sábado, 22 de diciembre de 2018

No, no som un sol poble. El secret de Camus.

Orà, Algèria 

Diari d’hivern (1)

No, no som un sol poble. El secret de Camus.

La base de qualsevol anàlisi d'una obra d'art ha de ser la que va exposar en el seu dia E. Wölfflin (1864-1945) a: "Prolegòmens per a una filosofia de l'arquitectura", (1866) i que més tard va reiterar el cèlebre historiador alemany en el seu posterior i famós assaig: "Renaixement i Barroc" (1888), quan va escriure que: "l'organització del nostre cos és la forma sota la qual comprenem les formes corporals de l'art"; (...) "les lleis de l'estètica formal no són sinó les condicions de possibilitat del nostre benestar orgànic".

Les dues afirmacions les recullo de la presentació que va realitzar, per al segon dels llibres citats, Bernard Teyssèdre (1930), tesi que ens recorda ell mateix ja va ser expressada també per Jacob Buckhardt (1818-1897) a l’afirmar: "el sentit determinat de la forma ( que implica la gènesi d'un estil expressa) l'ésser físic de l'home "," en una paraula, el sentit vital d'una època ".

Tant és així que l’espai terrestre habitat i les seves diverses geometries que dibuixa pretén igualment configurar les formes d’organització política i els límits d’aplicació de les lleis, les famoses fronteres tan injuriades pels simples quan volen ser modificades. Espanya n’és clarament un trist i penós exemple a l’amagar el seu colonialisme en la ben definida forma peninsular. La península ibèrica és una realitat geogràfica com ho és també l’escandinava, la balcànica, l’aràbiga, l’anatòlica, o la mateixa i preciosa India i Indoxina, però cap d’elles representa una unitat política ni falta que els hi fa.

Molts iberistes de bona fe reclamen sovint la unificació en un sol estat de tota la península. Entenc la seva utopia i les raons que la sustenten però mai he vist en ella cap benefici. Desconec quins podrien ser els guanys que en trauria Portugal, no diguem si, a més, fos equiparat a una autonomia com la catalana. Tampoc comprenc del tot, fora dels tòpics habituals, la mania de crear realitats supranacionals majors que les parts que les haurien de formar i que acaben moltes d’elles imitant els relats apocalíptics d’imperis malvats en una mena de profecia auto complida o d’hamartia, la paradoxa que t’avoca a la tragèdia quan anheles evitar-la. L’Europa actual n’és un bon exemple. Però aquests darrers anys ho estem comprovant també d’una manera que faria riure si no fes plorar amb els intents d’Espanya i els espanyols, els que viuen allà i els que viuen aquí, per impedir la marxa de Catalunya i la seva independència. La història n’és plena de casos i bones mostres de prosperitat econòmica i cultural de petites nacions i, fins i tot, de ciutats estat.

No, no som un sol poble, però això no és pas cap desgràcia, o en tot cas no ho hauria de ser perquè, com John Donne (1572-1631) afirmava en les seves "Devocions per a ocasions emergents": "Cap home és una illa sencera per si mateix." Cadascú "és una peça del continent, una part del tot. Si el mar se’n du una porció de terra, tot Europa queda disminuïda, com si fos un promontori, o la casa d'un dels teus amics, o la teva pròpia”. Malauradament, el somni humit dels imperis i el seu fals poder habita verinosament la quimera miserable de la grandesa, no només dels patricis rapinyaires, també de la plebs que enyora la falsa noblesa dels seus amos com si fos aquell do dels sants que es transmet per imposició de mans. Albert Camus segur que ho sabia, i potser per això parlava en la intimitat català amb la seva mare, una menorquina analfabeta i una pied noir com ell.

 ----------------------------

Diario de invierno (1)

No, no somos un solo pueblo. El secreto de Camus.

La base de cualquier análisis de una obra de arte debe ser la que expuso en su día E. Wölfflin (1864-1945) en: “Prolegómenos para una filosofía de la arquitectura”, (1866) y que más tarde reiteró el célebre historiador alemán en su posterior y famoso ensayo: “Renacimiento y Barroco” (1888), cuando escribió que: “la organización de nuestro cuerpo es la forma bajo la que comprendemos las formas corporales del arte”; (...) “las leyes de la estética formal no son sino las condiciones de posibilidad de nuestro bienestar orgánico”.

Ambas afirmaciones las recojo de la Presentación que realizó, para el segundo de los libros citados, Bernard Teyssèdre (1930), tesis que nos recuerda él mismo ya fue expresada también por Jacob Buckhardt (1818-1897) al afirmar: “el sentido determinado de la forma (que implica la génesis de un estilo expresa) el ser físico del hombre”, “en una palabra, el sentido vital de una época”.

Tanto es así que el espacio terrestre habitado y sus diversas geometrías que dibuja pretende igualmente configurar las formas de organización política y los límites de aplicación de las leyes, las famosas fronteras tan denostadas por los simples cuando quieren ser modificadas. España es claramente un triste y penoso ejemplo al ocultar su colonialismo en la bien definida forma peninsular. La península ibérica es una realidad geográfica como lo es también la escandinava, la balcánica, la arábiga, la anatólica, o la misma y preciosa India e Indochina, pero ninguna de ellas representa una unidad política ni falta que les hace.

Muchos iberistas de buena fe reclaman a menudo la unificación en un solo estado de toda la península. Entiendo su utopía y las razones que la sustentan pero nunca he visto en ella ningún beneficio. Desconozco cuáles podrían ser las ganancias que sacaría Portugal, no digamos si, además, fuera equiparado a una autonomía como la catalana. Tampoco comprendo del todo, aparte de los tópicos habituales, la manía de crear realidades supranacionales mayores que las unidades que las deberían formar y que acaban muchas de ellas imitando los relatos apocalípticos de imperios malvados en una especie de profecía auto cumplida o de hamartia, la paradoja que te avoca a la tragedia cuando anhelas evitarla. La Europa actual es un buen ejemplo. Pero estos últimos años lo estamos comprobando también de una manera que haría reír si no hiciera llorar con los intentos de España y los españoles, los que viven allí y los que viven aquí, para impedir la marcha de Cataluña y su independencia. La historia está llena de casos y buenas muestras de prosperidad económica y cultural de pequeñas naciones e, incluso, de ciudades estado.

No, no somos un solo pueblo, pero esto no es ninguna desgracia, o en todo caso no debería serlo porque, como John Donne (1572-1631) afirmaba en sus “Devociones para ocasiones emergentes” que: “Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.” Porque cada uno “es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Desgraciadamente, el sueño húmedo de los imperios y su falso poder habita ponzoñosamente la quimera miserable de la grandeza, no sólo de los patricios ladrones, también de la plebe que añora la falsa nobleza de sus dueños como si fuera aquel don de los santos que se transmite por imposición de manos. Albert Camus seguro que lo sabía, y quizá por eso hablaba en la intimidad catalán con su madre, una menorquina analfabeta y una pied noir como él.

No hay comentarios: