martes, 5 de mayo de 2015

El Gran Filtre


Diari de primavera (10)

El Gran Filtre

En aquestes nits de començament de primavera, si no hi ha núvols al cel i mirem cap el sud-oest i a mitja alçada, una mica a l’esquerra i per d’amunt de Càstor i Pòlux , veurem a Júpiter transitar parsimoniós. Contemplar la seva passejada em fa recordar que quan era jovenet estava convençut que seria testimoni de l’arribada de l’home a Mart, ara sé que no, ni la tecnologia ni els pressupostos ho fan encara possible. Em moriré sense poder-ho veure igual que no veuré tampoc la independència de Catalunya, el meu país.

En aquests moments, les diferents agencies espacials existents, des de la NASA nordamericana, passant per la russa Roscosmos –l’antiga RKA–, la europea ESA, la xinesa CNSA, la japonesa JAXA o la hindú ISRO, tenen sobre la taula diversos projectes de naus no tripulades per a estudiar un bon grapat d’astres del sistema solar, des de les seves òrbites o dipositant directament en ells sondes robòtiques de tota mena, terrestres, aèries o navals. Tots aquests són projectes extraordinaris que esperen l’aprovació i la corresponent adjudicació pressupostària de la burocràcia política. De tots ells es farà una tria i qualsevol sap de sobra que la majoria quedaran descartats i que mai s’arribaran a construir. A més, els projectes que sí seran aprovats trigaran anys a dur-se a terme. Mai veuré tampoc una estació espacial com la que sortia a 2001, la famosa pel·lícula de Kubrick. Passarà exactament igual que en política on malgrat el que alguns pensen no es defensen ni bones ni males idees sinó interessos.

A tot aquest panorama cal afegir que els viatges tripulats no són possibles més enllà de l’òrbita baixa on encara és efectiva la protecció magnètica de la terra; el més lluny i amb poc risc a on podem anar és a la Lluna si el viatge és curt i evitem una exposició radioactiva perllongada als tripulants. La radiació còsmica els fondria literalment com el formatge en una fondue si durés uns pocs mesos i, malauradament, encara no s’ha trobat una protecció efectiva. Com en política aquesta és la realitat, la resta és ciència ficció.

En els darrers anys la recerca de planetes foranis al sistema solar ha estat una de les estrelles de la investigació astronàutica, se n’han trobat un munt, alguns d’ells bons candidats a ser roques similars a la terra, però roques ermes i sense vida. Tota aquesta recerca, igual que els principis del famosíssim programa SETI d’auscultació de possibles missatges alienígenes, estava fonamentada en la visió optimista d’un Univers súper poblat de vida i de vida intel·ligent, fins i tot es van arribar a formular diverses equacions que volien demostrar els alts nivells de probabilitat i la inexorabilitat del que es pretenia trobar. Com passa en la política, la realitat no ha d’espatllar mai un bon programa electoral.

Però el silenci permanent fa pensar a tothom que les previsions eren errònies i quimèriques. Ara, les teories que es barallen són unes altres de diferents com s’explica en aquest llarg i molt interessant article. Com en política també alguns silencis son tan tronadors com culpables i deixen clar que a “fora” si hi ha vida no és pas una vida gaire intel·ligent.

La idea bàsica actual d’aquests nous punts de vista que parlen d'un Univers inert i sense vida és la del Gran Filtre, un filtre que impediria, si existís, a quasi qualsevol espurna de vida o de civilització intel·ligent sobreviure més enllà d’un cert límit, un filtre del que desconeixem les seves característiques, i on el “quasi” és fonamental perquè en el nostre cas cal saber una cosa impossible de saber en els moments presents, si aquest Gran Filtre el tenim darrera i ja l’hem superat o, en canvi, està davant i encara l’hem d’enfrontar. Com en política mai se sap si ja hem tocat sostre o encara no hem arribat al fons.

 La història secular d’Espanya, però, indica paradoxalment que ni hem tocat sostre malgrat que sembla que ens enlairem com un coet, ni hem arribat tampoc al fons tot i que està clar que continuem caient a pes. “En todas partes cuecen habas”, però Espanya és l’únic país del món on succeeix aquesta extravagància, que dues coses contràries passin alhora, per què?, ningú ho sap, però els més agosarats entre tots albiren i temen que Espanya només sigui una fluctuació quàntica, una singularitat similar a un forat negre o de qualsevol altre color, una alteració en el continuum espai temps; tot plegat seria per riure si no fos que fa plorar. Un país on avui dia es condecora als membres de la División Azul però on ningú encara ha restablert oficialment en una cerimònia d’Estat l’honor als espanyols morts als camps nazis.

Què significa tot això?,  en el meu cas significa que m’estic fent vell i que l’únic viatge alienígena que emprendré en un proper futur no serà precisament en un coet. Aquesta circumstància trista i inefable m’ha dut a pensar que no és pas cap mala idea demanar a un fuster de Ghana que em faci un taüt en forma de nau espacial o de qualsevol altre cosa, crec que en tenen experiència. Els demanaré també, ja de passada, que m’hi pintin les quatre barres.

