miércoles, 6 de noviembre de 2013

El Peletero/Consells sexualsDiari de tardor (8)

Consells sexuals.

A les sis ja és fosc, però jo, com tothom, segueixo fent el mateix horari de l’estiu.

En una web eròtica espanyola he trobat 20 suposats consells sexuals per a dones, consells a seguir explícitament en el pre coit, coit i post coit. No faré, naturalment, una relació dels 20, només en citaré un que m’ha fet gràcia i que no es pas altra cosa que la recomanació de no comparar el penis del teu amant present amb els penis d’altres amants anteriors, l’autora dels consells afirma segura que fer-ho és de mal gust i desagradable. 

La trama argumental d’un dels millors westerns realitzat en els darrers 20 anys, Sense perdó, Unforgiven, del Clint Eastwood, pren com origen una circumstància similar. Una prostituta d’un poble de mala mort de Wyoming és maltractada i veu desfigurat el seu cos i el seu rostre per haver-se burlat del penis d’un dels seus clients, un vaquer jovenet que havia pagat pels seus serveis sexuals.

En un altre blog eròtic, en aquest cas nord americà, es parla de les necessàries revisions periòdiques que qualsevol home informat ha de fer dels seus testicles per detectar i prevenir malalties,  com ara el càncer específic de testicle. Exactament igual que les auto revisions de mama que les dones han de practicar sovint. Per il·lustrar-ho ens mostra un vídeo -que encapçala el present text- molt explícit en els que hi surten com a models per a la demostració mèdica els nois d’un equip de rugby britànic. Fins i tot a un dels xicots li fan una ecografia. Per experiència pròpia molts sabem que el gel que li apliquen és tan fred com ho és l’aigua dels rius de muntanya que converteixen els ous de gallina en ous de guatlla.

És, si més no, una escena tendra veure aquest atletes de més de 100 quilos de pes examinar-se els escrots absolutament depilats com si fossin uns nens de bressol.

L’escena em recorda una que va viure el meu pare a  la guerra civil espanyola i que ja he relatat infinitat de vegades.

A prop d’un centenar de nois joves i sans, entre ells el meu pare, que constituïen una de tantes companyies famolenques de l’exèrcit republicà de la que formava part , es van haver d’abaixar un dia els pantalons al bell mig d’un camp de patates o potser en una cuneta d’algun camí perdut per treure’s,  un a un, els polls que els mortificaven.

En una d’aquestes cunetes és on deu haver mal enterrat mig país, fet que a l’altre mig no només no l’importa ni l’amoïna gens ni mica sinó que, a més, l’ofèn i li molesta profundament que algú tracti de donar-los bona sepultura.

Si en Robert Capa els hagués pogut fotografiar ensenyant les seves vergonyes al sol en un descampat, un d’aquests paisatges desolats i ressecs de l’Espanya profunda,  hauria estat la fotografia de la guerra, de l’absurd de la guerra, de la seva misèria, la icona de l’espoli que tot un país va patir al malmetre el seu futur, i convertir l’esdevenidor en una escena excepcional:  uns soldats, uns pobres nois dedicant-se, en un dels seus escassos descans, fusells a terra, a una necessitat peremptòria, urgent, tan vital i biològica que podia semblar també còmica i ridícula, estrafolària, gairebé absurda: espollar-se en comunitat els genitals com ho fan els micos mentre cauen les bombes.

Això va ser aquella guerra, una barreja letal d’odi, d’ignorància i de misèria,  i si ara en tornés haver una en aquestes mateixes terres resseques, Déu no ho vulgui, passaria exactament el mateix, ens mataríem i ens espollaríem igual, plens d’odi, d’ignorància i de misèria .

He dit que no citaria els 20 consells sexuals per a dones que he llegit, no ho faré, però no puc evitar la temptació de ressaltar-ne dos més de la llista:

-          Quan un practica sexe és inevitable de vegades que es mullin els llençols, el sofà, etc. però posar una tovallola abans de començar és una cosa que als homes no els sol agradar molt.

-          Parlar de coses que no vénen al cas. No es tracta d'estar-se callat i gemegar únicament, com creuen algunes, però tampoc et pots posar a parlar de temes que no tenen res a veure amb la situació perquè faràs que tota l'excitació de l'ambient s'esvaeixi.

És el que m’ha passat a mi en aquest post, he comés ambdós errors, he posat simbòlicament una tovallola de bany sobre els llençols en blanc de les pàgines del processador de text per a no tacar-les i m’he dedicat a parlar de coses que no fan el cas, encara que no sé quin és el cas.

O sí.

Sigui com sigui em sap greu, em disculpo, però tota la culpa la té la tardor i aquest maleït canvi d’horari.

-----------------------------------------------------------------------

Diario de otoño (8)

Consejos sexuales.

A las seis ya es oscuro, pero yo, como todos, sigo haciendo el mismo horario de verano.

En una web erótica española he encontrado 20 supuestos consejos sexuales para mujeres, consejos a seguir explícitamente en el pre coito, coito y post coito. No haré, naturalmente, una relación de los 20, sólo citaré uno que me ha hecho gracia y que no es más que la recomendación de no comparar el pene de tu amante presente con los penes de otros amantes anteriores, la autora de los consejos afirma segura que hacerlo es de mal gusto y desagradable.

La trama argumental de uno de los mejores westerns realizado en los últimos 20 años, Sin perdón, Unforgiven, de Clint Eastwood, toma como origen una circunstancia similar. Una prostituta de un pueblo de mala muerte de Wyoming es maltratada y ve desfigurado su cuerpo y su rostro por haberse burlado del pene de uno de sus clientes, un vaquero jovencito que había pagado por sus servicios sexuales.

En otro blog erótico, en este caso norteamericano, se habla de las necesarias revisiones periódicas que cualquier hombre informado debe hacer de sus testículos para detectar y prevenir enfermedades como el cáncer específico de testículo. Exactamente igual que las auto revisiones de mama que las mujeres han de practicar a menudo. Para ilustrarlo nos muestra un vídeo -que encabeza el presente texto- muy explícito en el que salen como modelos para la demostración médica los chicos de un equipo de rugby británico. Incluso a uno de los muchachos le hacen una ecografía. Por experiencia propia muchos sabemos que el gel que le aplican es tan frío como lo es el agua de los ríos de montaña que convierte los huevos de gallina en huevos de codorniz.

Es, eso sí, una escena tierna ver a esos atletas de más de 100 kilos de peso examinarse el escroto absolutamente depilados como si fueran unos niños de cuna.

La escena me recuerda otra que vivió mi padre en la guerra civil española y que ya he relatado infinidad de veces.

Cerca de un centenar de chicos jóvenes y sanos, entre ellos mi padre, que constituían una de tantas compañías hambrientas del ejército republicano de la que formaba parte, se tuvieron que bajar un día los pantalones en medio de un campo de patatas o quizás en una cuneta de algún camino perdido para sacarse, uno a uno, los piojos que los mortificaban.

En una de esas cunetas es donde debe haber mal enterrado medio país, lo que al otro medio no sólo no le importa ni le preocupa lo más mínimo sino que, además, le ofende y le molesta profundamente que alguien trate de darles buena sepultura.

Si Robert Capa los hubiera podido fotografiar enseñando sus vergüenzas al sol en un descampado, uno de esos paisajes desolados y resecos de la España profunda, habría sido la fotografía de la guerra, de lo absurdo de la guerra, de su miseria, el icono del expolio que todo un país sufrió al perder su futuro, y convertir el porvenir en una escena excepcional: unos soldados, unos pobres muchachos dedicándose, en uno de sus escasos descansos, fusiles en tierra, a una necesidad perentoria, urgente, tan vital y biológica que podía parecer también cómica y ridícula, estrafalaria, casi absurda: despiojarse en comunidad los genitales como lo hacen los monos mientras caen las bombas.

Eso fue aquella guerra, una mezcla letal de odio, de ignorancia y de miseria, y si ahora volviera haber una en estas mismas tierras resecas, Dios no lo quiera, pasaría exactamente lo mismo, nos mataríamos y nos despiojaríamos igual, llenos de odio, de ignorancia y de miseria.

He dicho que no citaría los 20 consejos sexuales para mujeres que he leído, no lo haré, pero no puedo evitar la tentación de resaltar dos de la lista:

- Cuando uno practica sexo es inevitable a veces que se mojen las sábanas, el sofá, etc. pero poner una toalla antes de empezar es algo que a los hombres no les suele gustar mucho.

- Hablar de cosas que no vienen al caso. No se trata de estar callado y gemir únicamente, como creen algunas, pero tampoco te puedes poner a hablar de temas que no tienen nada que ver con la situación porque harás que toda la excitación del ambiente se desvanezca.

Es lo que me ha pasado a mí en este post, he cometido ambos errores, he puesto simbólicamente una toalla de baño encima de las sábanas en blanco de las páginas del procesador de texto para no mancharlas y me he dedicado a hablar de cosas que no hacen caso, aunque no sé cuál es el caso.

O sí.

Sea como sea me sabe mal, me disculpo, pero toda la culpa la tiene el otoño y ese maldito cambio de horario.