martes, 22 de enero de 2019

Gent diferent fa coses iguals.

George Catlin


Diari d’hivern (3)

Gent diferent fa coses iguals.

Venen temps sorprenents pels arqueòlegs als que la genètica els hi està removent els fonaments com si un terratrèmol de grau màxim els sacsegés les prestatgeries plenes de restes desenterrades en inacabables campanyes sota un sol indiferent a tot allò que il·lumina. Els historiadors i els sociòlegs, igual que els arqueòlegs, també es veuen interpel·lats pel sotrac al comprovar i tenir que acceptar irremeiablement que alguns dels principis ben assentats fins ara, i que deien que gent igual fa coses iguals, ja no són certs. Un magnífic article de Nature ens ho ve a dir de manera clara i precisa.

La cultura del vas campaniforme que es va estendre per tota Europa entre el 2900 i el 1800 aC feia entendre, com en molts altres cassos, que els utensilis i les formes característiques de les cases o dels enterraments havien estat protagonitzats per poblacions sinó exactament iguals sí uniformes. Aquesta era una norma bàsica de l’arqueologia, els costums iguals que perduren en el temps i s’estenen en l’espai, com la seva cultura material i simbòlica: les eines, la decoració, etc., el fa la mateixa gent. Així doncs, quan en els diferents nivells es veuen canvis, s’associen aquests també a les poblacions, variacions que representaven fins ara noves migracions on unes poblacions substituïen a d’altres aportant amb elles tot un nou bagatge d’usatges i artefactes. Doncs sembla ser que no.

Els genetistes han demostrat en els darrers anys que hi hagut alternances enormes de poblacions, grans migracions, que no han afectat en absolut a la cultura del lloc. És a dir, gent diferent ha continuat fent coses iguals. Per què? Cal suposar que als nou vinguts els hi deu haver paregut que la manera de fer que han trobat a la seva nova terra era prou bona i que seria estúpid canviar-la, que la forma de campana de les olles era magnífica i que la manera d’enterrar a la gent era molt millor que la seva. Els arqueòlegs estan desconcertats perquè tot plegat posa en qüestió molts dels seus mètodes, les tradicionals estratègies per relacionar coses i donar sentit als canvis en l’espai i el temps.

Però això és una cosa que ja se sabia, o s’hauria d’haver sabut, perquè la teníem davant dels ulls. Només un exemple que, modèstia a banda, conec. La famosíssima cultura nativa americana dels plans agrupa de manera molt homogènia tota un ventall amplíssim de trets, materials, simbòlics i estètics, que li confereixen la seva identitat inconfusible. Però els plans de l’Amèrica del Nord abracen també una extensíssima regió poblada per pobles tan diferents com les seves llengües infereixen, tan separades com el xinés del celta, però que conflueixen, paradoxalment o no, en una sòlida i uniforme manera de fer en tota l’àrea.

Estic segur que aquestes qüestions desnonen, dels raquítics cervells de molts, antigues i malèvoles concepcions racistes i identitats de grup basades en la genètica, donant pas, en canvi, als sentiments de pertinença que, per dir-ho de forma simpàtica, es couen a les olles en forma de campana, en la mirada dels bisons de banya curta i en les lleis justes que no espolien els territoris ni als seus habitants.  

 ----------------------------

Diario de invierno (3)

Gente diferente hace cosas iguales.

Vienen tiempos sorprendentes para los arqueólogos a los que la genética les está removiendo los cimientos como si un terremoto de grado máximo les sacudiera las estanterías llenas de restos desenterrados en interminables campañas bajo un sol indiferente a todo aquello que ilumina. Los historiadores y los sociólogos, al igual que los arqueólogos, también se ven interpelados por el temblor al comprobar y tener que aceptar irremediablemente que algunos de los principios bien asentados hasta ahora, y que decían que gente igual hace cosas iguales, ya no son ciertos. Un magnífico artículo de Nature nos lo viene a decir de una manera clara y precisa.

La cultura del vaso campaniforme que se extendió por toda Europa entre el 2900 y el 1800 aC daba a entender, como en muchos otros casos, que los útiles y las formas características de las casas o de los enterramientos habían sido protagonizados por poblaciones sino exactamente iguales si uniformes. Esta era una norma básica de la arqueología, las costumbres iguales que perduran en el tiempo y se extienden en el espacio, como su cultura material y simbólica: las herramientas, la decoración, etc., lo hace la misma gente. Así pues, cuando en los diferentes niveles se ven cambios, se asocian estos también a las poblaciones, variaciones que representaban hasta ahora nuevas migraciones donde unas poblaciones sustituían a otras aportando todo un nuevo bagaje de usos y artefactos. Pues parece ser que no.

Los genetistas han demostrado en los últimos años que ha habido alternancias enormes de poblaciones, grandes migraciones, que no han afectado en absoluto a la cultura del lugar. Es decir, gente diferente ha continuado haciendo cosas iguales. ¿Por qué? Es de suponer que los recién llegados les habrá parecido que la manera de hacer que han encontrado en su nueva tierra era bastante buena y que sería estúpido cambiarla, que la forma de campana de las ollas era magnífica y que la manera de enterrar a la gente era mucho mejor que la suya. Los arqueólogos están desconcertados porque todo esto pone en cuestión muchos de sus métodos, las tradicionales estrategias para relacionar cosas y dar sentido a los cambios en el espacio y el tiempo.

Pero esto es algo que ya se sabía, o debería haberse sabido, porque lo teníamos delante de los ojos. Sólo un ejemplo que, modestia aparte, conozco. La famosísima cultura nativa norteamericana de los llanos agrupa de manera muy homogénea todo un abanico amplísimo de objetos, materiales, simbólicos y estéticos, que le confieren su identidad inconfundible. Pero las llanuras de Norteamérica abarcan también una extensísima región poblada por pueblos tan diferentes como sus lenguas infieren, tan separadas como el chino del celta, pero que confluyen, paradójicamente o no, en una sólida y uniforme manera de hacer en toda el área.

Estoy seguro que estas cuestiones desahucian, de los raquíticos cerebros de muchos, antiguas y malévolas concepciones racistas e identidades de grupo basadas en la genética, dando paso, en cambio, a los sentimientos de pertenencia que, por decirlo de manera simpática, se cuecen en las ollas en forma de campana, en la mirada de los bisontes de cuerno corto y en las leyes justas que no expolian los territorios ni a sus habitantes.

No hay comentarios: