miércoles, 6 de marzo de 2019

Pijoaparte versus Mohamed
Diari d’hivern (9) 

Pijoaparte versus Mohamed 

Quin és el pitjor enemic d’un pobre? 

Com afirma l’Enric Vila: “A mesura que una societat perd la capacitat de fer propostes constructives la gent busca l’oxigen en les seves febleses i traumes particulars i la cultura i la política es tornen comèdies impostades que omplen de palla els cervells prometedors. Quan tens un passat en runes, és més fàcil que l’esperança es redueixi a les qüestions pràctiques de la supervivència, i que la hipersensibilitat disfressi de paraules pomposes les manies persecutòries més absurdes.” 

Per aquesta raó, tot i que Catalunya ha canviat molt en les darreres dècades, la seva cultura del greuge ha perdurat com ho fan les cançons de bressol, arribant a contaminar igualment als colons, que com a gossos marquen el territori de la colònia amb pixums pudents i que senten els seus privilegis d’hijosdalgo en perill al tenir que buscar-se la vida fora de casa i comprovar amb desolació que ja no queden ni Tereses ni Montserrats ni tampoc Nuries per seduir ni amb problemes d’identitat per rebatejar-les de nou amb aigua beneita de la Santa Verge del Pilar. 

El seu esquelet mental es fonamenta i és manté erecte i ferm mentre es pensen que la jerarquia de la que formen gustosament part té encara la força suficient per protegir-los y allunyar-los de la casta dels intocables nadius i els acosta falsament a la dels senyors que els van expulsar de casa seva. Però ara, els intocables han mutat i estan començant a ensumar les seductores aromes de les Yolandes i les Vanesses. Tot plegat crea les condicions adients per cometre un error estratègic tràgic enemistant-se amb els seus propis hereus i pubilles que en l’actualitat venen del Magreb o de més enllà. Aquest és un error característic i redundant que també el veiem a altres terres, a França, a Holanda, al Regne Unit... i que queda posat en evidència quan apareixen els nous Marsé de color negre o amb ulls axinats i pell descolorida construint històries que generen tot un nou material simbòlic, un veritable futur esperançat i somnis plens de promeses. Però això els hijosdalgo no ho saben ni ho sabran mai perquè malauradament no són capaços de distingir del tot el seu passat en runes, les seves febleses i traumes que tot fill d’aquesta terra dissortada pateix, de les grans epopeies humanes que els seus avis, pares, i ells mateixos, han protagonitzat sense ser-ne cabalment conscients. 

Després de la Teresa ha vingut la Yolanda i ja espera el seu torn la Fàtima amb més fam de justícia que les altres dues. Benvinguda a casa, noia, tu, la teva nissaga i el teu futur perquè a Espanya tot és vell, tant com la seva fam que no sempre és de justícia. 

Un altre pobre”, va respondre el Profeta, sia sempre lloat.


------------------------


Diario de invierno (9)

Pijoaparte versus Mohamed

¿Cuál es el peor enemigo de un pobre?


Como afirma Enric Vila: "A medida que una sociedad pierde la capacidad de hacer propuestas constructivas la gente busca el oxígeno en sus debilidades y traumas particulares y la cultura y la política se vuelven comedias impostadas que llenan de paja los cerebros prometedores. Cuando tienes un pasado en ruinas, es más fácil que la esperanza se reduzca a las cuestiones prácticas de la supervivencia, y que la hipersensibilidad disfrace de palabras pomposas las manías persecutorias más absurdas."

Por esta razón, aunque Cataluña ha cambiado mucho en las últimas décadas, su cultura del agravio ha perdurado como lo hacen las canciones de cuna, llegando a contaminar igualmente a los colonos, que como perros marcan el territorio de la colonia con orines malolientes y que sienten sus privilegios de hijosdalgo en peligro al tener que buscarse la vida fuera de casa y comprobar con desolación que ya no quedan ni Teresas ni Montserrats ni tampoco Nurias para seducir ni con problemas de identidad para rebautizarlas de nuevo con agua bendita de la Santa Virgen del Pilar.

Su esqueleto mental se fundamenta y se mantiene erecto y firme mientras piensan que la jerarquía de la que forman gustosamente parte tiene todavía la fuerza suficiente para protegerlos y alejarlos de la casta de los intocables nativos y los acerca falsamente a la de los señores que los expulsaron de su casa. Pero ahora, los intocables han mutado y están empezando a oler las seductoras aromas de las Yolandas y Vanessas. Todo ello crea las condiciones adecuadas para cometer un error estratégico trágico enemistándose con sus propios herederos y herederas que en la actualidad vienen del Magreb o de más allá. Este es un error característico y redundante que también lo vemos en otras tierras, en Francia, en Holanda, en el Reino Unido... y que queda puesto en evidencia cuando aparecen los nuevos Marsé de color negro o con ojos achinados y piel descolorida construyendo historias que generan todo un nuevo material simbólico, un verdadero futuro esperanzado y sueños llenos de promesas. Pero eso los hijosdalgo no lo saben ni lo sabrán porque desgraciadamente no son capaces de distinguir del todo su pasado en ruinas, sus debilidades y traumas que todo hijo de esta tierra desdichada sufre, de las grandes epopeyas humanas que sus abuelos, padres, y ellos mismos, han protagonizado sin ser cabalmente conscientes.

Después de Teresa ha venido Yolanda y ya espera su turno Fátima con más hambre de justicia que las otras dos. Bienvenida a casa, chica, tú, tu estirpe y tu futuro porque en España todo es viejo, tanto como su hambre que no siempre es de justicia.

"Otro pobre", respondió el Profeta, sea siempre alabado.