viernes, 7 de noviembre de 2014

L’escopofília


Diari de tardor (12)

L’escopofília

L’Institut d’Estudis Catalans defineix l’escopofília com “el desig fort o l’habitud de contemplar actes sexuals o, simplement, persones nues”. L’escopofília és el terme normalitzat en català que descriu la conducta del “voyeur”, el “voyeurisme”.

Com diu la Viquipèdia: “Les pràctiques voyeuristes poden variar, però la seva característica principal és que el voyeur no interacciona directament amb el subjecte observat, el qual roman gairebé sempre aliè a aquesta observació. El voyeur sol observar la situació des de lluny, ja sigui mirant pel pany d'una porta o per una escletxa, o utilitzant mitjans tècnics com ara un mirall, una càmera, etc. La masturbació acompanya, sovint, a l'acte voyeurista. El risc de ser descobert actua, sovint, com a potenciador de l'excitació.”

En un sentit ampli podem interpretar el voyeurisme com l’actitud que fonamenta qualsevol espectador passiu, encara  que, per ser curosos cal repetir que el veritable voyeur necessita l’amagatall, observar sense ser vist i la ignorància del que és contemplat, mirar el món per una finestra o un forat, de lluny, aliè al que passa. La escena no cal que sigui estrictament sexual, i la masturbació no és pas necessària tampoc tot i que en el plaer de la mirada furtiva hi va inclosa.

Pascal Quignard, en el seu llibre “La nuit sexuelle” i en el capítol dedicat al voyeurisme, cita a Sant Agustí quan el sant es pregunta i es respon alhora: “Què és un home? Dos ulls i fantasmes”. Per continuar dient el senyor Quignard que: “D’una part allò que la nostra mirada veu del món no es troba pas necessariament en el món. D’altra banda, el que el nostre relat descriu sobre el que ha estat viscut no correspon mai amb allò que ha succeït. Perquè el que ha passat no forma part de l’ordre del relat.”

Cal pensar, doncs, que a l’inrevés també deu ser cert, que allò que es troba en el món no és pas necessariament vist, passa inadvertit. Sigui com sigui alguna cosa hi ha en el món i alguna cosa capten els nostres dos ulls que segons  el sant d’Hipona només poden ser fantasmes.

Pascal Quignard també ens diu que: “L’espant és el senyal del fantasma. L’escena que veiem (que mai pot ser realment vista) és tan desagradable que recorda la contingència perillosa de l’esdeveniment original que dona lloc a una existència individual”, i que l’emoció que sentim és, precisament, el que neteja l’escena invisible d’espant.

Quin és aquest esdeveniment original que no pot ser vist? Segons Quignard és allò que està abans del començament, però jo, la veritat, ho ignoro.

Els meus pares ho explicaven molt millor i d’una manera més bonica; quan els seus fills els hi preguntàvem on érem abans de néixer, ells contestaven: “a les butxaquetes de Nostre Senyor”.

Què són aquestes butxaquetes?, qui dimonis és aquest Nostre Senyor?, nostre?, de nosaltres?, qui som nosaltres?  

Tampoc no en tinc ni idea, se m’ha oblidat completament tot i que m’ho van explicar molt bé quan era petit, però em faig gran i perdo la memòria, per això m’he tornat un vell verd i espio als amants estimant-se per si els seus gestos, els seus petons i la seva ànsia que mostren em poden donar alguna pista, em poden fer recordar alguna cosa que em fou útil llavors i que em sigui sent encara útil ara per entendre el que tinc davant dels ulls.

"Només quan la model és reproduïda mentre dorm no interpreta res. I és precisament això el que confereix un caràcter excepcional als esbossos que Rembrandt fa de Saskia o Hendrickje dormides: la seva mà se sent lliure d'actuar com vulgui. En aquestes ocasions, l'aplicació del colorit i el joc amb les aiguades es torna una mica extravagant. La figura de la dona adormida apareix, per contra, caracteritzada de manera molt lleugera o insubstancial, com si el somni impedís al pintor aprehendre-la totalment ". (El taller de Rembrandt, Svetana Alpers)

---------------------------------------

Diario de otoño (12)


El Instituto de Estudios Catalanes define la escopofilia como "el deseo fuerte o el hábito de contemplar actos sexuales o, simplemente, personas desnudas". La escopofilia es el término normalizado en catalán que describe la conducta del "voyeur", el "voyeurismo".

Como dice la Wikipedia: "Las prácticas voyeuristas pueden variar, pero su característica principal es que el voyeur no interacciona directamente con el sujeto observado, el cual permanece casi siempre ajeno a esta observación. El voyeur suele observar la situación desde lejos, ya sea mirando por la cerradura de una puerta o por una rendija, o utilizando medios técnicos como un espejo, una cámara, etc. La masturbación acompaña, a menudo, al acto voyeurista. El riesgo de ser descubierto actúa, a menudo, como potenciador de la excitación."

En un sentido amplio podemos interpretar el voyeurismo como la actitud que fundamenta cualquier espectador pasivo, aunque, para ser cuidadosos hay que repetir que el verdadero voyeur necesita el escondite, observar sin ser visto y la ignorancia del que es contemplado, mirar el mundo por una ventana o un agujero, de lejos, ajeno a lo que pasa. La escena, sin embargo, no es necesario que sea estrictamente sexual, y la masturbación no es un requisito imprescindible tampoco aunque en el placer de la mirada furtiva esté incluida.

Pascal Quignard, en su libro "La nuit sexuelle" y en el capítulo dedicado al voyeurismo, cita a San Agustín cuando el santo se pregunta y se responde a la vez: "¿Qué es un hombre? Dos ojos y fantasmas". Para continuar diciendo el señor Quignard que: "De una parte lo que nuestra mirada ve del mundo no se encuentra necesariamente en el mundo. Por otra parte, el que nuestro relato describe sobre lo que ha sido vivido no corresponde nunca con lo que ha sucedido. Porque lo que ha pasado no forma parte del orden del relato."

Hay que pensar, pues, que al revés también debe ser cierto, que lo que se encuentra en el mundo no es necesariamente visto, pasa inadvertido. Sea como sea algo hay en el mundo y algo captan nuestros dos ojos que según el santo de Hipona sólo pueden ser fantasmas.

Pascal Quignard también nos dice que: "El espanto es la señal del fantasma. La escena que vemos (que nunca puede ser realmente vista) es tan desagradable que recuerda la contingencia peligrosa del evento original que da lugar a una existencia individual ", y que la emoción que sentimos es, precisamente, la que limpia la escena invisible de espanto.

¿Cuál es este evento original que no puede ser visto? Según Quignard es lo que está antes del comienzo, pero yo, la verdad, lo ignoro.

Mis padres lo explicaban mucho mejor y de una manera más bonita; cuando sus hijos les preguntábamos dónde estábamos antes de nacer, ellos contestaban: "en los bolsillitos de Nuestro Señor".

¿Qué son estos bolsillitos?, ¿quién demonios es este Nuestro Señor?, ¿nuestro?, ¿de nosotros?, ¿quiénes somos nosotros?

Tampoco no tengo ni idea, se me ha olvidado completamente aunque me lo explicaron muy bien cuando era pequeño, pero me hago mayor y pierdo la memoria, por eso me he vuelto un viejo verde y espío a los amantes amándose por si sus gestos, sus besos y su ansia que muestran me pueden dar alguna pista, me pueden hacer recordar algo que me fue útil entonces y que me siga siendo útil todavía ahora para entender lo que tengo delante de los ojos.

Sólo cuando la modelo es reproducida mientras duerme no interpreta nada. Y es precisamente esto lo que confiere un carácter excepcional a los bocetos que Rembrandt hace de Saskia o Hendrickje dormidas: su mano se siente libre de actuar como desee. En tales ocasiones, la aplicación del colorido y el juego con las aguadas se vuelve algo extravagante. La figura de la mujer dormida aparece, por el contrario, caracterizada de manera muy ligera o insustancial, como si el sueño impidiera al pintor aprehenderla cabalmente”. (El taller de Rembrandt, Svetana Alpers)