martes, 22 de julio de 2014

La Blanca


Diari d’estiu (7)

La Blanca

La Blanca és una persona singular, és una dona capaç de moltes coses, entre elles, la de dur perfectament una conversa llarga, amena i entretinguda amb qualsevol,  l’escombriaire del barri, el Ministre d’Hisenda, el perruquer que la pentina o el director de l’oficina bancària on paga la hipoteca de casa seva; seguir correctament el fil sense perdre’s encara que el tema del diàleg sigui la cuina sueca, la jardineria berber o la metafísica de Pitàgores, i, al mateix temps, fer-se càrrec i assumir com a propia també, sense esforç aparent i d’una manera natural i planera, la posició emocional i moral del seu interlocutor, la seva necessitat subjacent, el seu estatus social i estratègic en la vida. És una dona, cal remarcar-ho, que tothom considera, encara que d’una forma imprecisa i vaga, molt experta i experimentada en general, una persona ben formada en multitud de qüestions però sense especificar ni concretar mai quines exactament, i que, inevitablement, provoca l’empatia, la simpatia i la complicitat dels que la tracten i parlen amb ella com si fos una col·lega més, algú del seu propi entorn, ram o sector més pròxim i no pas una coneguda desconeguda que acaben de saludar fa un instant en una trobada casual o en una festa intranscendent.

La Blanca és una antiga amistat meva de fa temps i una persona de la que ningú ha parlat mai malament en cap cas, jo no ho recordo pas, tot el contrari. És una persona amb la que qualsevol es troba a gust al seu costat, en la seva companyia fàcil i acollidora. Tots el que la coneixen la consideren una persona propera que et mira i et tracte com si et conegués bé, a fons, gairebé com si fos de la família sense poder dir, però, de quina, si de la branca dels Pérez de Tarragona o la dels Trullols de Manresa.

Una vegada, a casa seva, havent sopat i quan ella ja se n’havia anat a dormir, vaig ensarronar al seu marit Miquel al saló entre l’espasa i la paret i amb unes quantes copes de més a les que jo, malèvolament, en vaig afegir unes d’addicionals per fer-li confessar les típiques veritats que només es revelen quan es porta molt alcohol barrejat a la sang.

No es va fer de pregar, entre ploriquejos i sanglots i el típic farfolleig del borratxo, el pobre Miquel em va desvelar que la Blanca era la millor esposa que un home pot desitjar tenir, que després de 27 anys de casats mai havia hagut ni una baralla ni una mala paraula ni, tan sols, una controvèrsia o disparitat de criteri, que a ella li semblava sempre bé tot el que ell proposava o deia, opinava o preferia. Em va dir que fins i tot l’havia posat a prova afirmant coses absolutament diferents i contràries en l’espai de pocs dies i que ella estava d’acord amb ambdues opinions sense parar esment ni adonar-se’n de la flagrant contradicció i al parany a la que ell la sotmetia. Que segons qui li parlava li agradava igual la platja que la muntanya, la nit que el dia, el socialisme més radical que la dreta més ultra liberal, Nelson Mandela que Pol Pot, engreixar-se que aprimar-se.

Li vaig respondre, amagant la meva tristor pel que em deia i que jo ja sospitava, que devia estar content i satisfet que la Blanca fos l’esposa perfecta, la que qualsevol marit desitja i somia. Em va dir que sí, que ho era efectivament, i que no només era l’esposa perfecta sinó que era també l’amiga perfecta, la companya sexual perfecta, la companya de feina perfecta, la sòcia perfecta, la treballadora perfecta, la veïna perfecta, la mare perfecta, la conversadora i amfitriona perfecta, sabia de tot i sabia molt de tot, però...

L’allau desordenat i inacabable d’alabances del Miquel envers la seva esposa anava embolcallat, però, en un plor desconsolat i dolorós que em va deixar, al recolzar el seu front en la meva espatlla dreta per plorar millor i més a gust, tota la camisa xopa de llàgrimes  i babes d’home madur enfonsat.

Comprendràs,  doncs, va concloure el Miquel empassant-se els mocs i eixugant-se els ulls humits i inflamats amb el meu mocador,  que he demanat el divorci amb caràcter d’urgència.

