domingo, 24 de noviembre de 2013

El Peletero/Comptar ovellesDiari de tardor (12)

Comptar ovelles

Hi ha molts remeis per a dormir quan es té insomni, ansiolítics, massatges, una mica de sexe, o el clàssic contar ovelles; jo prefereixo llegir textos que descriguin amb claredat i precisió la tasca més simple.

El llenguatge de programació Java, o JavaScript, sembla ser que està condemnat a la obsolescència amb l’aparició recent del HTML5, però en el seu moment, i fins fa molt poc, era una eina excel·lent i extraordinàriament útil. El va crear Brendan Eich per a fer més senzills i més propers els llenguatges de programació i permetre, al mateix temps, controlar millor les característiques dels objectes que configuren les pàgines web i implementar en elles funcionalitats dinàmiques.

Segons la terminologia característica es diu que Java es un llenguatge script del costat del client, igual que en hi ha d’altres del costat del servidor, això significa que no necessita cap servei addicional del servidor per a ser entès.

Els dos elements fonamentals en el llenguatge JavaSrcript són els esdeveniments i les funcions.

Esdeveniment és un Estat en el qual es pot trobar qualsevol  Element que formi part d'un document HTML que permeti que aquest Element executi una determinada Acció.

Les Accions que s'executen i que es componen de codi JavaScript solen presentar-se en forma de d'una sèrie de  Funcions: una funció es compon igualment d'una sèrie de  Instruccions o passos a seguir incloses dins un determinat  Nom que es fa  referència des de l’esdeveniment per executar-les. La paraula function (en anglès) s'anteposa a la definició del nom de la funció. Mitjançant aquest procediment indiquem que  es definirà la funció que contindrà les instruccions que s'executaran en cas que la referenciem.

Un exemple senzill de codi JavaScript és: function-mensaje_emergente. "Has passat el punter del ratolí pel damunt", inclòs dins d’una etiqueta script que pretén que un enllaç href inclòs també dins d’una etiqueta “a” executi una determinada funció: en aquest cas mostrar un missatge emergent quan passem el punter del ratolí per damunt d’ell. La definició del nom de la funció es  mensaje_emergente (el meu Dreamweaver és castellà).

L’esdeveniment, formalment l’atribut onmouseover de l’etiqueta “a” dins del “body”, fa referència a la funció que s’ha definit abans, al definir el seu nom com: mensaje_emergente, formalment el valor de l’atribut, però que en realitat es un esdeveniment. És a dir, i com hem dit al principi, un Estat en el qual es pot trobar qualsevol  Element que formi part d'un document HTML que permeti que aquest Element executi una determinada Acció.

En realitat una funció és una mena de protocol, uns passos a seguir, que descriuen un esdeveniment qualsevol com pot ser fer una truita de patates:

  1. Pelar les patates.
  2. Pelar les cebes.
  3. Posar oli a la paella.
  4. Etc.
O la cosa més ximple, que aparegui, per exemple, una finestra emergent quan passem el ratolí pel damunt d’un element, en aquest cas un text que diu: Fent clic aquí executarem la funció. Aquest element, doncs, es troba en un estat que pot provocar un esdeveniment, és a dir, que executi una acció representada per la seva funció composta per una sèrie d’instruccions o passos a seguir com ja hem dit i incloses dins un nom que s’activa quan se’l fa referència des del mateix esdeveniment; quina acció?, en aquest cas, repetim, que aparegui una finestra emergent amb un text d’alerta quan passem el ratolí per damunt del text.

És fàcil, a partir d’aquí, construir una metàfora vital o moral que tingui derivacions polítiques o psicològiques: la discussió parlamentaria dels pressupostos anuals que elabora el Govern o la presentació als jutjats d’una demanda civil de divorci. Ambdues coses són fets materials que demanden i exigeixen prendre decisions a les parts o bé delegar aquestes decisions a tercers, els diputats electes, éssers autòmats i mecànics, simples titelles, o a un jutge que decideix tècnicament cóm es reparteixen els bens i els deutes del matrimoni que es trenca.

Així, llegint aquesta mena de coses, em relaxo i m’ha dormo com un angelet. Si més no, per encapçalar el post he preferit quelcom més líric i musical –la Juliette Greco està esplèndida- i una referència clara a un indret mític i veritablement somiador que voreja els mars del Sud, un lloc inexistent que atrapa de manera irreversible als homes aventurers i desarrelats, la illa de Java i les javaneses.

Bona nit.

---------------------------

Diario de otoño (12)

Contar ovejas.

Hay muchos remedios para dormir cuando se tiene insomnio, ansiolíticos, masajes, algo de sexo, o el clásico contar ovejas, yo prefiero leer textos que describan con claridad y precisión la tarea más simple.

El lenguaje de programación Java, o JavaScript, parece ser que está condenado a la obsolescencia con la aparición reciente del HTML5, pero en su momento, y hasta hace muy poco, era una herramienta excelente y extraordinariamente útil. Lo creó Brendan Eich para hacer más sencillos y más cercanos los lenguajes de programación y permitir, al mismo tiempo, controlar mejor las características de los objetos que configuran las páginas web e implementar en ellas funcionalidades dinámicas.

Según la terminología característica se dice que Java es un lenguaje script del lado del cliente, al igual que en hay otros del lado del servidor, esto significa que no necesita ningún servicio adicional del servidor para ser entendido.

Los dos elementos fundamentales en el lenguaje JavaScript son los eventos y las funciones.

Evento es un  Estado en el que se puede encontrar cualquier  Elemento que forme parte de un documento HTML que permita que este Elemento ejecute una determinada Acción.

Las Acciones que se ejecutan y que se componen de código JavaScript suelen presentarse en forma de una serie de  Funciones: una función se compone igualmente de una serie de  Instrucciones o pasos a seguir incluidas dentro de un determinado Nombre que se referencia desde el evento para ejecutarlas. La palabra function (en inglés) se antepone a la definición del nombre de la función. Mediante este procedimiento se indica que  se definirá la función que contendrá las instrucciones que se ejecutarán en caso de que la referenciamos.

Un ejemplo sencillo de código JavaScript es: function-mensaje_emergente. "Has passat el punter del ratolí pel damunt", incluido dentro de una etiqueta script que pretende que un enlace href incluido también dentro de una etiqueta “a” ejecute una determinada función: en este caso mostrar un mensaje emergente cuando pasamos el puntero del ratón por encima de él. La definición del nombre de la función es mensaje_emergente (mi Dreamweaver es castellano).

El evento, formalmente el atributo onmouseover de la etiqueta “a” dentro del body, hace referencia a la función que se ha definido antes al definir su nombre como: mensaje_emergente, formalmente esta vez el valor de el atributo, pero que en realidad es un evento, es decir y como hemos dicho al principio, un Estado en el que se puede encontrar cualquier Elemento que forme parte de un documento HTML que permita que este Elemento ejecute una determinada Acción.

En realidad una función es una especie de protocolo, unos pasos a seguir, que describen un evento cualquiera como puede ser hacer una tortilla de patatas:

1. Pelar las patatas.
2. Pelar las cebollas.
3. Poner aceite en la sartén.
4. Etc.

O la cosa más tonta, que aparezca una ventana emergente cuando pasamos el ratón por encima de un elemento, en este caso un texto que dice: Haciendo clic aquí ejecutaremos la función.  Este elemento, pues, se encuentra en un estado que puede provocar un evento, es decir, que ejecute una acción representada por su función compuesta por una serie de instrucciones o pasos a seguir como ya hemos dicho y incluidas dentro de un nombre que se activa cuando se lo referencia desde el mismo evento; ¿qué acción?, en este caso que aparezca una ventana emergente con un texto de alerta cuando pasamos el ratón por encima del texto.

Es fácil, a partir de ahí, construir una metáfora vital o moral que tenga derivaciones políticas o psicológicas: la discusión parlamentaria de los presupuestos anuales que elabora el Gobierno o la presentación en los juzgados de una demanda civil de divorcio. Ambas cosas son hechos materiales que requieren y exigen tomar decisiones a las partes o delegar estas decisiones a terceros, los diputados electos, seres autómatas y mecánicos, simples marionetas, o a un juez que decide cómo se reparten los bienes y las deudas del matrimonio que se rompe.

Así, leyendo este tipo de cosas, me relajo y me duermo como un angelito. Eso sí, para encabezar el post, he preferido algo más lírico y musical -Juliette Greco está espléndida- y una referencia clara a un lugar mítico y verdaderamente ensoñador que bordea los mares del Sur, un paraje inexistente que atrapa de forma irreversible a los hombres aventureros y desarraigados, la isla de Java y las javanesas.

Buenas noches.