miércoles, 8 de marzo de 2017

Freemasons Tavern

William Warnes Wollen. The Roses match.


Diari d’hivern (13)

Freemasons Tavern

En una conferència que va impartir Ronald Reagan al Japó, i mentre un intèrpret l’anava traduint simultàniament al japonès, va explicar un acudit a l’audiència fent un joc de paraules graciós. La gent que l’escoltava, gairebé tota japonesa, va riure moltíssim l’acudit, tant el va riure que a l’acabar la conferència en Reagan va sentir curiositat per saber com exactament l’intèrpret l’havia traduït. Al preguntar-li li va respondre que no havia traduït res, que només s’havia limitat a dir que Ronald Reagan havia acabat de fer un acudit. Per què van riure, doncs, els japonesos un acudit que no havien sentit?

Upton Sinclair va ser un escriptor nordamericà que el 1904 va fer un reportatge sobre les males pràctiques alimentàries. En ell afirmava que: “És molt difícil que algú entengui una cosa si el seu salari depèn del fet que no ho entengui”. Suposo que a la inversa també és cert: “És molt fàcil que algú entengui una cosa si el seu salari depèn del fet que ho entengui

El cas és que ara, ara mateix, Corea del Nord torna a practicar amb els seus míssils, fet que fa que em pregunti si l’humor coreà és similar al japonès i si els coreans del nord deuen estar rient igual que reia el públic d’aquella conferència.

Tothom sap, o al menys tothom que ho hauria de saber ho sap, que una de les zones del planeta on és més alta la probabilitat que aparegui un proper conflicte bèl·lic greu és l’extrem Orient. Els interessos divergents entre Rússia, Xina, les dues Corees, Taiwan, Filipines, Vietnam, Indonèsia, Austràlia... són tan nombrosos, difícils i enrevessats, que costa veure una sortida dialogada i natural entre bons veïns. Al bell mig de tot aquest laberint sempre hi trobem el Japó, que a més de defensar, com és natural, els seus propis interessos, desperta en tota l'àrea una profunda aprensió per causa de velles rancúnies de ferides encara no curades ni oblidades i que corrouen la memòria dels seus habitants.

El Japó, però, malgrat tenir un característic sentit de l’humor i cap mena d‘exèrcit, sí posseeix, en canvi, una molt sòlida política de defensa a través de subrogar-la als Estats Units. No tenir exèrcit no significa pas no tenir política de defensa com alguns pensen, tots els països la tenen, fins i tot els més insignificants i minúsculs. Els que no en tenen no són països, són clubs.

En el cas del Japó també s’ha de tenir en compte un fet primordial que tothom sap, o al menys tothom que ho ha de saber ho sap, que el bonic país del sol naixent seria capaç si fes falta, i malgrat no tenir-ne un de propi, posar en pocs mesos un exèrcit com cal en peu de guerra, i tenir alhora llestes també les corresponents armes nuclears de dissuasió.

Una cosa similar és el que passaria al País Basc si Espanya, Déu no ho vulgui, entrés en fallida i no pogués pagar les pensions als seus jubilats. L’Hisenda basca està plenament preparada i capacitada per assumir les seves obligacions de cobrament de quotes socials i pagaments de pensions als seus ciutadans si Espanya no pogués fer-ho. Una independència sense declaracions ni referèndums. Com es obvi no és el cas de Catalunya, i no pas per dificultats econòmiques, tècniques o administratives, sinó legals i polítiques. Pagar les pensions sense augmentar el deute públic és també una política de defensa responsable i moderna perquè evita dependre d’altres.  Si això passés, repeteixo, Déu no ho vulgui, no sé si els espanyols riurien molt, poc o no gens, si realment entendrien l’acudit al no saber exactament què han d’entendre al no saber tampoc qui paga el seu salari, com bé deia l’Upton Sinclair.

Els debats sobre el que ha de ser o no ser una política moderna de defensa, amb exèrcit o sense, acostuma a provocar molta hiperventilació, diarrea, urticària, sudoracions, apel·lacions al nazisme i altres desgràcies que fan de maldir i que no desitjo a ningú, sobre tot si es refereixen a països que encara no són un Estat però que volen deixar de ser un club.

Parlant de clubs és bo recordar que el 26 d’octubre de 1863 a Londres, en el Freemasons Tavern, es van decidir les primeres regles acordades del football, acord del que es va desprendre el Blackheath Proprietory School per fundar més tard la Rugby Football Union. Una secessió que ha donat grans dies de gloria al món en general i al món de l’esport en particular.

