miércoles, 20 de marzo de 2013

El Peletero/Cadàvers exquisits (1)Hemeroteca pelletera


Cadàvers exquisits (1)


Avui no tinc masses ganes de treballar, estic mandrós, per això em limitaré a copiar i a enganxar retalls d’articles que d’altres han escrit molt millor del que jo seré mai capaç. D’aquesta manera recupero la tradició oblidada de la meva Hemeroteca relacionant desordenadament cites extretes de qualsevol part per unir-les, més malament que bé, com si fossin els membres dislocats d’un cadàver exquisit que té ganes de reviure.


Ahir, dia 14 de març de 2013, La Vanguardia de Barcelona publicava a la seva portada una fotografia del nou Papa amb un titular que deia: “El Papa del Nou món”. En el darrer post parlava jo també dels nous móns i afirmava amb seguretat i convicció que no han existit en el passat ni tampoc existiran mai en el futur aquesta mena d’impossibles que anomenem móns nous.


Els tres darrers paràgrafs del prefaci del llibre que va publicar el 1969 Udo Kultermann amb el titol original de DerSchlüssel Zur Architektur von Heute, i que aquí es va traduir per “La arquitectura contemporània”, diuen que:


"Per tant, l'home creador és en aquest sentit el veritable constructor del món perceptible per l'ésser humà. És qui subministra els ulls, les orelles, els òrgans del tacte que poden captar la substància de la realitat en què es troben el físic i el psíquic indissolublement units.

Aquesta forma específica de modificació del món per mitjà de l'artista gaudeix precisament avui d'especial consideració. Des que es va produir la revolució per mitjà de la màquina i des dels processos de treball automatitzat, l'artista està cridat en un grau més gran que abans a transformar també aquesta naturalesa ampliada perquè l'home no es perdi enmig d'una tècnica que s'ha fet prepotent. Ho repetim: és un error interpretar l'art com una còpia del món actual. El que passa és el contrari, les conquestes tècniques del nostre temps, el desenvolupament dels coets, la navegació per l'espai, el cervell electrònic i la televisió són conseqüències de la tasca d'homes creadors que van viure i van treballar fa més de cinquanta anys.

Els arquitectes creadors del present immediat han deixat rere seu la revolució tècnica i estan buscant sobre una altra base noves formes de convivència humana. Ofereixen visions d'un món que encara s'ha de desenvolupar a força de l'experiència que neix de la forma. A ells no els interessa la interpretació del món en el seu estat actual, sinó la seva modificació en el sentit dels seus propis ideals ".

En l'excel·lent revista d'arquitectura, 
Arquitectura Viva, trobem una multitud d'articles de gran qualitat que no ens cansem de llegir, en un d'ells, Luis Fernández Galiano ens parla de Speer, l'arquitecte de Hitler:


"El geni era Hitler. Albert Speer, el seu arquitecte i confident, va ser només o sobretot un eficaç tecnòcrata que va aconseguir donar forma amb maquetes i edificis als somnis visionaris del Führer. El jove acomodat i culte que es va convertir al credo nazi després de sucumbir a l'oratòria hipnòtica d'Adolf Hitler el va considerar sempre el seu tutor en el terreny de les arts, i va acceptar les seves opinions en matèria arquitectònica més amb la docilitat del deixeble davant del mestre que amb la submissió del militant al líder. Si es compara la destresa autodidacta dels croquis arquitectònics del dictador amb la rutina del traç en els dibuixos del seu seguidor i intèrpret és fàcil constatar que la subordinació pupil·lar de Speer tenia fonaments materials, i que l'admiració artística pel Führer profusament detallada en les seves Memòries no era un mer reflex de la fascinació política. Com és sabut, el jove Hitler es va guanyar la vida com a dibuixant de carrer, i es descrivia en els documents d'identitat com 'pintor d'arquitectures'; arribat al poder, va posar a disposició del jove Speer un exèrcit de funcionaris per conformar la seva utopia arquitectònica: si Leni Riefenstahl, la cineasta del Tercer Reich va disposar de 30 càmeres per rodar El triomf de la voluntat, i de 45 per Olimpíades, Speer va tenir sota les seves ordres a un miler d'empleats, qualsevol avaluació dels assoliments estètics d'una o un altre és inseparable dels colossals mitjans posats al seu servei per l'estat totalitari ".

En Arquitectura Viva trobem també una ressenya de François Charlín del 10 d'abril del 2010 sobre 
Learning from Las Vegas, un llibre d'Aron Vinegar:

"Sabem que Learning from Las Vegas es presenta a primera vista com una exploració del paisatge americà, del paisatge vulgar, del paisatge de les vores de les carreteres, dels strips, aquest univers de rètols i de signes publicitaris, lleig i caòtic. Però que consisteix també en una defensa de la lletjor i l'ordinari, del supòsit mal gust (que és el gust dominant), enfront dels cànons de l'arquitectura moderna.

El text distingeix el que Venturi i Scott Brown descriuen com 'ànec', (duck) i el que denominen el 'cobert decorat' (decorated shed). És un tema vell. Ja Nikolaus Pevsner, si Outline of European Architecture, escrivia el 1960: «un cobert per a bicicletes és un edifici, la catedral de Lincoln és arquitectura». Venturi compara dues residències per a gent gran més o menys contemporànies, la seva Guild House de Filadèlfia (1960) i la Crawford Manor de New Haven de Paul Rudolph (1962). La realització de Rudolph, escultural i moderna, és un ànec, és la seva forma sencera que parla, és tota ella mateixa un gran ornament, busca l'emoció. La de Venturi és plana, «decebedora», voluntàriament inexpressiva, encara que erudita, és deadpan (podríem dir amb cara de pòquer), com l'humor de Buster Keaton ".

I la nota d’una notícia de la mateixa ciutat, 
Las Vegas, esdevinguda el 23 juny 2010

"Després de portar anys perseguint-ho, la ciutat de Las Vegas per fi té el seu Gehry. Magnats del joc i clients multimilionaris han estat festejant durant molt de temps a l'arquitecte sense èxit, però ell no va mostrar interès fins el 2006, quan va acceptar l'oferta de Larry Ruvo per construir un centre d'investigació per a malalties degeneratives del cervell. Ruvo, un empresari local, va decidir construir la clínica d'investigació després de viure l'Alzheimer del seu pare, i el mateix Gehry havia viscut de prop les conseqüències de la malaltia de Huntington, el que el va animar a formar part del projecte.


(...)

Després de la seva inauguració, el centre Lou Ruvo, en el qual s'han invertit 100 milions de dòlars i l'exterior del qual s'assembla a qualsevol altre edifici de Gehry, ha estat elogiat pels crítics americans com un dels espais interiors més interessants de l'arquitecte des del Walt Disney Concert Hall ".

Deia en el darrer post que el primer article del primer número de The New World Magazine, parlava de Txernòbil i de Brasília, però aquesta és una qüestió per a la segona part d’aquest cadàver exquisit que en prou feines belluga un dit.


Continuarà...


----------------------------------------------------------------------------


Hemeroteca peletera

Cadáveres exquisitos (1)

Hoy no tengo demasiadas ganas de trabajar, estoy perezoso, por eso me limitaré a copiar y a pegar recortes de artículos que otros han escrito mucho mejor de lo que yo seré nunca capaz. De esta manera recupero la tradición olvidada de mi Hemeroteca relacionando desordenadamente citas extraídas de cualquier parte para unirlas, más mal que bien, como si fueran los miembros dislocados de un cadáver exquisito que tiene ganas de revivir.

Ayer, día 14 de marzo de 2013, La Vanguardia de Barcelona publicaba en su portada una fotografía del nuevo Papa con un titular que decía: "El Papa del Nuevo mundo". En el último post hablaba yo también de los nuevos mundos y afirmaba con seguridad y convicción que no han existido en el pasado ni tampoco existirán nunca en el futuro este tipo de imposibles que llamamos mundos nuevos.

Los tres últimos párrafos del prefacio del libro que publicó en 1969 Udo Kultermann con el título original de 
DerSchlüssel Zur Architektur von Heute, y que aquí se tradujo por "La arquitectura contemporánea", dicen que:


“Por lo tanto, el hombre creador es en este sentido el verdadero constructor del mundo perceptible para el ser humano. Es quien suministra los ojos, los oídos, los órganos del tacto que pueden captar la sustancia de la realidad en la que se hallan lo físico y lo psíquico indisolublemente unidos.


Esta forma específica de modificación del mundo por medio del artista goza precisamente hoy de especial consideración. Desde que se produjo la revolución por medio de la máquina y desde los procesos de trabajo automatizado, el artista está llamado en un grado mayor que antes a transformar también esta naturaleza ampliada para que el hombre no perezca en medio de una técnica que se ha hecho prepotente. Lo repetimos: constituye un error interpretar el arte como una copia del mundo actual. Lo que ocurre es lo contrario, las conquistas técnicas de nuestro tiempo, el desarrollo de los cohetes, la navegación por el espacio, el cerebro electrónico y la televisión son consecuencias de la labor de hombres creadores que vivieron y trabajaron hace más de cincuentas años.


Los arquitectos creadores del presente inmediato han dejado tras de sí la revolución técnica y andan buscando sobre otra base nuevas formas de convivencia humana. Ofrecen visiones de un mundo que todavía tiene que desarrollarse a base de la experiencia que nace de la forma. A ellos no les interesa la interpretación del mundo en su estado actual, sino su modificación en el sentido de sus propios ideales”.


En la excelente revista de arquitectura, Arquitectura Viva, encontramos una multitud de artículos excelentes que no nos cansamos de leer, en uno de ellos, Luis Fernandez Galiano nos habla de Speer, el arquitecto de Hitler:


 “El genio era Hitler. Albert Speer, su arquitecto y confidente, fue sólo o sobre todo un eficaz tecnócrata que logró dar forma con maquetas y edificios a los sueños visionarios del Führer. El joven acomodado y culto que se convirtió al credo nazi tras sucumbir a la oratoria hipnótica de Adolf Hitler consideró siempre a éste su tutor en el terreno de las artes, y aceptó sus opiniones en materia arquitectónica más con la docilidad del discípulo ante el maestro que con el sometimiento del militante al líder. Si se compara la destreza autodidacta de los croquis arquitectónicos del dictador con lo rutinario del trazo en los dibujos de su seguidor e intérprete es fácil constatar que la subordinación pupilar de Speer tenía fundamentos materiales, y que la admiración artística por el Führer profusamente detallada en sus Memorias no era un mero reflejo de la fascinación política. Como es sabido, el joven Hitler se ganó la vida como dibujante callejero, y se describía en los documentos de identidad como ‘pintor de arquitecturas’; llegado al poder, puso a disposición del joven Speer un ejército de funcionarios para conformar su utopía arquitectónica: si Leni Riefenstahl, la cineasta del Tercer Reich dispuso de 30 cámaras para rodar El triunfo de la voluntad, y de 45 para Olimpiadas, Speer tuvo bajo sus órdenes a un millar de empleados; cualquier evaluación de los logros estéticos de una u otro es inseparable de los colosales medios puestos a su servicio por el estado totalitario”.


En Arquitectura Viva encontramos también una reseña de François Charlin del 10 de abril del 2010 sobre Learning from Las Vegas, un libro de Aron Vinegar:

“Sabemos que Learning from Las Vegas se presenta a primera vista como una exploración del paisaje americano, del paisaje vulgar, del paisaje de los bordes de las carreteras, de los strips, ese universo de rótulos y de signos publicitarios, feo y caótico. Pero que consiste también en una defensa de lo feo y lo ordinario, del supuesto mal gusto (que es el gusto dominante), frente a los cánones de la arquitectura moderna.


El texto distingue lo que Venturi y Scott Brown describen como ‘pato', (duck) y lo que denominan el ‘cobertizo decorado' (decorated shed). Es un tema viejo. Ya Nikolaus Pevsner, en su Outline of European Architecture, escribía en 1960: «un cobertizo para bicicletas es un edificio; la catedral de Lincoln es arquitectura». Venturi compara dos residencias para personas mayores más o menos contemporáneas, su Guild House de Filadelfia (1960) y la Crawford Manor de New Haven de Paul Rudolph (1962). La realización de Rudolph, escultural y moderna, es un pato; es su forma entera que habla, es toda ella misma un gran ornamento, busca la emoción. La de Venturi es llana, «decepcionante», voluntariamente inexpresiva, aunque erudita; es deadpan (podríamos decir con cara de póker), como el humor de Buster Keaton”.


Y la nota sobre una noticia de la misma ciudad, Las Vegas, acontecida el 23 de junio del 2010


“Después de llevar años persiguiéndolo, la ciudad de Las Vegas por fin tiene su Gehry. Magnates del juego y clientes multimillonarios han estado cortejando durante mucho tiempo al arquitecto sin éxito, pero él no mostró interés hasta 2006, cuando aceptó la oferta de Larry Ruvo para construir un centro de investigación para enfermedades degenerativas del cerebro. Ruvo, un empresario local, decidió construir la clínica de investigación tras vivir el Alzheimer de su padre, y el propio Gehry había vivido de cerca las consecuencias de la enfermedad de Huntington, lo que le animó a formar parte del proyecto. (…)


Tras su inauguración, el centro Lou Ruvo, en el que se han invertido 100 millones de dólares y cuyo exterior se parece a cualquier otro edificio de Gehry, ha sido elogiado por los críticos americanos como uno de los espacios interiores más interesantes del arquitecto desde el Walt Disney Concert Hall”.


Decía en el último post que el primer artículo del primer número de The New World Magazine, hablaba de Chernóbil y de Brasilia, pero esta es una cuestión para la segunda parte de este cadáver exquisito que apenas mueve un dedo.

Continuará...

No hay comentarios: