viernes, 7 de abril de 2017

The fact-checkersDiari de primavera (3)

The fact-checkers

No fa pas gaire, em vaig inventar un llibre d’Aristòtil, Το περπάτημα με τα πόδια είναι κουρασμένα, del que extreia una cita (no és molt assenyat vendre’s el cotxe per comprar gasolina), que, per descomptat, era completament falsa. El meu fake, crec, era evident i la seva intenció, evident també, només irònica, però... qui sap si algú se la va prendre al peu de la lletra. Ho hauria d’haver esmentat en el text?

És famosa una anècdota de Fania Pascal, amiga de Wittgenstein, quan relata en: Wittgenstein: A Personal Memoir que: M’acabaven d'extirpar les amígdales i em trobava a l’Evelyn Nursing Home amb l'ànim per terra. Llavors va telefonar Wittgenstein per saber com em trobava. Amb un grunyit li digué: "Estic com un gos al que acaben d'atropellar". I ell va respondre amb desgrat: "Tu no tens ni idea de com se sent un gos atropellat". Indubtablement Wittgenstein era un bromista sense sentit de l'humor, una cosa sempre molt penosa i desagradable. Ell no sabia entendre que la seva amiga únicament tractava de fer una hipèrbole, una simple metàfora. Jo no sóc pas ni en cap cas el filòsof austríac , però l’altre dia una amiga també (ai las! de les amigues), conversant sobre els homes em va dir que tots, recalcant els “tots”, som uns nens que no creixem mai. Com que tinc molt respecte per la meva amiga i el seus punts de vista sobre les coses, dedueixo que deu conèixer a tots els homes de la terra, els vius i els morts, així que la propera vegada que parli amb ella li demanaré com s’ho ha fet per tenir tracte amb tants. 

Sigui com sigui, i a banda de les hipèrboles i metàfores que fan les nostres amigues, és un fet massa repetit trobar en els diaris i en la web, blogs i comentaris, fotografies de personatges que no encaixen amb aquells que el text fa referència. Persones a les que se’ls atribueix mèrits que no tenen. Mapes que tampoc concorden amb els països o les zones comentades. Dades equivocades, cites errònies, transcripcions sense esmentar l’origen, plagis descarats, fonts inventades o gens contrastades, etc. El món de les pseudo ciències i el de les medecines alternatives són l’exponent més clar i vergonyós, no sent pas altra cosa que una tirallonga inacabable de mentides i falsedats de gran èxit social, tant que, fins i tot, les Universitats més prestigioses els inclouen en els seus plans d’estudis perquè fan augmentar les matriculacions.

El passat 25 de marc, al National.cat, Jordi Graupera ens parlava dels fact-checkers aprofitant que va fer una visita al New Yorker. Val la pena llegir tot l’article i transcriure aquí aquesta llarga cita sencera:

El procés d’edició de The New Yorker és una de les llegendes de l’ofici: unifica l’estil, i fa dels textos, vestits cenyits. El text també passa a mans del departament de fact-checkers. Els fact-checkers comproven que les dades que apareixen a l’article siguin correctes (noms, dates, i d’altres fets, com ara: és cert que la llei que cites diu el que dius que diu?), també comproven que les cites que hi has posat siguin veritat, és a dir, tornen a trucar les teves fonts i els pregunten si és cert i precís el que n’has dit, o et demanen la gravació de la conversa, si és el cas. A The New Yorker, a més, segons ens explica Parker, fan part del reporterisme. Busquen més fonts, més declaracions, més cites, més material, o bé truquen per comprovar interpretacions i fets generals, i t’ho fan arribar per a enriquir l’article. “Ja no sé què faria si hagués d’escriure sense aquesta xarxa de seguretat. És el gran luxe d’escriure aquí”. Després, el text passa als lingüistes, que hi passen el seu rasclet. Com a referència, cal dir que als mitjans catalans no existeixen ni els editors ni els fact-checkers. En alguns casos, hi ha una mica d’edició, però sempre és de manera informal i no forma part del procés. Algunes excepcions a notar són Jot Down, on sí n’hi ha, o El món d’ahir, on hi ha un diàleg amb l’editor, però en cap cas el nivell de detall i treball que hi ha en l’equip d’edició de la New Yorker i els mitjans anglo-saxons en general. Quan un editor et truca normalment és per parlar de censura. Una vegada, en un dinar amb executius d’un grup de comunicació espanyol, em van preguntar què canviaria si només pogués canviar una cosa dels mitjans del grup. I vaig dir: un departament de fact-checkers. Es van escandalitzar. Tampoc no els va convèncer que els expliqués que a una amiga que treballava de fact-checker al New York Times li havia tocat més d’una vegada corregir les dades de les columnes del Nobel Paul Krugman.” 

----------------------------

Diario de primavera (3)

The fact-checkers

No hace mucho, me inventé un libro de Aristóteles, Το περπάτημα με τα πόδια είναι κουρασμένα, del que extraía una cita (no es muy sensato venderse el coche para comprar gasolina), que, por supuesto, era completamente falsa. Mi fake, creo, era evidente y su intención, evidente también, sólo irónica, pero... quién sabe si alguien se la tomó al pie de la letra. ¿Lo debería haber mencionado en el texto?

Es famosa una anécdota de Fania Pascal, amiga de Wittgenstein, cuando relata en: Wittgenstein: A Personal Memoir que: me acababan de extirpar las amígdalas y me encontraba en el Evelyn Nursing Home con el ánimo por el suelo. Entonces telefoneó Wittgenstein para saber cómo me encontraba. Con un gruñido le dije: "Estoy como un perro al que acaban de atropellar". Y él respondió con desagrado: "Tú no tienes ni idea de cómo se siente un perro atropellado". Indudablemente Wittgenstein era un bromista sin sentido del humor, algo siempre muy penoso y desagradable. Él no sabía entender que su amiga únicamente trataba de hacer una hipérbole, una simple metáfora. Yo no soy en ningún caso el filósofo austriaco, pero el otro día una amiga también (¡ay de las amigas!), conversando sobre los hombres me dijo que todos, haciendo hincapié en "todos", somos unos niños que no crecemos nunca. Como tengo mucho respeto por mi amiga y sus puntos de vista sobre las cosas, deduzco que debe conocer a todos los hombres de la tierra, a los vivos y a los muertos, así que la próxima vez que hable con ella le pediré cómo se lo ha hecho para tener trato con tantos.

Sea como sea, y aparte de las hipérboles y metáforas que hacen nuestras amigas, es un hecho demasiado repetido encontrar en los diarios y en la web, blogs y comentarios, fotografías de personajes que no encajan con aquellos que el texto hace referencia. Personas a las que se les atribuye méritos que no tienen. Mapas que tampoco concuerdan con los países o las zonas comentadas. Datos equivocados, citas erróneas, transcripciones sin mencionar el origen, plagios descarados, fuentes inventadas o nada contrastadas, etc. El mundo de las pseudo ciencias y el de las medicinas alternativas son el exponente más claro y vergonzoso, no siendo otra cosa que una retahíla interminable de mentiras y falsedades de gran éxito social, tanto que, incluso, las Universidades más prestigiosas los incluyen en sus planes de estudios porque hacen aumentar las matriculaciones.

El pasado 25 de marzo, en el National.cat, Jordi Graupera nos hablaba de los fact-checkers aprovechando que hizo una visita al New Yorker. Vale la pena leer todo el artículo y transcribir aquí esta larga cita entera:

"El proceso de edición de The New Yorker es una de las leyendas del oficio: unifica el estilo, y hace de los textos, vestidos ceñidos. El texto también pasa a manos del departamento de fact-checkers. Los fact-checkers comprueban que los datos que aparecen en el artículo son correctos (nombres, fechas, y otros hechos, como: ¿es cierto que la ley que citas dice lo que dices que dice?) También comprueban que las citas que has puesto sean verdad, es decir, vuelven a llamar a tus fuentes y les preguntan si es cierto y preciso lo que has dicho, o te piden la grabación de la conversación, en su caso. En The New Yorker, además, según nos cuenta Parker, hacen parte del reporterismo. Buscan más fuentes, más declaraciones, más citas, más material, o bien llaman para comprobar interpretaciones y hechos generales, y te lo hacen llegar para enriquecer el artículo. "Ya no sé qué haría si tuviera que escribir sin esta red de seguridad. Es el gran lujo de escribir aquí”. Después, el texto pasa a los lingüistas, que pasan su rastrillo. Como referencia, hay que decir que  en los medios catalanes no existen ni los editores ni los fact-checkers. En algunos casos, hay un poco de edición, pero siempre es de manera informal y no forma parte del proceso. Algunas excepciones a notar son Jot Down, donde sí hay, o El mundo de ayer, donde hay un diálogo con el editor, pero en ningún caso el nivel de detalle y trabajo que encontramos en el equipo de edición de New Yorker y los medios anglosajones en general. Cuando un editor te llama normalmente es para hablar de censura. Una vez, en una comida con ejecutivos de un grupo de comunicación español, me preguntaron qué cambiaría si sólo pudiera cambiar algo de los medios del grupo. Y dije: un departamento de fact-checkers. Se escandalizaron. Tampoco los convenció que les explicara que a una amiga que trabajaba de fact-checker en el New York Times le había tocado más de una vez corregir los datos de las columnas del Nobel Paul Krugman."