martes, 2 de octubre de 2018

La por i la llibertat


Cels de Barcelona. Foto d'un servidor.

Diari de tardor (3)

La por i la llibertat.

Avui l’Enric Vila afirma tot parlant del traspàs d’en Macià Alavedra que: “En les societats lliures els homes es jutgen per les seves fites i virtuts. En els països envilits per la por i la repressió, el moralisme s’utilitza com una navalla per igualar tothom per baix i dissimular el preu de les derrotes”. Tan cert com ho és la prova contrària que certifica Catalunya com un país ocupat: El preu de les derrotes és l’enviliment perquè quan es perd la llibertat guanya, sempre ho fa, la por.

Avui, el MHP Quim Torra ens ha citat a Pau Casals quan afirmava que: “la terra es torna cel quan es perd la por perquè un home, si no és lliure, no és res”.

Però el MHP Quim Torra és un President mediocre, un bonzo. I ho és tal vegada perquè no és pas, ni ganes, un polític professional. És algú que vol aplicar-se a sí mateix la dita del gran músic i perdre la por a ser un home lliure i al ser-ho, com els bons pares, donar exemple a les seves filles. Diu que ho fa per Catalunya, però jo crec que ho fa per les seves filles que el miren. En tot cas, ve a ser el mateix.  

En canvi Macià Alavedra no va ser mediocre, diuen que fou un polític corrupte a més de ser un polític professional que en Vila equipara, ignoro si cínicament, en magnificència i capacitat a la vella classe senatorial romana, a aquella Roma republicana que conqueria i espoliava mig món i que, efectivament, jutjava als seus fills per les seves fites i virtuts.

Catalunya no és pas la Roma republicana, Catalunya és únicament un país petit i envilit, i ho és com el que més i des de fa molt. Ara, però, alguns han pensat agosaradament que perdent la por podrem ser lliures i fer del terra el cel. Un cel petit, humil, un cel humà que únicament ens atorgarà el pobre do de jutjar els altres només per les seves fites i virtuts sense caure en el cinisme, i no pas el d’igualar tothom per baix per dissimular el preu de les derrotes. Sembla fàcil, però no ho és.

---------------------

Diario de otoño (3)

El miedo y la libertad.

Hoy, Enric Vila afirma hablando del fallecimiento de Macià Alavedra que: "En las sociedades libres los hombres se juzgan por sus metas y virtudes. En los países envilecidos por el miedo y la represión, el moralismo se utiliza como una navaja para igualar a todos por abajo y disimular el precio de las derrotas". Tan cierto como lo es la prueba contraria que certifica Cataluña como un país ocupado: El precio de las derrotas es el envilecimiento porque cuando se pierde la libertad gana, siempre lo hace, el miedo.

Hoy, el MHP Quim Torra nos ha citado a Pau Casals cuando afirmaba que: "la tierra se vuelve cielo cuando se pierde el miedo porque un hombre, si no es libre, no es nada".

Pero el MHP Quim Torra es un Presidente mediocre, un bonzo. Y lo es tal vez porque no es, ni ganas, un político profesional. Es alguien que quiere aplicarse a sí mismo el dicho del gran músico y perder el miedo a ser un hombre libre y al serlo, como los buenos padres, dar ejemplo a sus hijas. Dice que lo hace por Cataluña, pero yo creo que lo hace por sus hijas que lo miran. En todo caso, viene a ser lo mismo.

En cambio Macià Alavedra no fue mediocre, dicen que fue un político corrupto además de ser un político profesional que Vila equipara, ignoro si cínicamente, en magnificencia y capacidad a la vieja clase senatorial romana, a aquella Roma republicana que conquistaba y expoliaba medio mundo y que, efectivamente, juzgaba a sus hijos por sus logros y virtudes.

Cataluña no es la Roma republicana, Cataluña es únicamente un país pequeño y envilecido, y lo es como el que más y desde hace mucho. Ahora, sin embargo, algunos han pensado atrevidamente que perdiendo el miedo podremos ser libres y hacer del suelo el cielo. Un cielo pequeño, humilde, un cielo humano que únicamente nos otorgará el pobre don de juzgar a los demás sólo por sus logros y virtudes sin caer en el cinismo y no igualarlos por bajo para disimular el precio de las derrotas. Parece fácil, pero no lo es.


No hay comentarios: