miércoles, 3 de julio de 2013

El Peletero/Material recicable
Hemeroteca pelletera

Material reciclable

En les pintures de Peellaert trobem una multitud de rastres i petjades, també les nostres, camins que nosaltres hem recorregut de la mateixa manera, a peu o somiant, pujant o baixant.

Peellaert, com a bon artista pop que és, construeix la seva obra amb material usat. Igual que Warhol recicla igualment els mites dels mass media per produir amb ells, amb el material sobrant que en realitat són, una nova mentida versemblant.

Els personatges que apareixen en les seves pintures no són éssers anònims, ni arquetips o estereotips humans ni caricatures simples, psicològiques o socials, tot el contrari, els podem identificar plenament, tenen noms i cognoms, qualsevol de nosaltres els coneix i els reconeix, són els músics, els polítics, els artistes, actors i herois o antiherois populars que interpreten successos com a simples actors o, fins i tot, una al·legoria de si mateixos simulant ser altres o no. Les seves pintures són retrats simbòlics, no psicològics, són escenes d'una pel·lícula que mai s'ha arribat a filmar, però que en les seves vides públiques, i, segurament, privades també, s'està gravant contínuament en un pla seqüència interminable.

Ignoro si l'obra de Peellaert conté mitologemes propis, aprofita els ja existents o utilitza tots dos, els que li ofereix la pròpia cultura pop que els ha produït en abundància per reinterpretar-los en una nova clau simbòlica i una nova èpica i lírica. Ignoro també si el procés es realitza a través de la inducció o de la deducció, és a dir, si el principi general és el resultat de les experiències particulars o bé a l'inrevés, si les conseqüències particulars provenen d'un principi general. Desconec quin pot ser aquest principi i si hi ha d'haver necessàriament un. Les experiències particulars són de cadascú, però en les de l'art i en les de Peellaert qualsevol pot trobar la seva i emocionar-se, en un sentit ampli de la paraula, al reconèixer-se també en les vides dels altres com si aquesta mena de coincidència donés sentit a la seva vida o a part d'ella.

Els mites pop, per la seva mateixa personalitat, desborden gairebé sempre el seu propi espai, són per naturalesa incontinents i obscens, no poden quedar reclosos en un vedat tancat ni hi ha presó que els aconsegueixi retenir. La cultura pop és tan depredadora com fèrtil i deposa reis amb tanta facilitat com erigeix ​​de nous contínuament, i si no els troba fa ressuscitar cadàvers com si fossin nadons. La cultura pop és bàsicament una cultura zombie.

El seu hàbitat és aquesta espècie de nou món saturnià del present, tan estrany com el de les pintures de Claude Lorrain, un món mític nou, contemporani, tan insòlit i fascinant com el de Virgili, però en aquesta ocasió poblat per uns nous déus i herois , ignoro si tan immortals com els antics però sí tan fracassats com ells. Un món que vol reproduir, com en el de l'antiguitat, els sentiments que produeix l'experiència del temps.

Aquests mites pop, són els nostres, els que han configurat bona part de la nostra educació sentimental, la nostra memòria inventada, els nostres records robats que, com els petons, són els millors.

Immortals o fracassats no abandonen del tot el seu perímetre de seguretat, aquesta espècie de intocabilitat de què parlàvem un dia, d'éssers ressuscitats que no viuen en cap món habitable. Més o menys com nosaltres mateixos.

(Continuarà)

----------------------------------------


Hemeroteca peletera

Material reciclable

En las pinturas de Peellaert encontramos una multitud de rastros y pisadas de otros, caminos que nosotros hemos recorrido del mismo modo, a pie o soñando, subiendo o bajando.

Peellaert, como buen artista pop que es, construye su obra con material usado. Igual que Warhol recicla igualmente los mitos de los mass media para producir con ellos, con el material sobrante que en realidad son, una nueva mentira verosímil.

Los personajes que aparecen en sus pinturas no son seres anónimos, ni arquetipos o estereotipos humanos ni caricaturas simples, psicológicas o sociales, todo lo contrario, los podemos identificar plenamente, tienen nombres y apellidos, cualquiera de nosotros los conoce y los reconoce, son los músicos, los políticos, los artistas, actores y héroes o antihéroes populares que interpretan sucesos como simples actores o incluso una alegoría de sí mismos simulando ser otros o no. Sus pinturas son retratos simbólicos, no psicológicos, son escenas de una película que nunca se ha llegado a filmar, pero que en sus vidas públicas, y seguramente privadas también, se está grabando continuamente en un plano secuencia interminable.

Ignoro si la obra de Peellaert contiene mitologemas propios, aprovecha los ya existentes o utiliza ambos, los que le ofrece la propia cultura pop que los ha producido en abundancia para reinterpretarlos en una nueva clave simbólica y una nueva épica y lírica. Ignoro también si el proceso se realiza a través de la inducción o de la deducción, es decir, si el principio general es el resultado de las experiencias particulares o bien al revés, si las consecuencias particulares provienen de un principio general. Desconozco cuál puede ser ese principio y si tiene que haber necesariamente uno. Las experiencias particulares son de cada cuál, pero en las del arte y en las de Peellaert cualquiera puede encontrar la suya y emocionarse, en un sentido amplio de la palabra, al reconocerse también en las vidas de los otros como si esa especie de coincidencia diera sentido a su vida o a parte de ella.

Los mitos pop, por su misma personalidad, desbordan casi siempre su propio espacio, son por naturaleza incontinentes y obscenos, no pueden quedar recluidos en un coto cerrado ni hay cárcel que los consiga retener. La cultura pop es tan depredadora como fértil y depone reyes con tanta facilidad como erige de nuevos continuamente, y si no los encuentra hace resucitar cadáveres igual que si fueran recién nacidos. La cultura pop es básicamente una cultura zombie.

Su hábitat es esa especie de nuevo mundo saturnino del presente, tan extraño como el de las  pinturas de Claude Lorrain, un mundo mítico nuevo, contemporáneo, tan insólito y fascinante como el de Virgilio, pero en esta ocasión poblado por unos nuevos dioses y héroes, ignoro si tan inmortales como los antiguos pero sí tan fracasados como ellos. Un mundo que quiere reproducir, como en el de la antigüedad, los sentimientos que produce la experiencia del tiempo. 

Esos mitos pop, son los nuestros, los que han configurado buena parte de nuestra educación sentimental, nuestra memoria inventada, nuestros recuerdos robados que, como los besos, son los mejores.

Inmortales o fracasados no abandonan del todo su perímetro de seguridad, esa especie de  intocabilidad de la que hablábamos un día, de seres resucitados que no viven en ningún mundo habitable. Más o menos como nosotros mismos.


(Continuará)