-----------------------------

Diario de invierno (13)

Freemasons Tavern

En una conferencia que impartió Ronald Reagan en Japón, y mientras un intérprete la iba traduciendo simultáneamente al japonés, explicó un chiste a la audiencia haciendo un juego de palabras gracioso. La gente que le escuchaba, casi toda japonesa, rió muchísimo el chiste, tanto lo rió que al terminar la conferencia Reagan sintió curiosidad por saber cómo exactamente el intérprete lo había traducido. Al preguntarle respondió que no había traducido nada, que sólo se había limitado a decir que Ronald Reagan había acabado de hacer un chiste. ¿Por qué rieron, pues, los japoneses un chiste que no habían oído?

Upton Sinclair fue un escritor norteamericano que en 1904 hizo un reportaje sobre las malas prácticas alimentarias. En él afirmaba que: "Es muy difícil que alguien entienda algo si su salario depende de que no lo entienda". Supongo que a la inversa también es cierto: "Es muy fácil que alguien entienda algo si su salario depende de que lo entienda"

El caso es que ahora, en estos momentos, Corea del Norte vuelve a hacer prácticas con sus misiles, lo que me lleva a preguntar si el humor coreano es similar al japonés y si los coreanos del norte deben de estar riendo igual que reía el público de aquella conferencia.

Todo el mundo sabe, o al menos todo el que lo debería saber lo sabe, que una de las zonas del planeta donde es más alta la probabilidad de que aparezca un próximo conflicto bélico grave es el extremo Oriente. Los intereses divergentes entre Rusia, China, las dos Coreas, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Australia... son tan numerosos, difíciles y enrevesados, que cuesta ver una salida dialogada y natural entre buenos vecinos. En medio de todo este laberinto siempre encontramos a Japón, que además de defender, como es natural, sus propios intereses, despierta en toda el área una profunda aprensión por causa de viejos rencores de heridas aún no curadas ni olvidadas y que corroe la memoria de sus habitantes.

Japón, sin embargo, a pesar de tener un característico sentido del humor y ninguna clase de ejército, sí posee, en cambio, una muy sólida política de defensa a través de subrogarla a los Estados Unidos. No tener ejército no significa no tener política de defensa como algunos piensan, todos los países la tienen, incluso los más insignificantes y minúsculos. Los que no la poseen no son países, son clubes.

En el caso de Japón también se debe tener en cuenta un hecho primordial que todo el mundo sabe, o al menos todo el que lo tiene que saber lo sabe, que el hermoso país del sol naciente sería capaz si fuera preciso, y a pesar de no tener uno propio, poner en pocos meses un ejército como es debido en pie de guerra, y tener a la vez listas también las correspondientes armas nucleares de disuasión.

Algo similar es lo que pasaría en el País Vasco si España, Dios no lo quiera, quebrara y no pudiera pagar las pensiones a sus jubilados. La Hacienda vasca está plenamente preparada y capacitada para asumir sus obligaciones de cobro de cuotas sociales y pagos de pensiones a sus ciudadanos si España no pudiera hacerlo. Una independencia sin declaraciones ni referéndums. Como es obvio no es el caso de Cataluña, y no por dificultades económicas, técnicas o administrativas, sino legales y políticas. Pagar las pensiones sin aumentar la deuda pública es también una política de defensa responsable y moderna porque evita depender de otros. Si esto ocurriera, repito, Dios no lo quiera, no sé si los españoles reirían mucho, poco o nada, si realmente entenderían el chiste al no saber exactamente qué deben de entender al no saber tampoco quien paga su salario, como bien decía Upton Sinclair.

Los debates sobre lo que debe ser o no ser una política moderna de defensa, con ejército o sin, suele provocar mucha hiperventilación, diarrea, urticaria, sudoraciones, apelaciones al nazismo y otras desgracias que hacen de mal decir y que no deseo a nadie, sobre todo si se refieren a países que todavía no son un Estado pero que quieren dejar de ser un club.

Hablando de clubes es bueno recordar que el 26 de octubre de 1863 en Londres, en el Freemasons Tavern, se decidieron las primeras reglas acordadas del football, acuerdo del que se desprendió el Blackheath Proprietory School para fundar más tarde la Rugby Football Union. Una secesión que ha dado grandes días de gloria al mundo en general y al mundo del deporte en particular.