

Albert y mi amigo crítico tienen razón, y la tienen porque la tienen y porque es tal como dicen que es. Y también porque estamos envejeciendo y pocas cosas ya no nos parecen no redundantes ni extravagantes ni tampoco no miméticas, aparte, naturalmente, de los padres amantísimos y amorales al mismo tiempo, y de una tipografía que va a la velocidad de la luz a pesar de tener 75 años.

viernes, 24 de marzo de 2017

Ximple és el que fa ximpleries.
Diari de primavera (1)

Ximple és el que fa ximpleries.

Jo pensava que un dels perills més grans del món, d’ara i de sempre, eren els il·lustrats despòtics i els dèspotes il·lustrats, aquesta mena de gent saberuda i suposadament lletrada, aficionada a l’alta cultura que no pot evitar donar-nos la pallissa sobre el bon gust, el bé i el mal o a l’inrevés, és a dir, sobre el mal, el bé i el mal gust. Però no, estava equivocat, després de llegir un article a l’Endavant me n’he adonat que els veritablement perillosos són el personatges Verbal Kint, com el que interpretava Kevin Spacey a la pel·lícula The usual suspects. Un paio que es feia passar per mig idiota i absolutament beneit i atemorit als ulls de qualsevol, fins i tot de la pròpia policia que l’havia detingut i a la que explicava una història completament falsa d’un imaginari gàngster anomenat Keyser Söze. La policia s’empassava sencera la bola i el deixava en llibertat i sense càrrecs. Segons Biel Figueras, l’autor de l’article, Verbal Kint ens recorda molt a un Presidente del Gobierno de España al que tothom menysté per ignorant, ximple i babau, però que en el fons amaga a una persona que supera a tota la resta en intel·ligència i astúcia. Existeix veritablement Keyser Söze o és només un invent de Verbal Kint? Naturalment que sí, Verbal Kint és Keyser Söze, amb aquest nom o amb un altre perquè, com tots sabem, el nom no fa la cosa.

I com no la fa, imitar ara a Verbal Kint se’n diu fer una Infanta, és a dir, quedar davant de tothom com una absoluta talossa ignorant. És curiós, en els temps que vivim de reivindicació dels drets de les dones, totes les que han aparegut al judici pel Cas Palau, esposes, germanes i filles, han fet una Infanta i s’han quedat tan contentes. En aquest judici també s’ha demostrat la relació que els rics mantenen amb el diner, una relació despreocupada i desinhibida, només calia sentir a les filles del senyor Millet quan parlaven del seu casori al comentar amb un somriure d’absoluta innocència i candor que mai de la vida se’ls hagués acudit preguntar quant costava el seu vestit ni tota aquella festassa.

Una cosa similar a la “no pregunta” que els japonesos es deuen fer sobre les seves despeses de defensa donat que no tenen exèrcit, exèrcit propi, vull dir. Exèrcit, aquesta mena de cosa tabú que exaspera la pulcra i càndida virtut de les ànimes puritanes progressistes de casa nostra quan algú intenta parlar de la qüestió en una futura República catalana. Comento això del Japó perquè el passat dia 17 de març el Japó va posar en òrbita el IGS Radar 5 (Information Gathering 5 o 情報収集衛星レーダ5号機), un satèl·lit espia des de la seva base de Yoshinobu a Tanegashima. Qui vulgui conéixer els detalls els trobarà en l’enllaç anterior. Només remarcar que malgrat dur el número 5 de sèrie és el quart de l’actual família de satèl·lits espia japonesos de nova generació. És a dir, Japó no té exèrcit, però sí satèl·lits espia. Naturalment, els japonesos no han de donar explicacions a ningú, potser només als americans que els hi fan de mercenaris a canvi d’alguna cosa, suposo. Però també, i com diu Salvador Cardús a l’Ara, als japonesos moderns, allunyats com els rics d’avui en dia de la pirateria dels seus avantpassats amb la que van fer les actuals grans fortunes, els hi deu passar el mateix que a les filles adinerades, que no s’han d’amoïnar pels diners ni fer preguntes impertinents al seu pare, com, per exemple: “Per què un nord-americà pot celebrar el Dia de la Independència i no ser independentista? Per què un espanyol o un francès poden clamar a favor del patriotisme i alhora abominar els nacionalistes catalans i bretons?” I la resposta: “qui té un estat que salvaguardi la independència de la nació pot deixar de ser independentista. I qui té una pàtria reconeguda pot deixar de ser nacionalista”. És a dir, pot deixar de ser totes aquestes coses dolentes però mai a la vida no pot deixar de tenir satèl·lits espia. Si ho fes, algú li podria vendre alguna història falsa com Verbal Kint a la policia o Garbo (el famós espía català), a Hitler, i això seria imperdonable i una ximpleria, perquè, com deia Forrest Gump, “ximple és el que fa ximpleries”, una cosa molt similar a la que un dia va dir Joan Sales referida als catalans quan va afirmar que: "Els catalans fem l'imbècil des de fa cinc-cents anys. Però no per això hem de deixar de ser catalans. L'únic que hem de fer és deixar de fer l'imbècil.Diario de primavera (1)

Tonto es el que hace tonterías.