-----------------------------------

La Blanca és exactament com afirma el seu marit, una persona perfecta, capaç de dur divinament una conversa llarga, amena i entretinguda amb qualsevol sense arribar a dir mai no res d’interessant ni transmetre tampoc alguna cosa, ni d’ella mateixa ni de cap altra qüestió, que sigui exactament original, propi o genuí, no res que pagui la pena retenir al que li l’escolta, no res meritori o notable per recordar, no res mereixedor de repetir per alguna raó , o per tenir-ho simplement en compte o perquè hom considera que es digne d’admiració o d’atenció.

Tothom, com ja he dit, parla molt bé de la Blanca i del seu suposat o imaginat bon criteri sobre les coses que, en realitat, és completament inexistent i només imaginat. Tothom diu que l’aprecia molt encara que, sorprenentment després, la majoria no saben dir res determinat o concret d’ella, no saben situar-la amb exactitud en un lloc i un moment precís, no poden recordar quants anys té o quants aparenta tenir ni si és alta o baixa, rossa o morena, grassa o prima, per no saber no saben ni recorden tampoc el seu nom, Cecilia, Juanita, Pepita? Però, estranyament, els hi plau veure’s emmirallats en ella igual com els agradaria que un jutge els exculpés de qualsevol acusació i els hi dones tota la raó en allò que els mortifica.

Al jutge de família, però, li va costar entendre els arguments previs que exposava el Miquel per demanar el divorci, però va cedir al veure a la Blanca i confondre-la primer amb un dels uixers, després amb una de les psicòlogues professionals que treballen en els jutjats fent informes forenses, més tard amb una de les fiscals i amb una delinqüent molt perillosa, i, per fi, i això és el que el va fer decidir a concedir el divorci, amb la divorciada perfecta.

Un temps després em vaig assabentar que el jutge i la Blanca havien tingut una relació sexual , es veu que al final la va acabar confonent també amb la amant perfecta, circumstància que, com tots sabem, agrada a molts homes que no saben distingir la còpia del original ni el desig de la realitat.

-----------------------------------

Diario de verano (7)

Blanca

Blanca es una persona singular, es una mujer capaz de muchas cosas, entre ellas, la de llevar perfectamente una conversación larga, amena y entretenida con cualquiera, el basurero del barrio, el Ministro de Hacienda, el peluquero que la peina o el director de la oficina bancaria donde paga la hipoteca de su casa; seguir correctamente el hilo sin perderse aunque el tema del diálogo sea la cocina sueca, la jardinería bereber o la metafísica de Pitágoras, y, al mismo tiempo, hacerse cargo y asumir como propia también, sin esfuerzo aparente y de una manera natural y sencilla, la posición emocional y moral de su interlocutor, su necesidad subyacente, su estatus social y estratégico en la vida. Es una mujer, hay que remarcarlo, que todo el mundo considera, aunque de una forma imprecisa y vaga, muy experta y experimentada en general, una persona bien formada en multitud de cuestiones pero sin especificar ni concretar nunca en cuáles exactamente, y que, inevitablemente, provoca la empatía, la simpatía y la complicidad de los que la tratan y hablan con ella como si fuera una colega más, alguien de su propio entorno, ramo o sector más próximo y no una conocida desconocida que acaban de saludar hace un instante en un encuentro casual o en una fiesta intrascendente.

Blanca es una antigua amistad mía de hace tiempo y una persona de la que nadie ha hablado nunca mal en ningún caso, yo no lo recuerdo, todo lo contrario. Es una persona con la que cualquiera se encuentra a gusto a su lado, en su compañía fácil y acogedora. Todos los que la conocen la consideran una persona cercana que te mira y te trata como si te conociera bien, a fondo, casi como si fuera de la familia sin poder decir, sin embargo, de cuál, si de la rama de los Pérez de Tarragona o la de los Trullols de Manresa.

Una vez, en su casa, después de cenar y cuando ella ya se había ido a dormir, embosqué a su marido Miquel en el salón entre la espada y la pared y con unas cuantas copas de más a las que yo, malévolamente, añadí unas de adicionales para hacerle confesar las típicas verdades que sólo se revelan cuando se lleva mucho alcohol mezclado en la sangre.

No se hizo de rogar, entre gimoteos y sollozos y el típico parloteo del borracho, el pobre Miguel me desveló que Blanca era la mejor esposa que un hombre puede desear tener, que tras 27 años de casados nunca había habido ni una pelea ni una mala palabra ni, siquiera, una controversia o disparidad de criterio, que a ella le parecía siempre bien todo lo que él proponía o decía, opinaba o prefería. Me dijo que incluso la había puesto a prueba afirmando cosas absolutamente diferentes y contrarias en el espacio de pocos días y que ella estaba de acuerdo con ambas opiniones sin prestar atención ni darse cuenta de la flagrante contradicción y en la trampa a la que él la sometía. Que según quién le hablaba le gustaba igual la playa que la montaña, la noche que el día, el socialismo más radical que la derecha más ultra liberal, Nelson Mandela que Pol Pot, engordar que adelgazar.

Le respondí, escondiendo mi tristeza por lo que me decía y que yo ya sospechaba y me temía, que debía estar contento y satisfecho de que Blanca fuera la esposa perfecta, la que cualquier marido desea y sueña. Me dijo que sí, que lo era efectivamente, y que no sólo era la esposa perfecta sino que era también la amiga perfecta, la compañera sexual perfecta, la compañera de trabajo perfecta, la socia perfecta, la trabajadora perfecta, la vecina perfecta, la madre perfecta, la conversadora y anfitriona perfecta, sabía de todo y sabía mucho de todo, pero ...

La avalancha desordenada e inacabable de alabanzas de Miguel hacia su esposa iba envuelta, sin embargo, en un llanto desconsolado y doloroso que me dejó, al apoyar su frente en mi hombro derecho para llorar mejor y más a gusto, toda la camisa empapada de lágrimas  y babas de hombre maduro hundido.

Comprenderás, pues, concluyó Miguel tragándose los mocos y secándose los ojos húmedos e inflamados con mi pañuelo, que he pedido el divorcio con carácter de urgencia.

-----------------------------------

Blanca es exactamente como afirma su marido, una persona perfecta, capaz de llevar divinamente una conversación larga, amena y entretenida con cualquiera sin llegar a decir nunca nada interesante ni transmitir tampoco algo, ni de sí misma ni de otra cuestión, que sea exactamente original, propio o genuino, nada que valga la pena retener al que le escucha, nada meritorio o notable para recordar, nada merecedor de repetir por alguna razón, o para tenerlo simplemente en cuenta o porque considera que es digno de admiración o de atención.

Todos, como ya he dicho, hablan muy bien de Blanca y de su supuesto o imaginado buen criterio sobre las cosas que, en realidad, es completamente inexistente y sólo imaginado. Todo el mundo dice que la aprecia mucho aunque, sorprendentemente después, la mayoría no saben decir nada determinado o concreto de ella, no saben situarla con exactitud en un lugar y un momento preciso, no pueden recordar cuántos años tiene o cuántos aparenta tener ni si es alta o baja, rubia o morena, gorda o delgada, por no saber no saben ni recuerdan tampoco su nombre, ¿Cecilia, Juanita, Pepita? Pero, extrañamente, les complace verse reflejados en ella al igual que les gustaría que un juez los exculpase de cualquier acusación y les diera toda la razón en lo que les mortifica.

Al juez de familia, sin embargo, le costó entender los argumentos previos que exponía Miguel para solicitar el divorcio, pero cedió al ver a Blanca y confundirla primero con uno de los ujieres, luego con una de las psicólogas profesionales que trabajan en los juzgados haciendo informes forenses, más tarde con una de las fiscales y con una delincuente muy peligrosa, y, por fin, y eso es lo que lo decidió a conceder el divorcio, con la divorciada perfecta.

Un tiempo después me enteré que el juez y Blanca habían tenido una relación sexual, se ve que al final la terminó confundiendo también con la amante perfecta, circunstancia que, como todos sabemos, gusta a muchos hombres que no saben distinguir la copia del original ni el deseo de la realidad.


Antonio López

No hay comentarios: