sábado, 22 de agosto de 2015

Digues que m’estimes encara que sigui mentida.


Diari d’estiu (14)

Digues que m’estimes encara que sigui mentida.

Viure en un carrer on des de sempre la prostitució ha fet servir la via pública i la llum del dia per realitzar els seus tractes i negocis conforma el caràcter. Des de petitó, agafat de la ma de la meva mare que em duia a escola, he vist a les putes de la Ronda esperar als seus clients sense amagar-se i a ells buscar-les també sense vergonya. Des que era un nen m’he acostumat a la seva presència, a la seva manera de mirar i als seus escots generosos, a descobrir com van i venen, com arriben de noves i desapareixen les que portaven anys recolzades a les cantonades i com canvien els seus orígens segons bufen els vents migratoris.  A hores d’ara, però, i perdó per la referència personal, són les úniques dones que em diuen al passar “hola guapo!” i encara que no siguin sinceres és molt agradable sentir-ho. De la mateixa manera que agraeixo a un dels millors amics de la que va ser novia meva i que és gai, dir-me coses afalagadores i amoroses amb la més absoluta naturalitat del món i sense cap segona ni mala intenció com un simple amic que m’aprecia, jo no sóc gai però m’agrada que m’ho digui perquè en les seves paraules sento les d’ella com un eco de pluja fresca i un llampec. Digues que m’estimes encara que sigui mentida.

Llegeixo als diaris les multituts de sirians, cristians o musulmans, que fugen de la guerra i que pretenen entrar a Europa que els hi dona l’espatlla; també que les inversions immobiliàries a Espanya repunten i que les compravendes de pisos augmenten com no ho havien fet des de la bombolla que ja ningú sembla recordar excepte uns poquets com l’Albert que me n’envia una, encara que la seva és de sabó.

Avui m’he passat mitja tarda a la Biblioteca de la Diputació de Barcelona que hi ha al Centre Cívic Teresa Pàmies al carrer Urgell. Ha estat una delícia, bona temperatura, millor lectura i una cosa extraordinària a la que no estic acostumat, silenci.

En un National Geographic he llegit un dels seus amens articles de divulgació històrica sobre el Pronunciament del general Torrijos del 1831 on destaca que tant la d’ell com la resta de “asonadas” liberals que hi van haver contra Ferran VII un cop acabada la guerra del francès no van tenir el més mínim recolzament popular i van passar i succeir en la més absoluta indiferència del poble espanyol, finalitzant totes elles, com era inevitable, en un complet fracàs, impedint a Espanya tenir ella també, com els altres grans Estats d’Europa, el seu propi rei ajusticiat i decapitat per un parlament democràtic, circumstància, sens dubte tràgica entre d’altres, però que l’ha impedit agafar diversos trens de la Història que li han passat per davant.

Llegeixo també a Suso del Toro que fa ironia sobre la bogeria que per a bona part d’Espanya ha atrapat de sobte a molts catalans que demanen la cosa més quimèrica i injusta del món, la independència del seu país respecte d’Espanya.

Tinc la sensació que l’Espanya actual no és conscient de la situació, no se n’adona que la clau de volta que definirà el seu futur més immediat dels propers trenta anys no són ni els nous ni els vells partits, ni els nous ni els vells líders, ni la casta ni la caspa, ni els ancians reis que han abdicat caçant elefants ni les reines que vivien a Londres mantenint una pantomima de família amb el vist i plau de gairebé tota la industria mediàtica, ni els seus fills que els han succeït, ni les reformes de mentida de la Constitució que ens proposen, ni la dreta ni l’esquerra ni tan sols la lluita de classes, ni tampoc els nous alcaldes i alcaldesses, ni la corrupció que des del franquisme s’ha perpetuat en la nova etapa democràtica espanyola que va poder iniciar el seu camí gràcies a proclamar per decret una amnèsia general; la clau, segons els meu humil parer, és el que passi o no passi a Catalunya, és a dir, ho serà tan si succeeix com si no succeeix, tan si ens independitzem com si ens envien al psiquiatra o ens lobotomitzen.

Però Espanya no pot ni és capaç d’adonar-se’n de la situació com un adult amb la síndrome crònica de Peter Pan, una Espanya que no vol créixer i ser adulta, diferent però igual que aquella del General Torrijos que tampoc va ser capaç de guillotinar l’esperpent de Ferran VII, i sí, en canvi, afusellar-lo sense judici a ell juntament amb els seus companys de desventura davant de la indiferència general.

Sembla que el final d’agost no serà tan calorós com ho ha estat el juliol encara que ningú sap com serà el setembre i molt menys l’octubre, la tardor o l’hivern, però tot i que no tenen res a veure les bombolles de sabó amb Ferran VII ni el futur dels pobles amb les prostitutes, la vida continua impertorbable per a tothom i a la fi tot té a veure amb tot igual que l’alta política és idèntica a la baixa política, i les putes als records i a les esperances i mentides més amagades.

-------------------------------------------

Diario de verano (14)

Dime que me quieres aunque sea mentira.

Vivir en una calle donde desde siempre la prostitución ha utilizado la vía pública y la luz del día para realizar sus tratos y negocios conforma el carácter. Desde pequeñito, cogido de la mano de mi madre que me llevaba a la escuela, he visto a las putas de la Ronda esperar a sus clientes sin esconderse y a ellos buscarlas también sin vergüenza. Desde que era un niño me he acostumbrado a su presencia, a su manera de mirar y a sus escotes generosos, a descubrir cómo van y vienen, como llegan de nuevas y desaparecen las que llevaban años apoyadas en las esquinas y cómo cambian sus orígenes según soplan los vientos migratorios. A estas alturas, sin embargo, y perdón por la referencia personal, son las únicas mujeres que me dicen al pasar "¡hola guapo!" Y aunque no sean sinceras es muy agradable oírlo. Del mismo modo que agradezco a uno de los mejores amigos de la que fue mi novia y que es gay, decirme cosas halagadoras y amorosas con la más absoluta naturalidad del mundo y sin segunda ni mala intención como un simple amigo que me aprecia, yo no soy gay pero me gusta que me lo diga porque en sus palabras escucho las de ella como un eco de lluvia fresca y un relámpago. Dime que me quieres aunque sea mentira.

Leo en los periódicos las multitudes de sirios, cristianos o musulmanes, que huyen de la guerra y que pretenden entrar en Europa que les da la espalda; también que las inversiones inmobiliarias en España repuntan y que las compraventas de pisos aumentan como no lo habían hecho desde la burbuja que ya nadie parece recordar salvo unos pocos como Albert que me envía una, aunque la suya es de jabón.

Hoy me he pasado media tarde en la Biblioteca de la Diputación de Barcelona que hay en el Centro Cívico Teresa Pàmies en la calle Urgell. Ha sido una delicia, buena temperatura, mejor lectura y algo extraordinario a lo que no estoy acostumbrado, silencio.

En un National Geographic he leído uno de sus amenos artículos de divulgación histórica sobre el Pronunciamiento del general Torrijos de 1831 donde destaca que tanto la de él como el resto de "asonadas" liberales que hubo contra Fernando VII una vez terminada la guerra del francés no tuvieron el más mínimo apoyo popular y pasaron y sucedieron en la más absoluta indiferencia del pueblo español, finalizando todas ellas, como era inevitable, en un completo fracaso, impidiendo a España tener ella también, como los otros grandes Estados de Europa, su propio rey ajusticiado y decapitado por un parlamento democrático, circunstancia, sin duda trágica entre otras, pero que le ha impedido subirse a varios trenes de la Historia que le han pasado por delante.

Leo también a Suso del Toro que hace ironía sobre la locura que para buena parte de España ha atrapado de repente a muchos catalanes que piden la cosa más quimérica e injusta del mundo, la independencia de su país respecto de España.

Tengo la sensación que la España actual no es consciente de la situación, no se da cuenta de que la clave que definirá su futuro más inmediato durante los próximos treinta años no son ni serán los nuevos ni los viejos partidos, ni los nuevos ni los viejos líderes, ni la casta ni la caspa, ni los antiguos reyes que han abdicado cazando elefantes ni las reinas que vivían en Londres manteniendo una pantomima de familia con el visto bueno de casi toda la industria mediática, ni sus hijos que los han sucedido, ni las reformas de mentira de la Constitución que nos proponen, ni la derecha ni la izquierda ni tan siquiera la famosa lucha de clases, ni tampoco los nuevos alcaldes y alcaldesas, ni la corrupción que desde el franquismo se ha perpetuado en la nueva etapa democrática española que pudo iniciar su camino gracias a proclamar por decreto una amnesia general; la clave, según mi humilde opinión, es lo que pase o no pase en Cataluña, es decir, lo será tanto si sucede como si no sucede, tanto si nos independizamos como si nos envían al psiquiatra o nos lobotomizan.

Pero España no puede ni es capaz de darse cuenta de la situación como un adulto con el síndrome crónico de Peter Pan, una España que no quiere crecer y ser adulta, diferente pero igual que aquella del General Torrijos que tampoco fue capaz de guillotinar el esperpento de Fernando VII, y sí, en cambio, fusilarlo sin juicio a él junto con sus compañeros de desventura ante la indiferencia general.

Parece que el final de agosto no será tan caluroso como lo ha sido julio, sin embargo, nadie sabe cómo será septiembre y mucho menos octubre, el otoño o el invierno, pero aunque no tienen nada que ver las burbujas de jabón con Fernando VII ni el futuro de los pueblos con las prostitutas, la vida continúa imperturbable para cualquiera y al final todo tiene que ver con todo igual que la alta política es idéntica a la baja política, y las putas a los recuerdos y a las esperanzas y mentiras más recónditas.
Fotografies de Joan Colom

2 comentarios:

Tot Barcelona dijo...

Efectivamente, todo tiene que ver con todo y de casi todo es inseparable. Podíamos llegar incluso a pensar que los políticos actuan como putas y son endebles como las pompas de jabón.
Si, incluso podíamos a llegar a pensar eso.
Salut

El peletero dijo...

La política, Miquel, no es cosa únicamente de políticos sino también de la gente que con sus silencios o sus gritos la protagoniza tanto como ellos. A eso me refería yo al citar el Pronunciamiento del general Torrijos, eso quería destacar yo, la indiferencia del pueblo español, porque hablar de políticos y sus defectos es un tópico ya tan gastado que no aporta nada nuevo y que perpetua la no asunción de responsabilidades que cada uno contrae por el simple hecho de ser ciudadano de un país que pretende ser democrático. Y por eso igualaba la alta política con la baja y los tratos y negocios de las prostitutas con sus clientes.

Salut