Yo pensaba que uno de los peligros más grandes del mundo, de ahora y de siempre, eran los ilustrados despóticos y los déspotas ilustrados, este tipo de gente sesuda y supuestamente letrada, aficionada a la alta cultura que no puede evitar darnos la paliza sobre el buen gusto, el bien y el mal o al revés, es decir, sobre el mal, el bien y el mal gusto. Pero no, estaba equivocado, después de leer un artículo en l’Endavant  me he dado cuenta que los verdaderamente peligrosos son los personajes Verbal Kint, como el que interpretaba Kevin Spacey en la película The usual suspects. Un tipo que se hacía pasar por medio idiota y absolutamente tonto y atemorizado a los ojos de cualquiera, incluso de la propia policía que lo había detenido y a la que contaba una historia completamente falsa de un imaginario gánster llamado Keyser Söze. La policía se tragaba entera la trola y lo dejaba en libertad y sin cargos. Según Biel Figueras, el autor del artículo, Verbal Kint nos recuerda mucho a un Presidente del Gobierno de España al que todo el mundo desprecia por ignorante, tonto y bobo, pero que en el fondo esconde a una persona que supera a todos los demás en inteligencia y astucia. ¿Existe verdaderamente Keyser Söze o es sólo un invento de Verbal Kint? Naturalmente que sí, Verbal Kint es Keyser Söze, con este nombre o con otro porque, como todos sabemos, el nombre no hace la cosa.

Y como no la hace, imitar ahora a Verbal Kint se llama hacer una Infanta, es decir, quedar delante de todos como una absoluta estúpida ignorante. Es curioso, en los tiempos que vivimos de reivindicación de los derechos de las mujeres, todas las que han aparecido en el juicio por el Caso Palau, esposas, hermanas e hijas, han hecho una Infanta y se han quedado tan contentas. En este juicio también se ha demostrado la relación que los ricos mantienen con el dinero, una relación despreocupada y desinhibida, sólo había que oír a las hijas del señor Millet cuando hablaban de su boda al comentar con una sonrisa de absoluta inocencia y candor que nunca jamás se les hubiera ocurrido preguntar cuánto costaba su vestido ni toda aquella fiesta.

Algo similar a la "no pregunta" que los japoneses se deben hacer sobre sus gastos de defensa dado que no tienen ejército, ejército propio, quiero decir. Ejército, este tipo de cosa tabú que exaspera la pulcra y cándida virtud de las almas puritanas progresistas de aquí cuando alguien intenta hablar de la cuestión en una futura República catalana. Comento esto de Japón porque el pasado día 17 de marzo Japón puso en órbita el IGS Radar 5 (Information Gathering 5 o 情報収集衛星レーダ5号機), un satélite espía desde su base de Yoshinobu en Tanegashima. Quien quiera conocer los detalles los encontrará en el enlace anterior. Sólo destacar que a pesar de llevar el número 5 de serie es el cuarto de la actual familia de satélites espía japoneses de nueva generación. Es decir, Japón no tiene ejército, pero sí satélites espía. Naturalmente, los japoneses no tienen que dar explicaciones a nadie, tal vez sólo a los americanos que les hacen de mercenarios a cambio de algo, supongo. Pero también, y como dice Salvador Cardús en el Ara, los japoneses modernos, alejados como los ricos de hoy en día de la piratería de sus antepasados ​​con la que hicieron las actuales grandes fortunas, les debe pasar lo mismo que a las hijas adineradas, que no tienen que preocuparse por el dinero ni hacer preguntas impertinentes a su padre, como, por ejemplo: "¿por qué un norteamericano puede celebrar el Día de la Independencia y no ser independentista? ¿Por qué un español o un francés pueden clamar a favor del patriotismo y a la vez abominar los nacionalistas catalanes y bretones?" Y la respuesta: "quien tiene un estado que salvaguarde la independencia de la nación puede dejar de ser independentista. Y quien tiene una patria reconocida puede dejar de ser nacionalista". Es decir, puede dejar de ser todas estas cosas malas pero nunca en la vida no puede dejar de tener satélites espía. Si lo hiciera, alguien le podría vender alguna historia falsa como Verbal Kint a la policía o Garbo (el famoso espía catalán), a Hitler, y eso sería imperdonable y una tontería, porque, como decía Forrest Gump, "tonto es el que hace tonterías", algo muy similar a lo que un día dijo Joan Sales referida a los catalanes cuando afirmó que: "los catalanes hacemos el imbécil desde hace quinientos años. Pero no por ello debemos dejar de ser catalanes. Lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer el imbécil."


sábado, 18 de marzo de 2017

Vendre’s el cotxe per comprar gasolina.

Saturn i el seu hexàgon del pol nord fotografiat per la Cassini (Nasa)


Diari d’hivern (15)

Vendre’s el cotxe per comprar gasolina.

Els gats tricolors acostumen a ser gairebé sempre femelles, i els blancs amb els ulls blaus sords. En els mars de Tità, el nitrogen sura cap a la superfície provocant unes bombolles gegantines que dificultaran perillosament els futurs vaixells que solquin els seus misteriosos abismes de metà líquid, caldrà anar en compte. Si aconseguim oblidar la terrible pudor a pet de vaca que deu fer tot el satèl·lit podrem contemplar a la sonda Cassini estavellar-se voluntàriament contra Saturn en una impressionant i dramàtica cloenda a la seva missió anomenada Grand Finale. Mentre tant, aquest tros de ferralla humana segueix enviant-nos un luxuriant reguitzell de magnífiques fotografies de tot l’entorn saturnià, impagables durant dècades fins que no hi torni una altra sonda per enlluernar-nos de nou amb l’espectacle del pare de Júpiter il·luminat pel sol. Llarguíssim camí ha estat el de la petita Cassini que ha de acabar suïcidant-se per saber alguna cosa veritable de l’autèntic senyor dels anells. Un trist i necessari sacrifici que gairebé em recorda la famosa dita d’Aristòtil en la seva cèlebre obra Caminar a peu és cansat,  Το περπάτημα με τα πόδια είναι κουρασμένα, on el filòsof grec ja deixava clar que no era molt assenyat vendre’s el cotxe per comprar gasolina, frase que ha fet fortuna pel seu enginy graciós a més de ser certa .

Però aquesta pràctica, la de vendre’s el cotxe per comprar gasolina, tot i que sembli estrany, és comuna i habitual quan la gent vol saber grans veritats o bé es troba en una situació de necessitat, ambdues coses són similars i intercanviables. Jo, que ja he fet fallida econòmica dues vegades i mitja, sé de què parlo. Busquem desesperadament temps o metres quan ja no ens queda ni un segon ni tampoc un pam més enllà de la punta dels nostres peus descalços. És aleshores quan es posa a ploure i te n’adones que el sastre que et perseguia per cobrar el que li deus t’ha embargat el paraigües i no saps si ets el protagonista d’una pel·lícula de ciència ficció al que la pluja li neteja les llàgrimes o bé un habitant de Venus que ha d’entomar estoicament la seva característica pluja d’àcid sulfúric.  

Sigui com sigui, cada generació, o cada dues, es ven el cotxe per comprar gasolina, o l’ase per comprar alfals. El temps de memòria històrica no arriba més enllà d’aquestes dues generacions. Cada època es nova, el món comença cada vegada perquè el món s'estrena en cada persona, sempre és nou i per encetar.

Aquesta és la cosa, Aristòtil fou un gran filòsof, els gats tricolors acostumen a ser gairebé sempre femelles, i els blancs amb els ulls blaus sords. I d’aquí a pocs dies serà primavera.

 Saturn, Tità i les ombres dels anells sobre Saturn, fotografiats per la Cassini (Nasa)


Diario de invierno (15)

Venderse el coche para comprar gasolina.

Los gatos tricolores suelen ser casi siempre hembras, y los blancos con los ojos azules sordos. En los mares de Titán, el nitrógeno flota hacia la superficie provocando unas burbujas gigantescas que dificultarán peligrosamente los futuros barcos que surquen sus misteriosos abismos de metano líquido, habrá que ir con cuidado. Si conseguimos olvidar el terrible hedor a pedo de vaca que debe hacer el satélite podremos contemplar a la sonda Cassini estrellarse voluntariamente contra Saturno en una impresionante y dramática conclusión a su misión llamada Grand Finale. Mientras tanto, este pedazo de chatarra humana sigue enviando un lujuriante reguero de magníficas fotografías de todo el entorno saturnino, impagables durante décadas hasta que no vuelva otra sonda para deslumbrarnos de nuevo con el espectáculo del padre de Júpiter iluminado por el sol. Larguísimo camino ha sido el de la pequeña Cassini que debe terminar suicidándose para saber algo verdadero del auténtico señor de los anillos. Un triste y necesario sacrificio que casi me recuerda el famoso dicho de Aristóteles en su célebre obra Caminar a pie es cansado, Το περπάτημα με τα πόδια είναι κουρασμένα, donde el filósofo griego ya dejaba claro que no era muy sensato venderse el coche para comprar gasolina, frase que ha hecho fortuna por su ingenio gracioso además de ser cierta.

Pero esta práctica, la de venderse el coche para comprar gasolina, aunque parezca extraño, es común y habitual cuando la gente quiere saber grandes verdades o bien se encuentra en una situación de necesidad, ambas cosas son similares e intercambiables. Yo, que ya he quebrado económicamente dos veces y media, sé de qué hablo. Buscamos desesperadamente tiempo o metros cuando ya no nos queda ni un segundo ni un palmo más allá de la punta de nuestros pies descalzos. Es entonces cuando empieza a llover y te das cuenta que el sastre que te perseguía para cobrar lo que le debes te ha embargado el paraguas y no sabes si eres el protagonista de una película de ciencia ficción al que la lluvia le limpia las lágrimas o un habitante de Venus que debe de asumir estoicamente su característica lluvia de ácido sulfúrico.

Sea como sea, cada generación, o cada dos, se vende el coche para comprar gasolina, o el asno para comprar alfalfa. El tiempo de memoria histórica no llega más allá de estas dos generaciones. Cada época es nueva, el mundo comienza cada vez porque el mundo se estrena en cada persona, siempre es nuevo y para desflorar.

Esta es la cosa, Aristóteles fue un gran filósofo, los gatos tricolores suelen ser casi siempre hembras, y los blancos con los ojos azules sordos. Y dentro de pocos días será primavera.

lunes, 13 de marzo de 2017

La temptació del dèspota.
Diari d’Hivern (14)

La temptació del dèspota.

L’Institut d’Estudis Catalans afirma que el dèspota és una persona que exercint l’autoritat imposa la seva voluntat tirànicament, opressivament i brutalment. Però el dèspota també és un ésser humà amb desitjos i anhels com qualsevol persona que vol prosperar a la vida i ser algú de profit. I, com tothom també, amb petites o grans febleses que amaguen secretes temptacions. O no.

Quina és la temptació més substancial del dèspota, aquella amb la que somia dia i nit? Que li riguin els acudits?  Que l’obeeixin i que no li portin la contrària? Que l’estimin com a un pare?, o, en canvi, que li tinguin por seguint la recomanació aquella de Maquiavel que aconsellava al Príncep que és molt millor que la gent et temi que no pas t’estimi. En The Godfather Part II, de Francis Ford Coppola, hi ha una escena que respon a aquesta pregunta.

Cap el final de la pel·lícula, el consegliere de Michael, Tom Hagen, s’entrevista amb el traïdor Frank Pentangeli en una base militar on l’FBI el té reclòs per protegir-lo a l’haver acceptat ser un testimoni de la fiscalia en contra dels Corleone. Hagen, sabent que Pentangeli és un aficionat a la història, li recorda com les famílies dels homes d’honor instal·lats a Amèrica s’han organitzat al vell estil romà. Això li permet suggerir-li que donada la traïció que ha comés el millor que pot fer és suïcidar-se igual que ho feien els romans després d'un complot fallit contra l'emperador, i salvar així a la seva família de la venjança mortal dels Corleone. Em fa gràcia el recurs historicista que li permet a Hagen dissimular el seu cinisme assassí i revestir la seva amenaça de matar a tota la família de Pentangeli amb un raonament suposadament il·lustrat.

El món actual és ple de dèspotes, en tenim de tots colors i mides. El nou i recent súper malvat de la galàxia Marvel, Donald Trump, podria ser-ne un. Però amb ell al menys tenim una cosa segura, que donat el seu evident mal gust no alliçonarà a la població sobre el bon gust. Com a fastigós capitalista tampoc ens dictarà quant i què hem de consumir o quins programes de televisió hem de veure. I com segurament no té ni la més remota idea de qui eren els antics romans tampoc apel·larà als clàssics ni pretendrà que llegim La Guerra de les Galies de Juli César, ni se li acudirà dir allò tant habitual de panem et circenses referit a la suposada alienació de la gent quan fa coses que no ens agrada que facin. 

Molts dèspotes i demòcrates disfressats fan continues apel·lacions a una història mal apresa i pitjor païda. Amb Trump no tenim aquest perill perquè, simplement, l’importa menys que no res la història, la pintura, la música, la literatura i les seves lliçons, i el que no es té après tampoc es pot tenir paït. És a dir, Trump serà un milionari ignorant, analfabet i molt, molt perillós, potser un tirà, però en cap cas serà un dèspota il·lustrat, això tenim guanyat. Efectivament, sí, la resposta a la pregunta del principi és precisament aquesta: la temptació del dèspota és la de convertir-se en un  presumptuós dèspota il·lustrat. Pregunta a la que, si més no, es pot donar la volta com a un mitjó: quina és la temptació d’un il·lustrat? Quin és el somni secret i humit de molta gent saberuda, ben o malintencionada, que fantasiegen cada nit amb una platònica república ideal? La resposta és obvia.

Pentangeli es va suïcidar al cap de pocs dies tallant-se les venes a la banyera com un senador romà qualsevol mentre es fumava un magnífic havà, tot i que segurament sabia que els seus orígens eren més grecs que no pas llatins o àrabs. Pentangeli és un cognom preciós de claríssima etimologia hel·lènica,  πέντε αγγέλους, que em permetria acabar d’una manera erudita, il·lustrada i presumptuosa si sabés qui dimonis són aquests cinc angelets, però, malauradament, no en tinc ni idea. Diario de Invierno (14)

La tentación del déspota.

El Institut d’Estudis Catalans afirma que el déspota es una persona que ejerciendo la autoridad impone su voluntad tiránicamente, opresivamente y brutalmente. Pero el déspota también es un ser humano con deseos y anhelos como cualquier persona que quiere prosperar en la vida y ser alguien de provecho. Y, como todo el mundo también, con pequeñas o grandes debilidades que esconden secretas tentaciones. O no.

¿Cuál es la tentación más substancial del déspota, aquella con la que sueña día y noche? ¿Que le rían los chistes? ¿Que le obedezcan y que no le lleven la contraria? ¿Que le quieran como a un padre?, o, en cambio, que le tengan miedo siguiendo la recomendación de Maquiavelo que aconsejaba al Príncipe que es mucho mejor que la gente te tema que no te quiera. En The Godfather Part II, de Francis Ford Coppola, hay una escena que responde a esta pregunta.

Hacia el final de la película, el consegliere de Michael, Tom Hagen, se entrevista con el traidor Frank Pentangeli en una base militar donde el FBI lo tiene recluido para protegerlo al haber aceptado ser un testimonio de la fiscalía en contra de los Corleone. Hagen, sabiendo que Pentangeli es un aficionado a la historia, le recuerda cómo las familias de los hombres de honor instaladas en América se han organizado al viejo estilo romano. Esto le permite sugerirle que dada la traición que ha cometido lo mejor que puede hacer es suicidarse igual que lo hacían los romanos tras un complot fallido contra el emperador, y salvar así a su familia de la venganza mortal de los Corleone. Me hace gracia el recurso historicista que le permite a Hagen disimular su cinismo asesino y revestir su amenaza de matar a toda la familia de Pentangeli con un razonamiento supuestamente ilustrado.

El mundo actual está lleno de déspotas, los tenemos de todos los colores y tamaños. El nuevo y reciente súper malvado de la galaxia Marvel, Donald Trump, podría ser uno de ellos. Pero con él al menos tenemos una cosa segura, que dado su evidente mal gusto no aleccionará a la población sobre el buen gusto. Como asqueroso capitalista tampoco nos dictará cuánto y qué debemos consumir o qué programas de televisión hemos de ver. Y como seguramente no tiene ni la más remota idea de quién eran los antiguos romanos tampoco apelará a los clásicos ni pretenderá que leamos La Guerra de las Galias de Julio César, ni se le ocurrirá decir aquello tan habitual de panem et circenses referido a la supuesta alienación de la gente cuando hace cosas que no nos gusta que hagan.

Muchos déspotas y demócratas disfrazados hacen continuas apelaciones a una historia mal aprendida y peor digerida. Con Trump no hay este peligro porque, simplemente, le importa menos que nada la historia, la pintura, la música, la literatura y sus lecciones, y lo que no se tiene aprendido tampoco se puede tener digerido. Es decir, Trump será un millonario ignorante, analfabeto y muy, muy peligroso, quizás un tirano, pero en ningún caso será un déspota ilustrado, eso tenemos ganado. Efectivamente, sí, la respuesta a la pregunta del principio es precisamente esta: la tentación del déspota es la de convertirse en un presuntuoso déspota ilustrado. Pregunta a la que, sin embargo, se le puede dar la vuelta como un calcetín: ¿cuál es la tentación de un ilustrado? ¿Cuál es el sueño secreto y húmedo de mucha gente sesuda, bien o malintencionada, que fantasean cada noche con una platónica república ideal? La respuesta es obvia.

Pentangeli se suicidó a los pocos días cortándose las venas en la bañera como un senador romano cualquiera mientras se fumaba un magnífico habano, aunque seguramente sabía que sus orígenes eran más griegos que no latinos o árabes. Pentangeli es un apellido precioso de clarísima etimología helénica, πέντε αγγέλους, que me permitiría terminar de una manera erudita, ilustrada y presuntuosa si supiera quién demonios son estos cinco angelitos, pero, desgraciadamente, no tengo ni idea.


  

miércoles, 8 de marzo de 2017

Freemasons Tavern

William Warnes Wollen. The Roses match.


Diari d’hivern (13)

Freemasons Tavern

En una conferència que va impartir Ronald Reagan al Japó, i mentre un intèrpret l’anava traduint simultàniament al japonès, va explicar un acudit a l’audiència fent un joc de paraules graciós. La gent que l’escoltava, gairebé tota japonesa, va riure moltíssim l’acudit, tant el va riure que a l’acabar la conferència en Reagan va sentir curiositat per saber com exactament l’intèrpret l’havia traduït. Al preguntar-li li va respondre que no havia traduït res, que només s’havia limitat a dir que Ronald Reagan havia acabat de fer un acudit. Per què van riure, doncs, els japonesos un acudit que no havien sentit?

Upton Sinclair va ser un escriptor nordamericà que el 1904 va fer un reportatge sobre les males pràctiques alimentàries. En ell afirmava que: “És molt difícil que algú entengui una cosa si el seu salari depèn del fet que no ho entengui”. Suposo que a la inversa també és cert: “És molt fàcil que algú entengui una cosa si el seu salari depèn del fet que ho entengui

El cas és que ara, ara mateix, Corea del Nord torna a practicar amb els seus míssils, fet que fa que em pregunti si l’humor coreà és similar al japonès i si els coreans del nord deuen estar rient igual que reia el públic d’aquella conferència.

Tothom sap, o al menys tothom que ho hauria de saber ho sap, que una de les zones del planeta on és més alta la probabilitat que aparegui un proper conflicte bèl·lic greu és l’extrem Orient. Els interessos divergents entre Rússia, Xina, les dues Corees, Taiwan, Filipines, Vietnam, Indonèsia, Austràlia... són tan nombrosos, difícils i enrevessats, que costa veure una sortida dialogada i natural entre bons veïns. Al bell mig de tot aquest laberint sempre hi trobem el Japó, que a més de defensar, com és natural, els seus propis interessos, desperta en tota l'àrea una profunda aprensió per causa de velles rancúnies de ferides encara no curades ni oblidades i que corrouen la memòria dels seus habitants.

El Japó, però, malgrat tenir un característic sentit de l’humor i cap mena d‘exèrcit, sí posseeix, en canvi, una molt sòlida política de defensa a través de subrogar-la als Estats Units. No tenir exèrcit no significa pas no tenir política de defensa com alguns pensen, tots els països la tenen, fins i tot els més insignificants i minúsculs. Els que no en tenen no són països, són clubs.

En el cas del Japó també s’ha de tenir en compte un fet primordial que tothom sap, o al menys tothom que ho ha de saber ho sap, que el bonic país del sol naixent seria capaç si fes falta, i malgrat no tenir-ne un de propi, posar en pocs mesos un exèrcit com cal en peu de guerra, i tenir alhora llestes també les corresponents armes nuclears de dissuasió.

Una cosa similar és el que passaria al País Basc si Espanya, Déu no ho vulgui, entrés en fallida i no pogués pagar les pensions als seus jubilats. L’Hisenda basca està plenament preparada i capacitada per assumir les seves obligacions de cobrament de quotes socials i pagaments de pensions als seus ciutadans si Espanya no pogués fer-ho. Una independència sense declaracions ni referèndums. Com es obvi no és el cas de Catalunya, i no pas per dificultats econòmiques, tècniques o administratives, sinó legals i polítiques. Pagar les pensions sense augmentar el deute públic és també una política de defensa responsable i moderna perquè evita dependre d’altres.  Si això passés, repeteixo, Déu no ho vulgui, no sé si els espanyols riurien molt, poc o no gens, si realment entendrien l’acudit al no saber exactament què han d’entendre al no saber tampoc qui paga el seu salari, com bé deia l’Upton Sinclair.

Els debats sobre el que ha de ser o no ser una política moderna de defensa, amb exèrcit o sense, acostuma a provocar molta hiperventilació, diarrea, urticària, sudoracions, apel·lacions al nazisme i altres desgràcies que fan de maldir i que no desitjo a ningú, sobre tot si es refereixen a països que encara no són un Estat però que volen deixar de ser un club.

Parlant de clubs és bo recordar que el 26 d’octubre de 1863 a Londres, en el Freemasons Tavern, es van decidir les primeres regles acordades del football, acord del que es va desprendre el Blackheath Proprietory School per fundar més tard la Rugby Football Union. Una secessió que ha donat grans dies de gloria al món en general i al món de l’esport en particular.

-----------------------------

Diario de invierno (13)

Freemasons Tavern

En una conferencia que impartió Ronald Reagan en Japón, y mientras un intérprete la iba traduciendo simultáneamente al japonés, explicó un chiste a la audiencia haciendo un juego de palabras gracioso. La gente que le escuchaba, casi toda japonesa, rió muchísimo el chiste, tanto lo rió que al terminar la conferencia Reagan sintió curiosidad por saber cómo exactamente el intérprete lo había traducido. Al preguntarle respondió que no había traducido nada, que sólo se había limitado a decir que Ronald Reagan había acabado de hacer un chiste. ¿Por qué rieron, pues, los japoneses un chiste que no habían oído?

Upton Sinclair fue un escritor norteamericano que en 1904 hizo un reportaje sobre las malas prácticas alimentarias. En él afirmaba que: "Es muy difícil que alguien entienda algo si su salario depende de que no lo entienda". Supongo que a la inversa también es cierto: "Es muy fácil que alguien entienda algo si su salario depende de que lo entienda"

El caso es que ahora, en estos momentos, Corea del Norte vuelve a hacer prácticas con sus misiles, lo que me lleva a preguntar si el humor coreano es similar al japonés y si los coreanos del norte deben de estar riendo igual que reía el público de aquella conferencia.

Todo el mundo sabe, o al menos todo el que lo debería saber lo sabe, que una de las zonas del planeta donde es más alta la probabilidad de que aparezca un próximo conflicto bélico grave es el extremo Oriente. Los intereses divergentes entre Rusia, China, las dos Coreas, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Australia... son tan numerosos, difíciles y enrevesados, que cuesta ver una salida dialogada y natural entre buenos vecinos. En medio de todo este laberinto siempre encontramos a Japón, que además de defender, como es natural, sus propios intereses, despierta en toda el área una profunda aprensión por causa de viejos rencores de heridas aún no curadas ni olvidadas y que corroe la memoria de sus habitantes.

Japón, sin embargo, a pesar de tener un característico sentido del humor y ninguna clase de ejército, sí posee, en cambio, una muy sólida política de defensa a través de subrogarla a los Estados Unidos. No tener ejército no significa no tener política de defensa como algunos piensan, todos los países la tienen, incluso los más insignificantes y minúsculos. Los que no la poseen no son países, son clubes.

En el caso de Japón también se debe tener en cuenta un hecho primordial que todo el mundo sabe, o al menos todo el que lo tiene que saber lo sabe, que el hermoso país del sol naciente sería capaz si fuera preciso, y a pesar de no tener uno propio, poner en pocos meses un ejército como es debido en pie de guerra, y tener a la vez listas también las correspondientes armas nucleares de disuasión.

Algo similar es lo que pasaría en el País Vasco si España, Dios no lo quiera, quebrara y no pudiera pagar las pensiones a sus jubilados. La Hacienda vasca está plenamente preparada y capacitada para asumir sus obligaciones de cobro de cuotas sociales y pagos de pensiones a sus ciudadanos si España no pudiera hacerlo. Una independencia sin declaraciones ni referéndums. Como es obvio no es el caso de Cataluña, y no por dificultades económicas, técnicas o administrativas, sino legales y políticas. Pagar las pensiones sin aumentar la deuda pública es también una política de defensa responsable y moderna porque evita depender de otros. Si esto ocurriera, repito, Dios no lo quiera, no sé si los españoles reirían mucho, poco o nada, si realmente entenderían el chiste al no saber exactamente qué deben de entender al no saber tampoco quien paga su salario, como bien decía Upton Sinclair.

Los debates sobre lo que debe ser o no ser una política moderna de defensa, con ejército o sin, suele provocar mucha hiperventilación, diarrea, urticaria, sudoraciones, apelaciones al nazismo y otras desgracias que hacen de mal decir y que no deseo a nadie, sobre todo si se refieren a países que todavía no son un Estado pero que quieren dejar de ser un club.

Hablando de clubes es bueno recordar que el 26 de octubre de 1863 en Londres, en el Freemasons Tavern, se decidieron las primeras reglas acordadas del football, acuerdo del que se desprendió el Blackheath Proprietory School para fundar más tarde la Rugby Football Union. Una secesión que ha dado grandes días de gloria al mundo en general y al mundo del deporte en particular.

jueves, 2 de marzo de 2017

Homes honorables.

El soldat confederat Henry Newton Ombaun

Diari d’hivern (12)

Homes honorables.

Una recent conversa mantinguda a la sauna humida de la piscina on vaig a nedar, m’ha fet recordar una frase dels sudistes americans en relació a la seva guerra. Referint-se a la població que va donar suport a la secessió i als soldats que van lluitar a les files de l’Exèrcit dels Estats Confederats, la frase afirmava que: “vam ser homes honorables que servírem a homes corruptes i a una empresa indigna”.

El primer que et ve al cap és preguntar quina era aquesta empresa indigna i quins eren aquests homes corruptes.

Cadascú respondrà a la seva manera i establirà els paral·lelismes que cregui convenients amb el present que estem vivint al món i a l’Estat espanyol. Però a mi em sembla que la bona pregunta, la veritablement important, no és pas cap d’aquestes dues que he destacat sinó la que demana, en canvi, saber quins foren aquests homes honorables, i per què van servir a homes corruptes i a una empresa indigna.

Un dels grans homes honorables d’aquella guerra i de tots els temps, malgrat no ser un d’aquests sudistes honorables, fou, sens dubte, Abraham Lincoln, un home que no va dubtar a desencadenar una guerra espantosa i guanyar-la per servir a una causa digna malgrat a estar envoltat també d’homes corruptes, indignes i cruels. La causa de l’esclavitud era i sempre ha estat una de les millors causes dignes que hi hagut, permetent, de passada, restablir la unitat de la Unió, valgui la redundància.

El futur president Ulisses Grant, el general en cap victoriós d’aquell conflicte, va tenir el gran honor d’inaugurar la guerra moderna i el seu característic terror en la població civil, i l’ús també dels soldats de la Unió com xais duts en massa a l’escorxador. Amb Grant i aquella guerra va començar a concebre’s una de les grans frases del segle XX que va pronunciar Stalin: ”un mort és una tragèdia, un milió de morts, en canvi, només és una estadística”. Amb aquesta sentència, Stalin, que era innoble i miserable, va guanyar la seva guerra i amb ella també una causa digna, i de passada es va apropiar de mitja Europa. Una frase que es va convertir en la seva millor arma simplement perquè hi havia més russos que alemanys, que, si fa no fa, també l’estaven intentant guanyar de la mateixa manera, posant més carn a la graella, matant i morint d’una nova manera, industrialment. Al final, els morts s’acaben no pas perquè s’acabi la guerra sinó perquè s’acaben els vius. Quins vius?, aquests homes honorables que serveixen a homes corruptes i a empreses indignes?
Entre els vapors de la sauna turca el meu company de piscina –un home gran, ja jubilat, amb un aspecte imponent de senador romà, de savi honorable i inofensiu, conversador tranquil i parsimoniós–  m’explicava amb la més absoluta naturalitat que si jo fos pare comprendria millor el valor de la família i que en conseqüència disculparia al gendre i a la germana del rei, i que entendria que el que han fet no pot ser mai cap delicte perquè la vida funciona d’aquesta manera, els pares protegeixen als fills i procuren que progressin a la vida. No sóc pare, però he estat un fill i tinc un germà i questa apel·lació a la família m’ha fet recordar una altra de les grans frases del segle XX, la que va pronunciar el premi Nobel de literatura, Albert Camús, quan va afirmar que si el fessin prendre partit entre la justícia i la seva mare sempre triaria a la segona.

El segle XX té tres grans frases que l’emmarquen, les dues que he esmentat i una tercera que va pronunciar Pier Paolo Pasolini i que també fa al cas al parlar de policies antidisturbis que apallissaven a jovenets burgesos. Pasolini, un home que no va ser mai ni corrupte ni tampoc honorable ni innoble.

Sigui com sigui, crec que les diferents combinacions que es poden fer entre els homes honorables, els homes corruptes, les causes indignes i els seus antònims són només vuit.

1. Vam ser homes honorables que servírem a homes corruptes i a una empresa indigna.

2. Vam ser homes honorables que servírem a homes corruptes i a una empresa digna.

3. Vam ser homes honorables que servírem a homes honestos i a una empresa indigna.

4. Vam ser homes honorables que servírem a homes honestos i a una empresa digna.

5. Vam ser homes innobles que servírem a homes corruptes i a una empresa indigna.

6. Vam ser homes innobles que servírem a homes corruptes i a una empresa digna.

7. Vam ser homes innobles que servírem a homes honestos i a una empresa indigna.

8. Vam ser homes innobles que servírem a homes honestos i a una empresa digna.

Cadascú de nosaltres està en una de les vuit, si descobríssim quina segur que ens enduríem una gran sorpresa, que no seria pas ni l’esperada ni tampoc la desitjada.

--------------------------------------

Diario de invierno (12)

Hombres honorables

Una reciente conversación mantenida en la sauna húmeda de la piscina donde voy a nadar, me ha hecho recordar una frase de los sudistas americanos en relación a su guerra. Refiriéndose a la población que apoyó la secesión y los soldados que lucharon en las filas del Ejército de los Estados Confederados, la frase afirmaba que: "fuimos hombres honorables que servimos a hombres corruptos y a una empresa indigna".

Lo primero que te viene a la cabeza es preguntar cuál era esta empresa indigna y cuáles eran estos hombres corruptos.

Cada uno responderá a su manera y establecerá los paralelismos que crea convenientes con el presente que estamos viviendo en el mundo y en el Estado español. Pero a mí me parece que la buena pregunta, la verdaderamente importante, no es ninguna de estas dos que he destacado sino la que pide, en cambio, saber quiénes fueron estos hombres honorables, y por qué sirvieron a hombres corruptos y a una empresa indigna.

Uno de los grandes hombres honorables de aquella guerra y de todos los tiempos, a pesar de no ser uno de esos sudistas honorables, fue, sin duda, Abraham Lincoln, un hombre que no dudó en desencadenar una guerra espantosa y ganarla para servir a una causa digna pese a estar rodeado también de hombres corruptos, indignos y crueles. La causa de la esclavitud era y siempre ha sido una de las mejores causas dignas que ha habido, permitiendo, de paso, restablecer la unidad de la Unión, valga la redundancia.

El futuro presidente Ulises Grant, el general en jefe victorioso de aquel conflicto, tuvo el gran honor de inaugurar la guerra moderna y su característico terror en la población civil, y el uso también de los soldados de la Unión como corderos llevados en masa al matadero. Con Grant y aquella guerra comenzó a concebirse una de las grandes frases del siglo XX que pronunció Stalin: "un muerto es una tragedia, un millón de muertos, en cambio, sólo es una estadística". Con esta sentencia, Stalin, que era innoble y miserable, ganó su guerra y con ella también una causa digna, y de paso se apropió de media Europa. Una frase que se convirtió en su mejor arma simplemente porque había más rusos que alemanes, que, más o menos, también la estaban intentando ganar de la misma manera, poniendo más carne en la parrilla, matando y muriendo de una nueva manera, industrialmente. Al final, los muertos se acaban no porque se acabe la guerra sino porque se acaban los vivos. ¿Qué vivos?, ¿estos hombres honorables que sirven a hombres corruptos y empresas indignas?

Entre los vapores de la sauna turca mi compañero de piscina –un hombre mayor, ya jubilado, con un aspecto imponente de senador romano, de sabio honorable e inofensivo, conversador tranquilo y parsimonioso– me contaba con la más absoluta naturalidad que si yo fuera padre comprendería mejor el valor de la familia y que en consecuencia disculparía al yerno y a la hermana del rey, y que entendería que lo que han hecho no puede ser nunca ningún delito porque la vida funciona de esta manera, los padres protegen a los hijos y procuran que progresen en la vida. No soy padre, pero he sido un hijo y tengo un hermano y esta apelación a la familia me ha hecho recordar otra de las grandes frases del siglo XX, la que pronunció el premio Nobel de literatura, Albert Camus, cuando afirmó que si le hicieran tomar partido entre la justicia y su madre siempre elegiría a la segunda.

El siglo XX tiene tres grandes frases que la enmarcan, las dos que he mencionado y una tercera que pronunció Pier Paolo Pasolini y que también hace al caso al hablar de policías antidisturbios que apaleaban a jovencitos burgueses. Pasolini, un hombre que no fue nunca ni corrupto ni tampoco honorable ni innoble.

Sea como sea, creo que las diferentes combinaciones que se pueden hacer entre los hombres honorables, los hombres corruptos, las causas indignas y sus antónimos son sólo ocho.

1. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres corruptos y a una empresa indigna.

2. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres corruptos y a una empresa digna.

3. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres honestos y a una empresa indigna.

4. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres honestos y a una empresa digna.

5. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres corruptos y a una empresa indigna.

6. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres corruptos y a una empresa digna.

7. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres honestos y a una empresa indigna.

8. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres honestos y a una empresa digna.

Cada uno de nosotros está en una de las ocho, si descubriéramos cuál seguro que nos llevaríamos una gran sorpresa, que no sería ni la esperada ni tampoco la deseada.