martes, 25 de junio de 2013

El Peletero/La metàforaHemeroteca pelletera

La metàfora

En la conferència que Borges va impartir a la Universitat de Harvard durant el curs 1967-1968, titulada Credode poeta, l’escriptor argentí ens parla de la metàfora i a compte d'ella cita i analitza un poema de Robert Frost. Ho fa per posar un exemple de metàfora que superi la simple comparació entre dues coses, "la lluna és com ...", com jo mateix he fet al principi amb poca gràcia en comparar la vida amb un pla seqüència que ni el somni pot interrompre amb talls.

For I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

"Si prenem els dos últims versos, el primer -"i milles per fer abans de dormir"- és una afirmació: el poeta pensa en les milles i el somni. Però, quan ho repeteix, "i milles per fer abans de dormir", el vers esdevé una metàfora; ja que "milles" significa 'dies', mentre "dormir" presumiblement signifiqui 'morir'. Potser jo no hauria assenyalar això. Potser el plaer no radiqui en què traduïm "milles" per 'anys' i "somni" per 'mort', sinó, més aviat, en intuir la implicació ".

Per això, el poema de Frost em recorda a la Gran Elegia per a John Donne en la qual també apareix la menció a la mort i al somni i ho fa usant, encara que de manera diferent a Frost, la reiteració, la lletania. Per ser precisos hem d'assenyalar que en el poema de Joseph Brodsky es parla de dormir i no de somiar, però la llicència és tan vàlida, crec, com encertada:

John Donne s'ha adormit, com tot el lloc.
Parets, terra, quadres, el llit s'han adormit;
s'han adormit taula, ganxos, pestells, catifes,
armari, aparador, la vela i les cortines.
Tot s'ha adormit. Got, botellot, palanganes,
el pa i el seu ganivet, plats cristall i llosa,
armaris, quinqué, vidres, llenceria, el rellotge,
graons i portes, La nit al voltant.
Al voltant la nit: en racons, ulls i roba,
a la taula, entre el paper, en el text del discurs,
en les seves paraules a la llenya, a les pinces i el carbó
l'apagada casa, en cada objecte..

La comparació entre Frost i Brodsky no és gratuïta i el mateix Bloom en fa esment aquí.

Danilo Kis diu que "l'art narratiu, es divideix en el que hi havia abans de Borges i el de després de Borges" en transformar aquest la tècnica narrativa: "la narració a l'estil de Maupassant, de Txèkhov i O'Henry, que tendia a detall i creava el seu camp d'mitologemes mitjançant la inducció, es va substituir en l'obra de Borges per una operació màgica i revolucionària, la deducció, que no és més que un nom diferent per una mena de simbolisme narratiu, les conseqüències en el pla teòric i pràctic, però, no són menors que les que aquest mateix simbolisme, va causar en la poesia amb l'aparició de Baudelaire".


(Continuarà)

-------------------------------


Hemeroteca peletera

La metáfora

En la conferencia que Borges impartió en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968, titulada Credo de poeta, el escritor argentino nos habla de la metáfora y a cuento de ella cita y analiza un poema de Robert Frost. Lo hace para poner un ejemplo de metáfora que supere la simple comparación entre dos cosas, “la luna es como…”, como yo mismo he hecho al principio con poca gracia al comparar la vida con un plano secuencia que ni el sueño puede interrumpir con cortes.

For I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

“Si tomamos los dos últimos versos, el primero –“y millas por hacer antes de dormir”- es una afirmación: el poeta piensa en las millas y el sueño. Pero, cuando lo repite, “y millas por hacer antes de dormir”, el verso se convierte en una metáfora; pues “millas” significa ‘días’, mientras “dormir” presumiblemente signifique ‘morir’. Quizás yo no debería señalarles esto. Quizá el placer no radique en que traduzcamos “millas” por ‘años’ y “sueño” por ‘muerte’, sino, más bien, en intuir la implicación”.

Por ello, el poema de Frost me recuerda a la Gran Elegía a John Donne en la que también aparece la mención a la muerte y al sueño y lo hace usando, aunque de manera diferente a Frost, la reiteración, la letanía. Para ser precisos debemos señalar que en el poema de Joseph Brodsky se habla de dormir y no de soñar, pero la licencia es tan válida, creo, como acertada:

John Donne se ha dormido, como todo el lugar.
Paredes, suelo, cuadros, la cama se han dormido;
se han dormido mesa, ganchos, pestillos, alfombras,
ropero, aparador, la vela y las cortinas.
Todo se ha dormido. Vaso, botellón, jofainas,
el pan y su cuchillo, platos cristal y loza,
armarios, quinqué, vidrios, lencería, el reloj,
escalones y puertas, La noche alrededor.
Alrededor la noche: en rincones, ojos y ropa,
en la mesa, entre el papel, en el texto del discurso,
en sus palabras en la leña, en las pinzas y el carbón
del apagado hogar, en cada objeto.

La comparación entre Frost y Brodsky no es gratuita y el mismo Bloom hace mención de ella aquí.

Danilo Kis dice que “el arte narrativo, se divide en el que había antes de Borges y el de después de Borges” al transformar éste la técnica narrativa: “la narración al estilo de Maupassant, de Chéjov y O’Henry, que tendía al detalle y creaba su campo de mitologemas mediante la inducción, se sustituyó en la obra de Borges por una operación mágica y revolucionaria, la deducción, que no es más que un nombre diferente para una suerte de simbolismo narrativo, cuyas consecuencias en el plano teórico y práctico, sin embargo, no son menores que las que este mismo simbolismo, causó en la poesía con la aparición de Baudelaire”.


No hay comentarios: