lunes, 4 de febrero de 2013

El Peletero/Antònia

Hemeroteca pelletera

Antònia 

La meva amiga Antònia, a més de ser una amiga de tota una vida, és un bé tan escàs, un diamant tan polit i preciós, que pocs tenen la sort d’admirar i lluir, jo sóc un d’els afortunats i de la meva fortuna en faig pregó.

Ara acaba de publicar aquest llibre que presento, un orgull per a ella, per a tothom que l’estima i també per a la professió a la que pertany.

Poc més sóc capaç de dir fora de reproduir la Nota sobre l’edició que diu:

“El present volum aplega els treballs sobre literatura catalana vuitcentista que Antònia Tayadella va publicar de 1980 a 2004. N’ha estat exclòs l’article sobre La recepció de Verdaguer al “Diario de Barcelona” (1877-1902) (2002). D’altra part, a efecte de completar el perfil i l’abast de l’ofici de Tayadella, el lector farà bé de recordar-ne les contribucions a dues obres col·lectives de llarg recorregut: a Literatura catalana. Dels inicis als nostres dies, amb Antoni Carbonell, Anton M. Espadaler i Jordi Llovet (Edhasa, Barcelona, 1979), i al volum VII de la Història de la Literatura catalana, part moderna, dirigit per Joaquim Molas (Ariel, Barcelona, 1986)

Hem adequat a la normativa i als usos actuals la grafia, la puntuació i l’ús de les majúscules dels textos citats; en cap cas, però, hi ha estat intervinguda la morfologia, el lèxic o la sintaxi.

El nostre llibre pot veure la llum gràcies a la generosa disposició de Ramón Pinyol (vicepresident de la Societat Verdaguer i director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic), Albert Soler (director del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona) i Adolfo Sotelo (degà de la Facultat de la Universitat de Barcelona): consti per a tots tres el nostre reconeixement. J.M.D.”

I la Taula:

Pròleg, Enric Gallén, Josep M. Domingo, Enric Cassany.

I. El Romanticisme 

1 Presència de Jean Paul a la literatura catalana vuitcentista (en col·laboració amb Roger Friedlein) 
2 Introducció als assaigs literaris de Josep M. Quadrado
3 Julita, de Martí Genís i Aguilar, novel·la romànticaII. La literatura narrativa 
4 Novel·la i llengua al segle XIX: història i conflicte
5 La novel·la en català de 1862 a 1882. Catàleg 
6 Joan Sardà: el realisme i el naturalisme literaris 

III.    Narcís Oller 

7 La Papallona, primera novel·la de Narcís Oller 
8 Quinze cartes de Felip B. Navarro a Narcís Oller. A propòsit dels inicis del naturalisme a Catalunya 
9 Questions de realisme a Catalunya: Narcís Oller i la teoria literària 
10 Narcís Oller, cronista de la burgesia barcelonina

 IV. Els Vayreda 

11 A propòsit de la gènesi de La punyalada, de Marià Vayreda: el tractament de la figura del bandit 
12 L’atzavara no floreix fins que velleja. Aproximació a la trajectòria literària de Marià Vayreda 
13 Lo trabucaire, de Marià Vayreda, a l’origen de La punyalada. Estudi i edició 
14 Tres generacions, de Joaquim Vayreda, i l’Escola d’Olot 
15 La punyalada, de Marià Vayreda: l’enrevessada història d’un text i la seva edició 

V.  Jacint Verdaguer 

16. Afinitats artístiques i ideològiques entre Verdaguer i els Vayreda 

VI. 1888

17 L’Exposició Universal de 1888 i la literatura

-----------------------

I una cita curta extreta del seu article dedicat a la novel·la romàntica Julita en el que El Peletero en general i la Hemeroteca pelletera en particular es reconeixen, i que diu: 

“És prou sabut com el diari íntim és un clar producte romàntic que, com a tal, neix posteriorment a l’èxit de les confessions rousseaunianes. Es tracta d’un gènere intimista que permet la descoberta de l’angoixa del propi jo, de la seva inadaptació, de la seva solitud”. 

Res més, gràcies, Antònia.

----------------------- 

Hemerotecapeletera

Antonia 

Mi amiga Antonia, además de ser una amiga de toda una vida, es un bien tan escaso, un diamante tan pulido y precioso, que pocos tienen la suerte de admirar y lucir, yo soy uno de los afortunados y de mi fortuna hago pregón.

Ahora acaba de publicar este libro que presento, un orgullo para ella, para todos los que la quieren y también para la profesión a la que pertenece.

Poco más soy capaz de decir fuera de reproducir la Nota sobre la edición que dice:

"El presente volumen reúne los trabajos sobre literatura catalana del ochocientos que Antonia Tayadella publicó de 1980 a 2004. Ha sido excluido el artículo sobre La recepció de Verdaguer al “Diario de Barcelona” (1877-1902) (2002). Por otra parte, a efectos de completar el perfil y el alcance del oficio de Tayadella, el lector hará bien en recordar las contribuciones a dos obras colectivas de largo recorrido: en Literatura catalana. Dels inicis als nostres dies, con Antoni Carbonell, Anton M. Espadaler y Jordi Llovet (Edhasa, Barcelona, ​​1979), y al volumen VII de la Història de la Literatura catalana, parte moderna, dirigido por Joaquim Molas (Ariel, Barcelona, ​​1986)

Hemos adecuado a la normativa y los usos actuales la grafía, la puntuación y el uso de las mayúsculas de los textos citados, en ningún caso, sin embargo, ha sido intervenida la morfología, el léxico o la sintaxis.

Nuestro libro puede ver la luz gracias a la generosa disposición de Ramón Pinyol (vicepresidente de la Societat Verdaguer y director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic), Albert Soler (director del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona) y Adolfo Sotelo (decano de la Facultad de la Universidad de Barcelona): conste para los tres nuestro reconocimiento. J.M.D."

Y el Índice:

Prólogo, Enric Gallén, Josep M. Domingo, Enric Cassany. 

I. El Romanticismo 

1 Presencia de Jean Paul en la literatura catalana del ochocientos (en colaboración con Roger Friedlein) 
2 Introducción a los ensayos literarios de Josep M. Quadrado 
3 Julita, de Martí Genís y Aguilar, novela romántica 

II. La literatura narrativa 

4 Novela y lengua en el siglo XIX: historia y conflicto 
5 La novela en catalán de 1862 a 1882. Catálogo 
6 Joan Sardà: el realismo y el naturalismo literarios 

III. Narcís Oller 

7 La Papallona, primera novela de Narcís Oller
8 Quince cartas de Felipe B. Navarro a Narcís Oller. A propósito de los inicios del naturalismo en Cataluña
9 Cuestiones de realismo en Cataluña: Narcís Oller y la teoría literaria 
10 Narcís Oller, cronista de la burguesía barcelonesa

IV. Los Vayreda 

11 A propósito de la génesis de La punyalada, de Marià Vayreda: el tratamiento de la figura del bandido 
12 El agave no florece hasta que envejece. Aproximación a la trayectoria literaria de Marià Vayreda 
13 Lo trabucaire, de Marià Vayreda, en el origen de La punyalada. Estudio y edición 
14 Tres generacions, de Joaquim Vayreda, y la Escuela de Olot 
15 La punyalada, de Marià Vayreda: la enrevesada historia de un texto y su edición 

V. Jacint Verdaguer 

16. Afinidades artísticas e ideológicas entre Verdaguer y los Vayreda 

VI. 1888 

17 La Exposición Universal de 1888 y la literatura 

----------------------- 

Y una corta cita extraída de su artículo dedicado a la novela romántica Julita en la que El Peletero en general y la Hemeroteca peletera en particular se reconocen, y que dice:

"Es bien sabido como el diario íntimo es un claro producto romántico que, como tal, nace posteriormente al éxito de las confesiones rousseaunianas. Se trata de un género intimista que permite el descubrimiento de la angustia del propio yo, de su inadaptación, de su soledad". 

Nada más, gracias, Antonia.