---------------------------------------

Diario de primavera (10)

El Gran Filtro

En estas noches de comienzo de primavera, si no hay nubes en el cielo y miramos hacia el suroeste y a media altura, un poco a la izquierda y por encima de Cástor y Pólux, veremos a Júpiter transitar parsimonioso. Contemplar su paseo me hace recordar que cuando era jovencito estaba convencido de que sería testigo de la llegada del hombre a Marte, ahora sé que no, ni la tecnología ni los presupuestos lo hacen todavía posible. Me moriré sin poderlo ver igual que no veré tampoco la independencia de Cataluña, mi país.

En estos momentos, las diferentes agencias espaciales existentes, desde la NASA norteamericana, pasando por la rusa Roscosmos -la antigua RKA-, la europea ESA, la china CNSA, la japonesa JAXA o la hindú ISRO, tienen sobre la mesa varios proyectos de naves no tripuladas para estudiar un buen puñado de astros del sistema solar, desde sus órbitas o depositando directamente en ellos sondas robóticas de todo tipo, terrestres, aéreas o navales. Todos estos son proyectos extraordinarios que esperan la aprobación y la correspondiente adjudicación presupuestaria de la burocracia política. De todos ellos se hará una selección y cualquiera sabe de sobra que la mayoría quedarán descartados y que nunca llegarán a construirse. Además, los proyectos que sí serán aprobados tardarán años en llevarse a cabo. Nunca veré tampoco una estación espacial como la que salía en 2001, la famosa película de Kubrick. Pasará exactamente igual que en política donde a pesar de lo que algunos piensan no se defienden ni buenas ni malas ideas sino intereses.

A todo este panorama hay que añadir que los viajes tripulados no son posibles más allá de la órbita baja donde aún es efectiva la protección magnética de la tierra; lo más lejos y con poco riesgo a donde podemos ir es a la Luna si el viaje es corto y evitamos una exposición radiactiva prolongada a los tripulantes. La radiación cósmica los fundiría literalmente como el queso en una fondue si durara unos pocos meses y, desgraciadamente, todavía no se ha encontrado una protección efectiva. Como ocurre en la política esta es la realidad, el resto es ciencia ficción.

En los últimos años la búsqueda de planetas foráneos al sistema solar ha sido una de las estrellas de la investigación astronáutica, se han encontrado un montón, algunos de ellos buenos candidatos a ser rocas similares a la tierra, pero rocas yermas y sin vida. Toda esta investigación, al igual que los principios del famosísimo programa SETI de auscultación de posibles mensajes alienígenas, estaba fundamentada en la visión optimista de un Universo súper poblado de vida y de vida inteligente, incluso se llegaron a formular diversas ecuaciones que querían demostrar los altos niveles de probabilidad y la inexorabilidad de lo que se pretendía encontrar. Como en política la realidad no debe estropear nunca un buen programa electoral.

Pero el silencio permanente hace pensar a todos que las previsiones eran erróneas y quiméricas. Ahora, las teorías que se barajan son otras de diferentes como se explica en este largo y muy interesante artículo. Como en política también algunos silencios son tan atronadores como culpables y dejan claro que "afuera" si hay vida no es una vida muy inteligente.

La idea básica actual de estos nuevos puntos de vista que hablan de un Universo inerte y sin vida es la del Gran Filtro, un filtro que impediría, si existiera, a casi cualquier chispa de vida o de civilización inteligente sobrevivir más allá de un cierto límite, un filtro del que desconocemos sus características, y donde el "casi" es fundamental para que en nuestro caso haya que saber algo imposible de saber en los momentos presentes, si este Gran Filtro lo tenemos detrás y ya lo hemos superado o, en cambio, está delante y aún debemos de enfrentarlo. Como en política nunca se sabe si ya hemos tocado techo o todavía no hemos llegado al fondo.

La historia secular de España, sin embargo, indica paradójicamente que ni hemos tocado techo aunque parece que despegamos como un cohete, ni hemos llegado tampoco al fondo aunque está claro que seguimos cayendo a peso. "En todas partes cuecen habas", pero España es el único país del mundo donde sucede esta extravagancia, que dos cosas contrarias pasen al mismo tiempo, ¿por qué?, nadie lo sabe, pero los más osados ​​entre todos vislumbran y temen que España sólo sea una fluctuación cuántica, una singularidad similar a un agujero negro o de cualquier otro color, una alteración en el continuum espacio tiempo; todo ello nos debería hacer reír si no fuera porque hace llorar. Un país donde hoy en día aún se condecora a los miembros de la División Azul pero donde nadie todavía ha restablecido oficialmente en una ceremonia de Estado el honor a los españoles muertos en los campos nazis.

¿Qué significa todo esto?, en mi caso significa que me estoy haciendo viejo y que el único viaje alienígena que emprenderé en un próximo futuro no será precisamente en un cohete. Esta circunstancia triste e inefable me ha llevado a pensar que no es ninguna mala idea pedir a un carpintero de Ghana que me haga un ataúd en forma de nave espacial o de cualquier otra cosa, creo que tienen experiencia. Les pediré también, ya de paso, que me pinten las cuatro barras.


Féretros contemporáneos de Ghana. Son de madera pintada con la forma de objeto, animal o vegetal según preferencia del futuro usuario que los encarga con antelación.

No hay comentarios: